velikost textu

Dietní prevence diabetes mellitus 2. typu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dietní prevence diabetes mellitus 2. typu
Název v angličtině:
Dietary prevention of type 2 diabetes mellitus
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Veronika Nováková
Vedoucí:
MUDr. Milan Flekač, Ph.D.
Oponent:
MUDr. Ondřej Mikeš
Id práce:
204205
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1.LF a VFN v Praze (11-00530)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Nutriční terapeut (BNT)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
19. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
diabetes mellitus 2. typu, dietní prevence, prediabetes, obezita, metabolický syndrom
Klíčová slova v angličtině:
type 2 diabetes mellitus, diet prevention, prediabetes, obesity, metabolic syndro
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá dietní prevencí diabetes mellitus 2. typu. Pro uvedení do problematiky onemocnění se první kapitoly práce věnují obecným informacím o diabetes mellitus. Zaměřují se na jeho klasifikaci, epidemiologii, klinické projevy, komplikace, diagnostiku a patogenezi orientovanou již konkrétně na diabetes mellitus 2. typu. Navazující kapitoly popisují prediabetes, obezitu a metabolický syndrom. Závěr teoretické části práce je věnován prevenci diabetes mellitus 2. typu zaměřené na její nefarmakologické opatření s důrazem na dietní vlivy. Praktická část práce vychází z anonymního kvantitativního výzkumu orientovaného na prevenci diabetes mellitus 2. typu. Výzkum byl proveden pomocí internetového dotazníkového šetření. Hlavním cílem bylo zjistit povědomí veřejnosti o dietních vlivech na diabetes mellitus 2. typu. Dílčí cíle zkoumaly, jaké je povědomí o celosvětovém nárůstu diabetiků, zda respondenti považují cukr za příčinu vzniku diabetes mellitus 2. typu a zda přikládají větší význam při prevenci tohoto onemocnění zdravému životnímu stylu či farmakologickým opatřením. Výsledky týkající se dietních vlivů nebyly příliš uspokojivé a špatná informovanost respondentů se projevila například v otázkách týkajících se konzumace kávy, alkoholu či ořechů. Naopak povědomí o celosvětovém nárůstu diabetiků bylo obstojné. Menšina respondentů zvolila cukr za etiologický faktor diabetes mellitus 2. typu a majorita se v rámci prevence přiklonila k zdravému životnímu stylu. Vznik geneticky podmíněného diabetes mellitus 2. typu lze pomocí preventivních postupů modifikovat, a proto je zásadní se na prevenci zaměřit a zvyšovat informovanost široké veřejnosti. Klíčová slova: diabetes mellitus 2. typu, dietní prevence, prediabetes, obezita, metabolický syndrom
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis deals with dietary prevention of type 2 diabetes mellitus. The first chapters of the thesis deal with general information about diabetes mellitus. The chapters focus on the classification, epidemiology, clinical manifestation, complications, diagnostics of diabetes mellitus and pathogenesis of type 2 diabetes mellitus. The subsequent chapters describe prediabetes, obesity and metabolic syndrome. The conclusion of the theoretical section is devoted to the prevention of type 2 diabetes mellitus. The prevention is focused on non-pharmacological measures with an emphasis on dietary influences. The practical part is based on anonymous quantitative research in the form of an Internet quastionaire survey, which focuses on the prevention of type 2 diabetes mellitus. The main goal was to find out about the public’s awareness of dietary effects on type 2 diabetes mellitus. The secondary objectives examine the awareness of the worlwide increase of diabetics and whether the respondents consider sugar to be the cause of type 2 diabetes mellitus and attach greater importance to healthy lifestyle or pharmacological measures in prevention. The survey results relating to dietary influences were not very satisfactory and respondents‘ poor awareness regarding prevention was reflected, for example in issues related to coffee, alcohol or nut consumption. On the contrary, awareness of the worldwide increase of the diabetics was more than satisfactory. A minority of respondents chose sugar as the etiological factor of type 2 diabetes mellitus and the majority opted for a healthy lifestyle in terms of prevention. It is really important to focuse on prevention and to raise awareness among the general public, as the emergence of type 2 diabetes mellitus can be modified by prevention. Key words: type 2 diabetes mellitus, diet prevention, prediabetes, obesity, metabolic syndrome
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Veronika Nováková 2.16 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Veronika Nováková 158 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Veronika Nováková 107 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Veronika Nováková 105 kB
Stáhnout Posudek vedoucího MUDr. Milan Flekač, Ph.D. 89 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Ondřej Mikeš 194 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby MUDr. František Novák, Ph.D. 748 kB