velikost textu

Role nutričního terapeuta v péči o těhotné a kojící ženy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Role nutričního terapeuta v péči o těhotné a kojící ženy
Název v angličtině:
The role of nutritionist in care of pregnant and breastfeeding women
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Dagmar Hillová
Vedoucí:
Hana Krejčí
Oponent:
MUDr. Kateřina Anderlová
Id práce:
204224
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1.LF a VFN v Praze (11-00530)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (N5345)
Obor studia:
Nutriční specialista (NNSP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
25. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
Tehotenstvo, dojčenie, výživa, nutricionista, medziodborová spolupráca
Klíčová slova v angličtině:
pregnancy, breastfeeding, nutrition, nutricionist, interdepartmental cooperation
Abstrakt:
ABSTRAKT HILLOVÁ, Dagmar: Rola nutričného terapeuta v starostlivosti o tehotné a dojčiace ženy. [Diplomová práca]. Univerzita Karlova v Praze. 1. lékařská fakulta; Nutričný špecialista. Vedúci práce: MUDr. Hana Krejčí, Ph.D. Praha, 2019, 66s. Diplomová práca sa zaoberá uplatnením profesie nutričného terapeuta/špecialistu v starostlivosti o tehotné a dojčiace ženy. V prvej polovici teoretickej časti sú popísané jednotlivé odlišnosti v konkrétnych nutričných otázkach, medzi obdobím tehotenstva a obdobím dojčenia. V druhej polovici teoretickej časti je otvorená problematika zdravotnej gramotnosti v súvislosti s výživou a charakteristika profesionálneho vzťahu medzi gynekológom a nutricionistom. Cieľom diplomovej práce bolo navrhnúť reálny koncept, ako zaradiť profesiu nutričného terapeuta/špecialistu do rutinnej starostlivosti o tehotné a dojčiace ženy tak, aby boli zohľadnené aktuálne možnosti špecializovaných ambulancií. Zvolený problém bol riešený empirickým výskumom s využitím dotazníkovej metódy, kedy boli preskúmané aktuálne poskytované nutričné služby, deficitné oblasti v problematike výžive tehotných a dojčiacich žien a tiež zisťovaný individuálny postoj respondentiek v tejto problematike. Na základe týchto zistení, boli navrhnuté oblasti, v ktorých je predpoklad, že by nutričná intervencia priniesla pozitívne výsledky v praxi, s konkrétnymi a reálnymi návrhmi, ako zvládnuť uskutočniť takúto zmenu. Súčasťou diplomovej práce je vypracovaný elektronický edukačný materiál, ktorý je určený pre klientky a obsahuje informácie o výžive tehotných a dojčiacich žien a výžive detí. Kľúčové slová: Tehotenstvo, Dojčenie, Nutričný terapeut, Zdravotná gramotnosť, Edukácia, Medzioborová spolupráca
Abstract v angličtině:
ABSTRACT HILLOVÁ, Dagmar: The role of nutritionist in care of pregnant and breastfeeding women. [Thesis]. Charles University in Prague, 1st faculty of medicine; Nutritional specialist. Supervisor: MUDr. Hana Krejčí, Ph.D. Prague, 2019, 66p. The thesis deals with the application of the profession of nutritional therapist/specialist in the care of pregnant and nursing women. In the first half of the theoretical part, there are described individual differences in particular nutritional issues, between the period of pregnancy and the period of breastfeeding. In the second half of the theoretical part, the issue of nutrition health literacy and the characteristics of the professional relationship between the gynecologist and the nutritionist are discussed. The aim of the thesis was to design a real concept of how to include the profession of nutritional therapist/specialist in routine care for pregnant and breastfeeding women so that the current possibilities of specialized outpatient departments are taken into account. The chosen problem was solved by empirical research using the questioning method, where the currently provided nutritional services, deficit areas in the issue of nutrition of pregnant and breastfeeding women were examined and the individual attitude of the respondents in this issue was ascertained. Based on these findings, areas have been suggested where nutritional intervention is expected to deliver positive results in practice, with concrete and realistic suggestions on how to manage such a change. Part of the thesis is elaborated electronic educational material, which is intended for clients and contains information about nutrition of pregnant and breastfeeding women and nutrition of children. Keywords: Pregnancy, Breastfeeding, Nutritional Therapist, Health Literacy, Education, Interdisciplinary Cooperation
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Dagmar Hillová 13.33 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Dagmar Hillová 566 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Dagmar Hillová 186 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Dagmar Hillová 184 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Hana Krejčí 172 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Kateřina Anderlová 173 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby MUDr. Lukáš Zlatohlávek, PhD. 748 kB