velikost textu

Test hmatového vnímání - "Tactual profile" pro žáky mladšího školního věku se zrakovým postižením

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Test hmatového vnímání - "Tactual profile" pro žáky mladšího školního věku se zrakovým postižením
Název v angličtině:
Test of tactile perception - "Tactual profile" for pupils of younger school age with visual impairment
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Klára Ticháčková
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.
Id práce:
204222
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Speciální pedagogika (N7506)
Obor studia:
Speciální pedagogika (N SPPG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
4. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Zrakové postižení, hmat, hmatové vnímání, funkční vyšetření hmatu, Tactual Profile, mladší školní věk
Klíčová slova v angličtině:
Visual impairment, touch, tactile functioning, functional examination of touch, Tactual Profile, younger school age
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá testem hmatového vnímání Tactual Profile a je zaměřena na žáky mladšího školního věku s těžkým zrakovým postižením. Teoretická část práce je věnována tématům zrakové postižení, hmatové vnímání, rozvoji dalších kompenzačních smyslů a specifikům ve vývoji těžce zrakově postižených dětí v předškolním věku. Teoretická východiska práce jsou doplněna aktuálními studiemi z amerického prostředí zabývajícími se významem rozvoje hmatového vnímání u dětí v souvislosti s následnou výukou Braillova písma. Práce obsahuje detailní popis materiálu Tactual Profile, včetně historie materiálu a teoretických východisek. Následuje vlastní výzkumná část, která byla zpracovávána kvantitativní metodou. Výsledky získané testováním byly zpracovány do grafů dle jednotlivých kategorií materiálu. V práci jsou obsaženy také dvě zprávy z vyšetření jako příklad možného vyhodnocení v praxi. Cílem práce je zjištění úrovně hmatového vnímání u dětí mladšího školního věku s těžkým zrakovým postižením prostřednictvím testu Tactual Profile. Dalším cílem je vytvoření zkrácené verze tohoto testu, která by mohla tvořit návrh funkčního vyšetření hmatu ve školní a poradenské praxi. Tato zkrácená verze je obsažena v příloze práce. Z výsledků testování vyplývají minimální rozdíly mezi hmatovým vnímáním nevidomých žáků a žáků se zbytky zraku. Naopak výraznější rozdíly jsou zřetelné mezi výsledky dívek a chlapců, kdy dívky byly úspěšnější.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This diploma thesis deals with the Tactual Profile test of tactile perception and is aimed at pupils of younger school age with severe visual impairment. The theoretical part is devoted to topics of visual impairment, tactile perception, other compensatory senses and specifics in the development of visually impaired children in preschool age. The theoretical background of the work is supplemented by current studies from the American environment dealing with the importance of developing children’s tactile perception in connection with subsequent Braille teaching. The thesis contains a detailed description of Tactual Profile, including material history and theoretical basis. Then it is followed by the research part, which was processed by the quantitative method. The results obtained by testing were processed into graphs according to individual material categories. The thesis also includes two examination reports as an example of possible evaluation in practice. The aim of this thesis is to determine the level of tactile perception in younger school age children with severe visual impairment by Tactual Profile. Another intention is to create an abbreviated version of this test, which could form a proposal for functional examination of touch in school and counseling practice. This abbreviated version is included in the appendix. Test results proved minimal differences between tactile perceptions of blind pupils and pupils with visual impairment. By contrast, more significant differences are apparent between the results of girls and boys indicating girls being more successful.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Klára Ticháčková 1.7 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Klára Ticháčková 1.13 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Klára Ticháčková 64 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Klára Ticháčková 62 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D. 1.17 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. 1.26 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. 154 kB