velikost textu

Výživa v těhotenství s diabetes mellitus 1.typu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Výživa v těhotenství s diabetes mellitus 1.typu
Název v angličtině:
Nutrition in pregnancy with type 1 diabetes mellitus
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lenka Dolejšová
Vedoucí:
MUDr. Milan Flekač, Ph.D.
Oponent:
doc. MUDr. Jan Polák, Ph.D.
Id práce:
204200
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1.LF a VFN v Praze (11-00530)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Nutriční terapeut (BNT)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
těhotenství, diabetes mellitus 1.typu, léčba, komplikace, výživa
Klíčová slova v angličtině:
pregnancy, type 1 diabetes mellitus, therapy, complication, nutrition
Abstrakt:
ABSTRAKT Těhotenství je velmi důležitým obdobím v životě každé ženy, především pak u žen s diabetes mellitus 1. typu. Přináší s sebou mnoho změn, které mají vliv na hladinu glykémií, jejichž ustálení je základním bodem úspěšného těhotenství. Stabilizace glykémií by měla nastat v ideálním případě plánovaného těhotenství minimálně tři měsíce před početím. Na jejím dosažení se podílí zejména vhodně složená strava, která má též nezastupitelný vliv na zdravý vývoj plodu. Nedostatečně kompenzovaný diabetes může následně souviset se vznikem komplikací pro dítě i matku. Cílem bakalářské práce bylo sumarizovat dostupné informace a zjistit znalosti žen s diabetes mellitus 1. typu v tématech výživy a kompenzace diabetu v těhotenství. Následně zjištěné vědomosti žen porovnat s doporučeními a v závislosti na vztahu respondentek k těhotenství, tedy zda již byly těhotné, těhotenství plánují či neplánují. Teoretická část práce shrnuje základní poznatky o vztahu diabetu k těhotenství - doporučení pro léčbu v období před početím a v těhotenství a s tím související komplikace pro matku i dítě. Dále uvádí přehled nezbytných živin a mikronutrientů ovlivňujících zdraví matky a plodu. V empirické části byl následně za účelem naplnění cíle zhotoven dotazník a poskytnut ženám s diabetes mellitus 1. typu. Dotazníkového šetření se celkem zúčastnilo 90 respondentek. Dle výsledků jsou respondentky zpravidla lépe informovány v oblasti kompenzace diabetu než výživy. Na zjištěné znalosti žen má vliv jejich vztah k těhotenství. Obecně prokázaly lepší informovanost ženy, které již těhotenstvím prošly. Vzhledem k rizikům, jenž přináší těhotenství ženám s diabetes mellitus 1. typu, je vhodné zvýšit dostupnost kvalitních informací a možností konzultace s odborníky na vybranou problematiku.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Pregnancy is a very important period in every woman's life, especially for women with type 1 diabetes mellitus. It brings many changes that affect the level of blood glucose, whose stabilization is the main point of a successful pregnancy. Glycemic stabilization should ideally occur at least three months before conception. Its achievement is mainly due to a properly composed diet, which also has an irreplaceable influence on healthy fetal development. Insufficiently compensated diabetes may be associated with complications for both the baby and the mother. The aim of this bachelor thesis was to summarize available information and find out the knowledge of women with type 1 diabetes mellitus in the topics of nutrition and diabetes compensation during pregnancy. Thereafter to compare the found knowledge of women with the recommendations and depending on the relationship of the respondents to pregnancy, ie whether they were pregnant, do or do not plan pregnancy. The theoretical part of the thesis summarizes the basic facts about relation of diabetes to pregnancy - recommendation for treatment in the period before conception and during pregnancy and related complications for mother and child. It also provides an overview of essential nutrients and micronutrients affecting maternal and fetal health. In the empirical part, a questionnaire was made to fulfill the goal and was provided to women with type 1 diabetes mellitus. A total of 90 respondents participated in the questionnaire survey. As a result, respondents are generally better informed about diabetes compensation than nutrition. Their relationship to pregnancy is affected by their knowledge. In general, women who have already passed pregnancy have been better informed. With all the risks that pregnancy brings to women with type 1 diabetes mellitus, it is advisable to increase the availability of quality information and the possibility of consultation with experts on selected issues.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lenka Dolejšová 2.21 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Lenka Dolejšová 641 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lenka Dolejšová 315 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lenka Dolejšová 310 kB
Stáhnout Posudek vedoucího MUDr. Milan Flekač, Ph.D. 86 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Jan Polák, Ph.D. 4.59 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby MUDr. František Novák, Ph.D. 748 kB