velikost textu

Porovnání stravovacích návyků pacientů s familiární hypercholesterolémií a se smíšenou dyslipidémií

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Porovnání stravovacích návyků pacientů s familiární hypercholesterolémií a se smíšenou dyslipidémií
Název v angličtině:
Comparison of eating habits of patients with familial hypercholesterolemia and mixed dyslipidemia
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Šárka Holubová
Vedoucí:
MUDr. Michaela Šnejdrlová, Ph.D.
Oponent:
MUDr. Tereza Altschmiedová
Id práce:
204211
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1.LF a VFN v Praze (11-00530)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Nutriční terapeut (BNT)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
familiární hypercholesterolémie, smíšená dyslipidémie, výživa, metabolismus lipidů
Klíčová slova v angličtině:
familial hypercholesterolemia, mixed dyslipidemia, lipid metabolism, nutrition
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá stravovacími návyky pacientů se dvěma metabolickými onemocněními, familiární hypercholesterolémií a smíšenou dyslipidémií. Práce je rozdělena na dvě části. V první, teoretické části, jsou sumarizované informace o metabolickém onemocnění, typech léčby a jsou probrána dietní opatření. Druhá, praktická část je také rozdělena na dvě kapitoly. V retrospektivní části jsou porovnávány vstupní a výstupní hodnoty lipidogramů u 21 pacientů s familiární hypercholesterolémií a 14 pacientů se smíšenou dyslipidémií. Pacienti jsou sledováni a léčeni v Centru preventivní kardiologie. Výsledky ukazují, že po farmakologické léčbě u obou skupin dochází ke snížení hladin celkového cholesterolu, LDL-cholesterolu a triglyceridů. HDL – cholesterol zůstává nezměněn. U pacientů, kteří nemají nastavenou farmakologickou léčbu, ke změnám v lipidogramu nedochází. Ve druhé části jsou kvalitativně rozebrány stravovací návyky 8 pacientů, 4 s familiární hypercholesterolémií a 4 se smíšenou dyslipidémií, kde je evidentní, že nutriční edukace je nedostatečná, protože pouze dva pacienti alespoň jednou navštívili nutričního terapeuta. Klíčová slova: familiární hypercholesterolémie, smíšená dyslipidémie, výživa, metabolismus lipidů
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This bachelor thesis deals with eating habits of patients with two metabolic diseases, familial hypercholesterolemia and mixed dyslipidemia. The thesis is divided into two parts. The first theoretical part summarizes information on metabolic disease, types of treatment and dietary measures. The second, practical part is also divided into two parts. In the retrospective part, the entry and exit values of lipidograms of 21 patients with familial hypercholesterolemia and 14 patients with mixed dyslipidemia are compared. The pacients have been treated in the Center of Preventive Cardiology. The results show that total cholesterol, LDL-cholesterol and triglyceride levels are reduced after the pharmacological treatment in both groups. HDL- cholesterol remains unchanged. There are no changes in the lipidograms by patients who do not have pharmacological treatment. In the second part, the dietary habits of 8 patients, 4 with the familiarity of hypercholesterolemia and 4 with mixed dyslipidemia, are discussed qualitatively, where it is evident that nutritional education is insufficient because only two patients have visited a nutritional therapist at least once. keywords: familial hypercholesterolemia, mixed dyslipidemia, lipid metabolism, nutrition
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Šárka Holubová 1.82 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Šárka Holubová 329 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Šárka Holubová 111 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Šárka Holubová 84 kB
Stáhnout Posudek vedoucího MUDr. Michaela Šnejdrlová, Ph.D. 269 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Tereza Altschmiedová 180 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby MUDr. František Novák, Ph.D. 748 kB