velikost textu

Celiakie v dětském věku a adherence k bezlepkové dietě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Celiakie v dětském věku a adherence k bezlepkové dietě
Název v angličtině:
Celiac disease in childhood and adherence to gluten-free diet
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Anna Číhová
Vedoucí:
MUDr. Pavel Frühauf, CSc.
Oponent:
MUDr. Nabil El-Lababidi
Id práce:
204213
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1.LF a VFN v Praze (11-00530)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Nutriční terapeut (BNT)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
bezlepková dieta, celiakie, lepek, onemocnění související s lepkem
Klíčová slova v angličtině:
gluten-free diet, celiac disease, gluten, gluten-related disorders
Abstrakt:
Abstrakt Východiska: Celiakie je systémové autoimunitní onemocnění způsobené nesnášenlivostí lepku u geneticky predisponovaných jedinců, které se vyskytuje u dětí i dospělých. Přítomnost lepku ve stravě vede u predisponovaných osob ke vzniku střevních zánětů, hyperplazii krypt a atrofii klků a následně k malabsorpci živin. Projevy celiakie zahrnují rozmanité spektrum gastrointestinálních i negastrointestinálních obtíží. Jedinou léčbou, která vede k úpravě střevní sliznice a vymizení obtíží, je celoživotní přísně bezlepková dieta. Cíl: Cíle práce byly zvoleny dva. Prvním cílem bylo porovnat hladiny protilátek a tím compliance k bezlepkové dietě pacientů diagnostikovaných biopsií a non-biopsy postupem. Druhým cílem bylo porovnat somatické parametry (hmotnost, výšku a BMI) celého výzkumného souboru 170 celiaků s běžnou populací, zvlášť skupinu compliantních a non- compliantních pacientů s běžnou populací a také tyto dvě skupiny navzájem. Metody: V praktické části práce byl zvolenou metodou anonymní sběr dat z elektronické lékařské dokumentace. Veškeré získané údaje byly průběžně zaznamenávány a porovnávány a také statisticky analyzovány za použití χ-kvadrát testu, jednovýběrového a dvouvýběrového KS-testu. Výsledky: Ve výzkumném souboru 170 celiaků bylo 47 chlapců (27,65 %) a 123 dívek (72,35 %). Diagnóza celiakie byla stanovena biopsií u 69 pacientů (40,59 %) a non-biopsy postupem u 101 pacientů (59,41 %). Výsledky ukázaly, že procento non-compliantních pacientů se významně statisticky liší u pacientů, kterým byla celiakie diagnostikovaná biopsií (26,09 %) a non-biopsy postupem (59,41 %). U compliantních pacientů byl průměrný percentil tělesné hmotnosti 45,78., výšky 43,53. a BMI 47,8. U non- compliantních pacientů byl průměrný percentil tělesné hmotnosti 40,73., výšky 39,13. a BMI 43,79. Závěr: Ve výzkumném souboru se ukázalo, že provedení biopsie zvýšilo compliance pacientů k bezlepkové dietě. Negativní vliv nedodržování bezlepkové diety na somatické parametry nebyl prokázán přímo porovnání compliantních a non-compliantních pacientů, ale pouze nepřímo porovnáním zvlášť obou těchto skupin s běžnou populací, a to u parametrů tělesné hmotnosti a BMI. V případě tělesné výšky nebyl prokázán negativní vliv nedodržování bezlepkové diety, ale byl prokázán negativní vliv samotného onemocnění. Klíčová slova: bezlepková dieta, celiakie, lepek, onemocnění související s lepkem
Abstract v angličtině:
Abstract Basis: Celiac disease is a systemic autoimmune disease caused by gluten intolerance in genetically predisposed individuals that occurs in both children and adults. The presence of gluten in the diet results in the intestinal inflammation, crypt hyperplasia and villus atrophy in the predisposed individuals and consequently nutrient malabsorption. Celiac manifestations include a diverse spectrum of gastrointestinal and non-gastrointestinal disorders. The only treatment that leads to the normalization of the intestinal mucosa and the disappearance of problems is a lifelong, strictly gluten-free diet. Objective: Two objectives were chosen for this work. The first objective was to compare the levels of antibodies and thereby the compliance to the gluten-free diet of patients diagnosed by the biopsy and the non-biopsy procedure. The second objective was to compare the somatic parameters (weight, height and BMI) of all 170 individuals with the celiac disease, with the general population, especially the compliant and non-compliant patients with the general population, and the two groups. Methodology: In the practical part of this work, the chosen method was an anonymous collection of data from medical records. All findings that were collected were registered and compared and the statistics were analysed by the use of the x-squared test, single-sample and two-sample KS-test. Findings: In a research collection of 170 individuals with the celiac disease, there were 47 boys (27,65 %) and 123 girls (72,35 %). The total of patients diagnosed with the celiac disease through the biopsy procedure was 69 (40,59 %) and 101 patients (59,41 %) were diagnosed by the non-biopsy procedure. The results show, that the percentage of non-compliant patients significantly differs to patients whose celiac disease has been diagnosed by biopsy (26,09 %) and by non-biopsy (59,41 %). The compliant patients had an average percentage of weight 45,78., height 43,53. and BMI 47,8. The non-compliant patients had an average percentage of weight 40,73., height 39,13. and BMI 43,79. Conclusion: My findings have shown that the biopsy procedure has increased the patients to be compliant with a gluten-free diet. The negative impact of not following a strict gluten-free diet on somatic parameters did not show a direct comparison in compliant and non- compliant patients, but only indirectly comparing the two groups to the general population and that by weight and BMI. There were no negative impacts to height by not following a strict gluten-free diet, but it did show a negative impact on the disease itself. Keywords: gluten-free diet, celiac disease, gluten, gluten-related disorders
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anna Číhová 1.91 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Anna Číhová 99 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Anna Číhová 98 kB
Stáhnout Posudek vedoucího MUDr. Pavel Frühauf, CSc. 354 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Nabil El-Lababidi 144 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby MUDr. František Novák, Ph.D. 748 kB