velikost textu

Synthesis of Enantiomerically Pure Helical Aromatics Such As NHC Ligands and Their Use in Asymmetric Catalysis

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Synthesis of Enantiomerically Pure Helical Aromatics Such As NHC Ligands and Their Use in Asymmetric Catalysis
Název v češtině:
Syntéza enantiomerně čistých helikálních aromátů jako jsou NHC ligandy a jejich využití v asymetrické katalýze
Typ:
Disertační práce
Autor:
Manfred Karras, Ph.D.
Školitel:
RNDr. Ivo Starý, CSc.
Oponenti:
prof. Dr. rer. nat. Bernd Schmidt
doc. RNDr. Jan Veselý, Ph.D.
Id práce:
204167
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra organické chemie (31-270)
Program studia:
Organická chemie (P1402)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
20. 11. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
helikální aromáty, heliceny, asymetrická syntéza, NHC ligandy
Klíčová slova v angličtině:
helical aromatics, helicenes, asymmetric synthesis, NHC ligands
Abstrakt:
Abstrakt Byly studovány různé způsoby přípravy enantiomerně čistých derivátů 2-amino[6]helicenu. Diastereoselektivní cyklotrimerizace enantiomerně čistých triynů zprostředkovaná komplexem nulmocného niklu poskytla (M)- a (P)-7,8-bis(p- tolyl)hexahelicen-2-amin o čistotě >99% ee a také jeho benzo derivát, rovněž o čistotě >99% ee. V případě sloučeniny odvozené od 2-aminobenzo[6]helicenu kontrakcí jednoho z kruhů na pětičlenný se takové řízení stereoselektivity ukázalo jako neefektivní. Následně připravené helikálně chirální imidazoliové soli nesoucí jeden nebo dva helicenové substituenty byly použity jako prekurzory in situ vznikajících Ni(0)-NHC katalyzátorů pro enantioselektivní [2+2+2] cyklotrimerizaci. Byly připraveny první helikálně chirální Pd- a Ru-NHC komplexy, které byly testovány v enantioselektivní katalýze. Zejména použití rutheniového komplexu v enantioselektivních alkenových metatezích přineslo slibné výsledky. Součástí práce je také návrh mechanismu asymetrické metateze s uzavřením kruhu.
Abstract v angličtině:
Abstract Various ways of preparing enantiomerically pure 2-amino[6]helicene derivatives were explored. Ni(0) mediated cyclotrimerization of enantiopure triynes provided (M)- and (P)-7,8-bis(p-tolyl)hexahelicene-2-amine in >99% ee as well as its benzoderivative in >99% ee. The stereocontrol was found to be inefficient for a 2- aminobenzo[6]helicene congener with an embedded five-membered ring. Helically chiral imidazolium salts bearing one or two helicene moieties have been synthesized and applied in enantioselective [2+2+2] cyclotrimerization catalyzed by an in situ formed Ni(0)-NHC complex. The synthesis of the first helically chiral Pd- and Ru- NHC complexes and their application in enantioselective catalysis was demonstrated. The latter shows promising results in enantioselective olefin metathesis reactions. A mechanistic proposal for asymmetric ring closing metathesis is provided.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Manfred Karras, Ph.D. 3.32 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Manfred Karras, Ph.D. 242 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Manfred Karras, Ph.D. 238 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Manfred Karras, Ph.D. 640 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Ivo Starý, CSc. 682 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Dr. rer. nat. Bernd Schmidt 1.51 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Jan Veselý, Ph.D. 696 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 391 kB