velikost textu

Alternativní směry stravování a jejich vnímání lidmi ve věku 18-27

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Alternativní směry stravování a jejich vnímání lidmi ve věku 18-27
Název v angličtině:
Alternative eating habbits and their perception by people aged 18-27
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Ivana Kordíková
Vedoucí:
Bc. Tamara Starnovská
Oponent:
Mgr. Ing. Diana Chrpová
Id práce:
204242
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1.LF a VFN v Praze (11-00530)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Nutriční terapeut (BNT)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
19. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Alternativní způsoby stravování, výživa, zdraví, životní styl
Klíčová slova v angličtině:
Alternative eating habbits, nutrition, health, lifestyle
Abstrakt:
Jméno: Kordíková Ivana Vedoucí práce: PhDr. Tamara Starnovská Oponent práce: Mgr. Ing. Diana Chrpová, Ph.D. Abstrakt Bakalářská práce se zaměřuje na alternativní způsoby stravování a jejich vnímání mezi mladými lidmi ve věku 18–27 let. Práce je rozdělena na dvě části, část teoretickou a část praktickou. V úvodu teoretické části jsou uvedeny základní složky potravy, které by měla racionální strava obsahovat. Hlavní část pak tvoří vymezení pojmu alternativní směry stravování a stručný popis jednotlivých alternativních způsobů stravování. Kromě obecných informací uvádí i jejich pozitivní či negativní zdravotní hlediska. Praktická část je vypracována pomocí anonymního dotazníkového šetření. U respondentů zde byly zjištěny nejen jejich znalosti, popřípadě zkušenosti s alternativním stravováním, ale i jejich vztah k výživě. Získané informace jsou vypracovány v podobě výsečových grafů s následným komentářem. Cílem práce bylo zaměřit se na benefity a zdravotní rizika, která alternativní stravování přináší, a dále zjistit, zda mladé lidi alternativní stravování zajímá, jak ho vnímají a také na jejich osobní zkušenosti s tímto způsobem stravování. Klíčová slova: Alternativní způsoby stravování, výživa, zdraví, životní styl
Abstract v angličtině:
Name: Kordíková Ivana Supervisor: PhDr. Tamara Starnovská Opponent: Mgr. Ing. Diana Chrpová, Ph.D. Title of bachelor thesis: Alternative eating habbits and thein perception by people agend 18–27 Abstract The bachelor thesis is focused on alternative diets and their perception among young people aged between 18–27. The thesis is divided into two parts, a theoretical part and a practical part. In the beginning of the theoretical part, it presents basic components of nutrition that rational diet should contain, and each component is described individually. The Main section of the theoretical part consists of setting the definition of alternative ways of eating habits and each alternative eating habit is briefly described. In addition to the general information, it also lists their positive or negative health aspects. The practical part was prepared using an anonymous survey. The respondents were questioned not only about their knowledge and experience with alternative diets but also about their relationship with nutrition. The obtained data is graphically presented by pie chart followed by subsequent commentary. The aim of the work was to focus on the benefits and health risks of alternative eating habits, additionally to investigate whether young people are interested in alternative eating habits, how they perceive it, and what their personal experience with these ways of eating is.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Ivana Kordíková 1.91 MB
Stáhnout Příloha k práci Ivana Kordíková 176 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Ivana Kordíková 105 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Ivana Kordíková 77 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Bc. Tamara Starnovská 195 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ing. Diana Chrpová 267 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby MUDr. František Novák, Ph.D. 748 kB