velikost textu

Riziko vzniku diabetes mellitus 2. typu u žen sledovaných pro gestační diabetes mellitus

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Riziko vzniku diabetes mellitus 2. typu u žen sledovaných pro gestační diabetes mellitus
Název v angličtině:
The risk of type 2 diabetes in women treated for gestational diabetes
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Michaela Cvejnová
Vedoucí:
MUDr. Kateřina Anderlová
Oponent:
Hana Krejčí
Id práce:
204199
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1.LF a VFN v Praze (11-00530)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Nutriční terapeut (BNT)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
gestační diabetes mellitus, rizikové faktory, dieta, léčba GDM
Klíčová slova v angličtině:
gestational diabetes mellitus, risk factors, diet, treatment of GDM
Abstrakt:
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá problematikou gestačního diabetu mellitu (GDM). Jedná se o nejčastější metabolickou poruchu v těhotenství - poruchu metabolismu sacharidů, která vzniká v průběhu těhotenství a po porodu mizí. GDM s sebou přináší spoustu komplikací a rizik pro matku i dítě. Proto je velmi důležité, aby byl GDM včas diagnostikován a léčen. Léčba zahrnuje úpravu životního stylu, pravidelnou fyzickou aktivitu, popřípadě farmakoterapii. V teoretické části jsou shrnuty aktuální informace o GDM. V praktické části byla analyzována data kontrolního OGTT 3 - 6 měsíců po porodu. Cílem práce bylo poporodní sledování výsledků OGTT. Jednalo se o statistickou analýzu dat u žen léčených pro GDM, který jim byl diagnostikován v průběhu roku 2016 a roku 2017. Šlo o retrospektivní zpracování dat ze zdravotnické dokumentace. Bylo zjištěno, že 75 pacientek (48,1 %) mělo pozitivní kontrolní OGTT po porodu. U 70 pacientek (93,3 %) se jednalo o zvýšenou hodnotu glykémie nalačno. U 7 pacientek (9,3 %) byla zvýšená glykémie ve 120. minutě. Hodnoty pozitivních OGTT byly v pásmu prediabetu. Kontrolní OGTT po porodu absolvuje jen velmi malé procento žen, ačkoliv téměř polovina žen má výsledky kontrolního OGTT pozitivní. Podílí se na tom i rizikové faktory jako je vyšší BMI před otěhotněním nebo léčba farmakoterapií. Klíčová slova: gestační diabetes mellitus, rizikové faktory, dieta, léčba GDM
Abstract v angličtině:
Abstract: This bachelor’s thesis deals with the subject of gestational diabetes mellitus (GDM), the most common metabolic disorder in pregnancy. GDM is a carbohydrate metabolism disorder that develops during pregnancy and disappears after delivery. GDM is associated with a lot of complications and risks for both mother and child. For this reason, it is very important to make an early diagnosis of GDM and start timely treatment, which includes lifestyle changes, regular physical activity, or drug therapy. The theoretical part summarizes current information on GDM. In the practical part, follow-up OGTT data obtained 3 - 6 months after delivery were analysed. The aim of the thesis was to assess OGTT results through a statistical analysis of data of women treated for GDM diagnosed in 2016 and 2017. Retrospective processing of medical records was done. It was found that 75 patients (48.1%) had positive follow-up OGTT results after delivery, out of which 70 patients (93.3%) had elevated fasting blood glucose. 7 patients (9.3%) had increased glycaemia at 120 minutes after the test. Positive OGTT results fell into the pre-diabetic range. Only a very small percentage of women undergo follow-up OGTT after delivery, although nearly half of them have positive OGTT results. Risk factors such as higher BMI before pregnancy or drug therapy play a role. Key words: gestational diabetes mellitus, risk factors, diet, treatment of GDM
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michaela Cvejnová 3.39 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Michaela Cvejnová 2.84 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michaela Cvejnová 210 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michaela Cvejnová 247 kB
Stáhnout Posudek vedoucího MUDr. Kateřina Anderlová 178 kB
Stáhnout Posudek oponenta Hana Krejčí 178 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby MUDr. František Novák, Ph.D. 748 kB