velikost textu

Postoje k liečbe a znalosti o hormonálnej antikoncepcii u študentov posledného ročníka farmácie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Postoje k liečbe a znalosti o hormonálnej antikoncepcii u študentov posledného ročníka farmácie
Název v češtině:
Postoje k léčbě a znalosti o hormonální antikoncepci u studentů posledního ročníku farmacie
Název v angličtině:
Attitudes towards treatment and knowledge of hormonal contraceptives among final year pharmacy students
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Veronika Pavlíková
Vedoucí:
PharmDr. Kateřina Ládová, Ph.D.
Oponent:
PharmDr. Jitka Pokladníková, Ph.D.
Konzultant:
PharmDr. Anna Oleárová
Id práce:
204238
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra sociální a klinické farmacie (16-16220)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
PharmDr.
Datum obhajoby:
22. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
hormonální antikoncepce, pregraduální vzdělání, dotazníkové šetření
Klíčová slova v angličtině:
hormonal contraception, undergraduate education, questionnaire survey
Abstrakt:
Abstrakt Postoje k liečbe a znalosti o hormonálnej antikoncepcii u študentov posledného ročníka farmácie Autor: Veronika Pavlíková¹ Vedúci diplomovej práce: PharmDr. Kateřina Ládová, Ph.D.¹ Konzultant diplomovej práce: PharmDr. Anna Oleárová, Ph.D., MPH² ¹Katedra sociálnej a klinické farmácie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova, Česká republika ²Katedra organizácie a riadenia farmácie, Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika Úvod: Hormonálna antikoncepcia (HA) patrí medzi celosvetovo rozšírenú antikoncepčnú metódu, užívanú v širokej vekovej skladbe žien. Na základe zdravotného stavu, životného štýlu, preferencie užívateľky alebo neantikoncepčných výhod je možné vybrať z rozsiahleho spektra líšiaceho sa aplikačnou formou a zložením. Cieľ: Cieľom práce bolo zistiť postoje k liečbe a znalosti o HA u študentov posledného ročníka farmácie na základe absolvovanej 6-mesačnej povinnej odbornej praxe v lekárni a znalostiam získaným v priebehu štúdia. Metodika: V rámci prierezového dotazníkového on-line šetrenia boli oslovení študenti farmaceutických fakúlt v Českej republike a na Slovensku, ktorí už mali absolvovanú 6-mesačnú odbornú prax alebo práve praxovali. Prieskum prebiehal od januára do marca 2017. Dotazník obsahoval 33 otázok, ktoré boli členené do 8 sekcií zameraných na získanie sociálno-demografických informácií, informácií o dispenzácii HA počas praxe, odborných znalostí o rizikách a pozitívach HA, informácií o správnom a bezpečnom užití HA, emergentnej antikoncepcii či mýtoch o HA. V diplomovej práci boli spracované dáta z Farmaceutickej fakulty Univerzity Karlovej v Hradci Králové (HK) a Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (BA). Celkom bolo oslovených 382 študentov. Zozbierané dáta boli spracované deskriptívnou štatistikou. Výsledky: Na dotazník odpovedalo 109 (57,1 %) študentov v HK a 74 (38,7 %) v BA. Väčšinu odpovedajúcich tvorili ženy, v HK 98 (86,7 %) a v BA 64 (84,2 %). Priemerný vek oslovených bol v HK 23,3 (±0,9) rokov a v BA 23,6 (±1,1) rokov. V HK prevažovali študentky s osobnou skúsenosťou s užívaním HA (66,0 %), naopak 62,2 % študentiek v BA skúsenosť s užívaním nemalo. Pokiaľ študenti poskytovali poradenstvo pri výdaji HA, zameriavali sa predovšetkým na nové užívateľky a poradenstvo bolo prevažne v rozsahu dispenzačného minima. Znalosť absolútnych kontraindikácií a pozitív kombinovanej HA bola dostatočná. V prípade gestagénovej HA však väčšina študentov nepoznala správne odpovede. Tento trend bol podobný na obidvoch fakultách. Pri odlepení antikoncepčnej náplasti by pacientke správne poradilo dokonca iba 17,6 % študentov v BA a 21,1 % v HK. Lepšie povedomie mali študenti o emergentnej antikoncepcii, ktorú by bez lekárskeho predpisu bez obmedzenia správne vydala väčšina respondentov (BA 67,6 %, HK 62,4 %). Okolo 65 % študentov z obidvoch fakúlt sa priklonilo k jednému z mýtov, že HA zvyšuje riziko neplodnosti u mladých užívateliek. Záver: Znalosti a postoje študentov farmácie k HA boli na obidvoch fakultách porovnateľné. Výskum odhalil určité limity, hlavne vo vedomostiach študentov v oblasti gestagénovej HA a mýtov o HA, ktoré je potrebné odstrániť k zaisteniu racionálnej farmaceutickej starostlivosti.
Abstract v angličtině:
Abstract The attitudes toward the treatment and knowledge about hormonal contraception among the final year pharmacy students Author: Veronika Pavlíková¹ Supervisor: PharmDr. Kateřina Ládová, Ph.D.¹ Consultant: PharmDr. Anna Oleárová, Ph.D., MPH² ¹Department of Social and Clinical Pharmacy, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Charles University, Czech Republic ²Department of Organisation and Management of Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Comenius University in Bratislava, Slovak Republic Introduction: Hormonal contraception (HC) is ranked among the widespread birth control methods used in a broad age structure of women worldwide. Based on of the health status, lifestyle, user's preferences or non-contraceptive benefits, it is possible to choose from the wide spectrum of HC, which differs in dosage and composition. Aim: The aim of this thesis was to determine the attitudes toward the treatment and knowledge about the HC among the final-year pharmacy students upon the completion of the mandatory 6-month long practical training in the pharmacy and knowledge acquired during the studies. Methods: The on-line survey was the realized in students of faculties of pharmacy in the Czech Republic and in the Slovak Republic, who had already completed the mandatory 6-month long practical training or who have just been in the practical training. The survey was conducted from January to March 2017. The 33-item questionnaire was divided into 8 sections focused on obtaining for instance the socio- demographic information, information about dispensation of the HC during the practical training, expertise of risks and benefits of HC, information about the correct and safe use of HC, emergent contraception or myths about HC. In the diploma thesis have been processed the data from Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Charles University (HK) and Faculty of Pharmacy, Comenius University in Bratislava (BA). A total of 382 students were requested. The collected data were processed using the descriptive statistics. Results: In the questionnaire, 109 students from HK (57.1%) and 74 students from BA (38.7%) have responded. Most of the respondents were women, in HK it was 98 (86.7%) and in BA it was 64 (84.2%). The mean age of the respondents from HK was 23.3 (±0.9) and from BA 23.6 (±1.1) years. Majority of the female students in HK had personal experience with taking HC (66.0%), by contrast, a comparable number of female students in BA (62.2%) had not personal experience with HC taking. If students provided advice on the supply of the HC they focused mainly on the new users and counselling was mostly in the range of dispensing minimum. The knowledge of absolute contraindications and positives of combine HC was sufficient. In the case of progestin-only contraception, the majority of the students were not aware about the correct answers. Those trends were similar at both faculties. Moreover, only 17.6% of students from BA and 21.1% students from HK would properly advise the patient in the case of falling off the contraceptive patch. On the other hand, most of the students (BA 67.6%; HK 62.4%) were familiar that emergent contraception belongs to the over the counter medicines. About 65% students reported that HC increases the risk of infertility in younger users. Conclusions: Knowledge and attitudes of pharmacy students were comparable at both faculties. The research has found gaps in students´ knowledge, particularly in the field of progestin-only HC and contraception myths, which should be improved to enhance rational pharmaceutical care.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Veronika Pavlíková 2.03 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Veronika Pavlíková 262 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Veronika Pavlíková 207 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PharmDr. Kateřina Ládová, Ph.D. 276 kB
Stáhnout Posudek oponenta PharmDr. Jitka Pokladníková, Ph.D. 280 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 284 kB