velikost textu

Entanglement a Nestorův pohár

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Entanglement a Nestorův pohár
Název v angličtině:
Entanglement and Nestor's cup
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Stanislav Horáček
Vedoucí:
doc. PhDr. Peter Pavúk, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Martin Kuna, CSc.
Id práce:
204197
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro klasickou archeologii (21-UKAR)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Klasická archeologie (ARK)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
3. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Entanglement|Nestorův pohár|Pithekoussai|archeologická teorie|postprocesuální|postmoderní
Klíčová slova v angličtině:
Entanglement|Nestor's cup|Pithekoussai|archaeological theory|postprocessual|postmodern
Abstrakt:
Abstrakt (česky): Archeologie je vědou vykládající minulost. V každém výkladu minulosti jsou přítomné určité konceptuální předpoklady, které mohou být na první pohled nepostřehnutelné. Cílem této převážně teoretické práce je zviditelnění těchto předpokladů. Práce vychází hlavně z významného archeologa Iana Hoddera, jehož dílo je představeno na kontrastu procesuální a postprocesuální archeologie. Největší pozornost je věnována Hodderově aktuální teorii Entanglementu, která pojí práci do jednoho celku a udává její celkový tón. Entanglement je teorie zabývající se vztahy a závislostmi mezi lidmi a věcmi. Postupně je zde podán její výklad, kritické zhodnocení a shrnutí příbuzných přístupů, z nichž teorie vychází. Entanglement je zasazen do širšího rámce archeologického teoretického diskurzu, který lze pojmenovat termínem relační archeologie. Společnými jmenovateli relačních archeologií je důraz na vztahovost, zájem o materialitu věcí a snaha o bourání dualismů, například vztahu lokálního a globálního. V jedné z kapitol je představena tzv. symetrická archeologie vycházející především z díla Bruno Latoura a úzce související s Hodderovým Entanglementem. Závěrečná část práce je věnována případové studii Entanglementu Nestorova poháru z Pithekoussai, která se nese v duchu Hodderovy teorie a relačních archeologií. Studie se snaží nabídnout nový pohled na některé aspekty širšího kontextu Nestorova poháru a ukazuje vztah vzájemně provázaných pojmů lokálního a globálního.
Abstract v angličtině:
Abstract (in English): Archeology is a science interpreting the past. In every interpretation of the past, there are some conceptual assumptions present that may be imperceptible at first sight. The aim of this primarily theoretical work is to make these assumptions more visible. The thesis is mainly based on the renowned archaeologist Ian Hodder, whose work is presented on the contrast between processual and postprocessual archeology. The greatest attention is paid to Hodder's current theory of Entanglement, which combines the work into one whole and sets its overall tone. Entanglement is a theory dealing with relationships and dependencies between people and things. Interpretation, critical evaluation and summary of related approaches is successively presented. Theory of Entanglement is set within a broader framework of archaeological theoretical discourse, which can be termed as relational archeology. The common denominators of relational archaeologies are the emphasis on relations, interest in the materiality of things and the effort to confront dualisms, such as the relationship of locality and globality. Symmetrical archeology primarily based on the work of Bruno Latour is introduced in one of the chapters. The final section in the spirit of Hodder's theory and relational archaeology deals with the case study of Entanglement of Nestor's cup from Pithekoussai. The case study seeks to offer a new perspective on some aspects of a wider context of the Nestor’s cup and shows the interconnected relationship of locality and globality.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Stanislav Horáček 997 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Stanislav Horáček 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Stanislav Horáček 83 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Peter Pavúk, Ph.D. 716 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Martin Kuna, CSc. 197 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 153 kB