velikost textu

Nízkosacharidová strava v prevenci a léčbě chronických onemocnění

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nízkosacharidová strava v prevenci a léčbě chronických onemocnění
Název v angličtině:
Low-carbohydrate diet in prevention and treatment of chronic diseases
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Michaela Šebestová
Vedoucí:
Hana Krejčí
Oponent:
Mgr. Aneta Sadílková
Id práce:
204216
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1.LF a VFN v Praze (11-00530)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Nutriční terapeut (BNT)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
nízkosacharidová strava, chronická onemocnění, léčba, prevence, výživa
Klíčová slova v angličtině:
low carbohydrate diet, chronic diseases, treatment, prevention, nutrition
Abstrakt:
Abstrakt Nízkosacharidová strava, jejímž charakteristickým znakem je snížení příjmu sacharidů oproti běžným doporučením, nabývá v poslední době na popularitě a je také předmětem bádání v řadě vědeckých studií. V teoretické části této bakalářské práce jsou představeny některé její varianty a shrnuty možné přínosy i rizika. Následně je pojednáno o jejím vztahu k vybraným chronickým onemocněním. Popsána je zde dieta uplatňující se v léčbě farmakorezistentní epilepsie. Dále je rozebrána nízkosacharidová strava v souvislosti s diabetes melitus, která má potenciál se uplatnit v léčbě tohoto onemocnění a zároveň i v prevenci komplikací při něm hrozících, a popsána je také nízkosacharidová strava v souvislosti s redukcí hmotnosti, která by sloužila především jakožto preventivní prostředek. Na závěr teoretické části jsou ještě představena některá další onemocnění, u nichž byl již vliv nízkosacharidové stravy také zkoumán. Praktická část se zabývá tím, jaké zkušenosti s nízkosacharidovou stravou mají lidé, kteří se takto stravovali nebo stravují. Úkolem této části bylo zmapovat okolnosti zahájení zmiňovaného stravování, jeho průběh i plán budoucího naložení s ním. Kromě toho se soustředila také na způsob pojetí stravy a změny pociťované v souvislosti s ní. K získání dat bylo použito dotazníkové šetření a dotazník o 14 otázkách byl sdílen do tematické skupiny na sociální síti. Celkem se zúčastnilo 766 osob, z nichž 754 bylo vyhovujících. Většina respondentů se v době vyplňování dotazníku nízkosacharidově stravovala a měla v plánu se takto stravovat i nadále. Nejčastějším důvodem pro zahájení tohoto stravování byla redukce hmotnosti. Snížení hmotnosti bylo také nejčastěji uváděnou změnou, kterou respondenti pocítili v souvislosti s přechodem na dotazovanou stravu. Kromě toho zmiňovali i další změny v oblasti zdraví a většinou se jednalo o pozitivní dopady. Na konec lze říci, že nízkosacharidová strava je zajímavým a aktuálním tématem. Předtím než bude možné učinit jednoznačný závěr o její prospěšnosti, bude ještě potřeba rozsáhlejších studií s několikaletým trváním. Již dnes je však zřejmé, že pro některé pacienty může být skutečně nápomocná. Klíčová slova nízkosacharidová strava, chronická onemocnění, léčba, prevence, výživa
Abstract v angličtině:
Abstract A low-carbohydrate diet, which is characterised by carbohydrate intake reduction below usually recommended level, has recently been gaining in popularity, as it has also been a topic of a number of scientific studies. In the theoretical part of this bachelor´s thesis there are some of its types introduced and possible benefits and risks are summed up. Consequently, its correlation with selected chronical diseases is discussed – starting with the use of low-carbohydrate diet as a part of treatment of intractable epilepsy. The next topic is low-carbohydrate diet related to diabetes mellitus, which could potentially be used to treat and also prevent chronic complications of this disease. Low-carbohydrate diet connected to weight loss, which could serve as a preventive measure, is also described. At the end of the theoretical part some of the other diseases, for which the effect of low-carbohydrate diet has already been researched too, are presented. The practical part of this bachelor´s thesis focuses on the experience of people who are/were on this diet. The aim of this part is to chart circumstances of the diet initiation, its course and a plan of dealing with it in the future. Besides this it also concentrates on the way of conception of the diet and on the changes experienced in relation to it. A survey was used to obtain the required data and the questionnaire with 14 questions was shared with a thematic group via social network. The total number of 766 people took part in the research and 754 of them were found suitable. Most of the respondents were eating low carbohydrate at the time of the data collection and were planning to continue. The most common reason to start this diet was weight reduction. Weight loss was also the most frequent change experienced in relation to switching to the diet discussed. Moreover, other changes were mentioned by the respondents as well – and these were mostly positive. In conclusion, there is no doubt that the low-carbohydrate diet is an interesting and current topic, however larger long-term studies with more data will be needed before we are clearly able to state how useful this diet really is. On the other hand, it is already apparent today that it can be truly beneficial for some of the patients. Keywords low carbohydrate diet, chronic diseases, treatment, prevention, nutrition
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michaela Šebestová 2.58 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Michaela Šebestová 1.45 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michaela Šebestová 665 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michaela Šebestová 568 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Hana Krejčí 174 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Aneta Sadílková 181 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby MUDr. František Novák, Ph.D. 748 kB