velikost textu

Nutriční intervence v prevenci a léčbě dekubitů u seniorů v zařízení sociálních služeb

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nutriční intervence v prevenci a léčbě dekubitů u seniorů v zařízení sociálních služeb
Název v angličtině:
Nutritional interventions as a prevention and treatment of pressure ulcers in geriatric clients living in social services facilities
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Kateřina Králová
Vedoucí:
Mgr. Ing. Tereza Vágnerová
Oponent:
Mgr. Ivana Šišková
Id práce:
204225
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1.LF a VFN v Praze (11-00530)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (N5345)
Obor studia:
Nutriční specialista (NNSP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
6. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
dekubity, výživa, prevence, senior
Klíčová slova v angličtině:
pressure ulcers, nutrition, prevention, senior
Abstrakt:
Nutriční intervence v prevenci a léčbě dekubitů u seniorů v zařízení sociálních služeb Úvod: Dekubity jsou chronické rány způsobené tlakem a třením. Jedná se o lokalizovanou oblast buněčného poškození způsobenou poruchou mikrocirkulace. Prevence je nezbytná především u imobilních klientů, u kterých snadno ke vzniku a rozvoji těchto chronických ran dochází. V klinické praxi se ukazuje jako nezbytné polohování klienta, používání antidekubitálních pomůcek a také kvalitní nutriční podpora. Pro léčbu i prevenci je důležité navýšit přísun jednotlivých živin především proteinů a jejich dostatečnost monitorovat. Teoretická část této diplomové práce byla věnována etiopatogenezi, klasifikaci, prevenci a léčbě dekubitů především z hlediska výživy. Empirická část byla zaměřená na vyšetření nutričního stavu u klientů s dekubity (pomocí dotazníku Mini Nutritional Assessment-Short Form) a konkretizaci nutriční potřeby a reálné bilance u klientů s nově zjištěným dekubitem na začátku a po třech měsících ošetřování. Cíle práce: Hlavním cílem práce bylo zmapovat, kolik institucionalizovaných klientů s dekubity mělo dostatečný protein-energetický příjem, a jak se tento stav změnil po třech měsících pobytu v sociálním zařízení a zda tito jedinci potřebovali nutriční podporu či nikoliv. Vedlejším cílem práce bylo ověřit, zda po třech měsících došlo ke snížení stupně dekubitu či jeho úplnému vyhojení. Metody: Hodnocení bylo provedeno pomocí sledování příjmu stravy, kdy byla následně provedena nutriční bilance, tj. bylo vyhodnoceno množství přijaté energie a bílkovin, které bylo porovnáno s doporučenou nutriční potřebou energie (na základě Harris-Benedictovy rovnice) a bílkovin. K hodnocení nutričního stavu byl použit screeningový dotazník MNA-SF. Sběr dat zahrnoval také antropometrické ukazatele (hmotnost, výšku, obvod paže). Výsledky: Z 49 osob mělo 31 osob (63 %) dostatečný energetický příjem z přijaté stravy a dostatečný příjem bílkovin mělo 16 osob (33 %) v 1. fázi výzkumného šetření. Po třech měsících byl zjištěn dostatečný energetický příjem u 38 osob (78 %) a dostatečný příjem bílkovin u 18 osob (37 %). U klientů došlo po třech měsících ke zlepšení příjmu energie (p=0,046 pro stanovení energie výpočtem a p=0,014 pro stanovení energie odhadem, α=0,05). U klientů nedošlo po třech měsících ke zlepšení příjmu bílkovin (p=0,157, α=0,05). U klientů došlo po třech měsících nutriční intervence ke zmenšení či úplnému vyhojení dekubitů (p=0,023, α=0,05). Potřeba nutriční intervence byla nutná u 34 osob (69 %) v první fázi výzkumu a po třech měsících, kdy byla potřeba nutriční intervence přehodnocena, bylo zjištěno, že je nutriční podpory stále zapotřebí u 26 osob (53 %). Závěr: U seniorů s dekubity je nutné zabránit vzniku či rozvoji malnutrice, proto je nezbytné zajistit u jedinců s nedostatečným příjmem energie a bílkovin plnohodnotnou stravu doplněnou, dle individuální potřeby, enterální výživou. Klíčová slova: dekubity, výživa, prevence, senior
Abstract v angličtině:
Nutritional interventions as a prevention and treatment of pressure ulcers in geriatric clients living in social services facilities Introduction: Pressure ulcers are chronic wounds caused by pressure and friction. This is localized area of cell damage caused by a microcirculation disorder. Prevention is essential especially for immobile clients who are easily creating and developing these chronic wounds. Clinical practice shows that client positioning, use of anti-decubital aids and good nutritional support is necessary. It is important to increase the supply of individual nutrients, especially proteins, and monitor their sufficiency for treatment and prevention. The theoretical part of this diploma thesis was devoted to the etiopathogenesis, classification, prevention and treatment of pressure ulcers especially in terms of nutrition. The empirical part was focused on the examination of the nutritional status of clients with pressure ulcers (using the Mini Nutritional Assessment-Short Form questionnaire) and the concretization of the nutritional needs and the real balance of the clients with newly established pressure ulcers at the beginning and after three months of nursing. Objectives: The main objective of this thesis was to map, how many of institutionalized clients with pressure ulcers had sufficient protein and energy intake, and how this situation changed after three months of living in a social facility and if these clients needed nutritional support or not. The minor objective was to verified, if the degree of pressure ulcer is lower or it is completely healed after three months. Methods: Assessment was demonstrated by monitoring food intake, when nutritional balance was made. The amount of energy and protein received was evaluated and compared with calculated energy (by Harris-Benedict equation) and protein. A MNA-SF screening questionnaire was used to evaluate the nutritional status. Data included anthropometric indicators (weight, height, arm circumference). Results: Of the 49 personalities of 31 persons (63%) had sufficient energy intake from the diet and sufficient protein intake of 16 persons (33%) in the first phase of research. After three months, sufficient energy intake was indicated for 38 people (78%) and sufficient protein intake in 18 persons (37%). Energy intake was improved after three months (p=0,046 for energy determination by calculation and p=0,014 for energy determination by estimate, α=0,05). On the other hand, protein intake was not improved after three months (p=0,157, α=0,05). Pressure ulcers was smaller or completely healed thanks to nutritional interventions (p=0,023, α=0,05). The need for nutritional intervention was needed for 34 people (69%) in the first phase of the research. The need for nutritional intervention was re-evaluated after three months and the result was that 26 people (53%) still need nutrition support. Conclusion: In seniors with pressure ulcers it is likely that malnutrition would occur, so it is possible to save only a full-fledged diet supplemented with personal needs, enteral nutrition only in individuals with insufficient energy and protein intake. Keywords: pressure ulcers, nutrition, prevention, senior
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kateřina Králová 3.47 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kateřina Králová 125 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kateřina Králová 129 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Ing. Tereza Vágnerová 146 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ivana Šišková 530 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby MUDr. Lukáš Zlatohlávek, PhD. 748 kB