velikost textu

Problematika laktózové intolerance

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Problematika laktózové intolerance
Název v angličtině:
Issues relating to lactose intolerance
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Pavla Dolanská
Vedoucí:
MUDr. Zuzana Humlová, Ph.D.
Oponent:
MUDr. Eva Meisnerová
Id práce:
204208
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1.LF a VFN v Praze (11-00530)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Nutriční terapeut (BNT)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
laktózová intolerance, laktóza, laktáza, mléko
Klíčová slova v angličtině:
lactose intolerance, lactose, lactase, milk
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá problematikou laktózové intolerance a zkoumá její vliv na kvalitu života pacientů, kteří jí trpí. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretickou a praktickou. Teoretická část má dvě části. První z nich se věnuje problematice laktózové intolerance. Ta je zde charakterizována na základě epidemiologických dat, jsou uvedeny její příčiny, vliv genetiky na její výskyt, patofyziologie, možné komplikace a klinické projevy. Nedílnou součástí jsou i metody sloužící k její diagnostice a možnosti její terapie. Druhá část teoretické práce klade důraz na výživová doporučení spojená s laktózovou intolerancí. Hlavním cílem praktické časti práce je zmapovat vztah dospělých pacientů k laktózové intoleranci. Dozvědět se, jakým způsobem jim byla laktózová intolerance diagnostikována, a jaká diagnostická metoda je v praktických podmínkách nejčastěji využívána, jaký je nejčastější časový interval od subjektivních potíží pacientů k diagnóze, a jak pacienti vnímají svou kvalitu života v rámci dietních opatření spojených s laktózovou intolerancí. Z dat získaných pomocí dotazníkového šetření vyplývá, že respondenti laktózovou intoleranci nevnímají jako výrazně omezující problém a jsou dobře informováni o možnostech terapie s tím, že nejčastěji volí terapii v podobě úpravy diety. Dále je z výzkumu patrné, že nejčastěji užívané metody pro diagnostiku laktózové intolerance jsou genototypizace a bioptické vyšetření. Doba od vypozorování problémů po diagnostiku je dle výzkumu velmi rozmanitá. Velká část respondentů navíc uvedla, že jim byla diagnostikována v souvislosti s jinými zdravotními problémy. Klíčová slova: laktózová intolerance, laktóza, laktáza, mléko
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This bachelor’s thesis deals with issues relating to lactose intolerance and examines its influence on the quality of life of patients suffering from it. The thesis is divided into two parts. Theoretical and practical part. The theoretical part is divided into two parts. The first part deals with issues relating to lactose intolerance. The lactose intolerance is characterized on the basis of epidemiological data, its causes, the impact of genetics on its occurrence, pathophysiology, possible complications and clinical manifestations. An integral part of the thesis are methods used for its diagnosis and the possibilities of its therapy. The second part of the thesis focuses on nutritional recommendations associated with lactose intolerance. The main aim of the practical part is to map the relationship of adult patients to lactose intolerance. To find out, according to which method lactose intolerance has been diagnosed to the patients, which diagnostic method is the most common one, what is the most common time interval from patients’ subjective problems to diagnosis, and how patients perceive the quality of their lives with the bounds of nutritional measures relating to lactose intolerance. The data obtained through the questionnaire survey show that the respondents do not perceive lactose intolerance as a significantly limiting problem and are well informed about the possibilities of therapy, most frequent they choose therapy in the form of nutritional adjustments relating to lactose intolerance. Furthermore, the research shows that the most commonly used methods for the diagnosis of lactose intolerance are genotyping and biopsy. The time interval from patients’ subjective problems to diagnosis is very diverse according to the research. In addition, a large proportion of respondents said they were diagnosed with other health problems. Keywords: lactose intolerance, lactose, lactase, milk
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Pavla Dolanská 3.72 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Pavla Dolanská 1.2 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Pavla Dolanská 105 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Pavla Dolanská 102 kB
Stáhnout Posudek vedoucího MUDr. Zuzana Humlová, Ph.D. 253 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Eva Meisnerová 137 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA 748 kB