velikost textu

Porovnání schopnosti takrin-fenothiazinových derivátů inhibovat cholinesterasy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Porovnání schopnosti takrin-fenothiazinových derivátů inhibovat cholinesterasy
Název v angličtině:
A comparison of tacrine – phenothiazine derivatives in the efficacy of cholinesterase inhibition
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Lenka Pulkrábková
Vedoucí:
PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jan Marek, Ph.D.
Konzultant:
Mgr. Martina Hrabinová
Id práce:
204163
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Program studia:
Zdravotnická bioanalytika (N5207)
Obor studia:
Odborný pracovník v laboratorních metodách (OPLM)
Přidělovaný titul:
RNDr.
Datum obhajoby:
15. 2. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Kandidát: Bc. Lenka Pulkrábková Školitel: PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D. Konzultant: Mgr. Martina Hrabinová Název diplomové práce: Porovnání schopnosti takrin-fenothiazinových derivátů inhibovat cholinesterasy Alzheimerova choroba (AD) je progresivní fatální neurodegenerativní porucha a nejběžnější typ demence. Projevuje se řadou neuropsychiatrických příznaků, jako je ztráta paměti, sociální dovednosti atd. Etiologie a patogeneze onemocnění mají multifaktoriální charakter a nejsou dobře známy. Mezi hlavní patologické znaky patří: ztráta neuronů, zvláště ztráta cholinergních neuronů, extracelulární amyloidní plaky, intracelulární agregáty hyperfosforylovaného tau proteinu, oxidační stres apod. Jelikož AD je ovlivňována mnoha faktory, hlavní strategií léčby je intervence několika cílů v mozku. Takové léky jsou označovány jako multi-target-directed ligands (MTDLs) a ovlivňují různé molekulární abnormality AD. Cílem této diplomové práce bylo porovnat schopnost takrin- fenothiazinových derivátů inhibovat cholinesterasy. Testování byly podrobeny deriváty, které obsahovaly různé substituenty a jejich spojovací řetězce byly dlouhé od dvou až do pěti uhlíků. Pro studii bylo použito 36 strukturně odlišných derivátů inhibujících acetylcholinesterasu a butyrylcholinesterasu. Inhibiční aktivita sloučenin byla stanovena in vitro pomocí Ellmanovy metody. Inhibiční účinnost každého inhibitoru byla proměřena v každém bodě koncentrační řady od 10-3 až po 10-8,5 mol/l. Smísením všech potřebných složek reakce vzniklo žluté zabarvení roztoku, jehož intenzita byla spektrofotometricky proměřena. Ze získaných hodnot byla vypočtena poloviční inhibiční koncentrace (IC50). Porovnáním hodnot IC50 byly zjištěny strukturní závislosti, které mají vliv na účinnost inhibice. Jako nejlepší se ukázaly sloučeniny obsahující atom chloru v poloze 6. Vliv délky spojovacího řetězce byl nepatrný. Klíčová slova: acetylcholinesterasa, butyrylcholinesterasa, Alzheimerova choroba, inhibitor, takrin, fenothiazin
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biological and Medical Sciences Candidate: Bc. Lenka Pulkrábková Supervisor: PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D. Consultant: Mgr. Martina Hrabinová Title of diploma thesis: A comparison of tacrine – phenothiazine derivatives in the efficacy of cholinesterase inhibition Alzheimer’s disease (AD) is a progressive fatal neurodegenerative disorder and the most common type of dementia. It is manifested by a variety of neuropsychiatric symptoms such as memory loss, social skills etc. Ethiology and pathogenesis of the disease has a multifactorial character and is not well known. Among the major pathological features belong: presence of neuronal loss, especially loss of cholinergic neurons, extracellular amyloid plaques, intracellular aggregates of hyperphosphorylated tau protein, oxidative stress etc. As AD is influenced by multiple factors, the main strategy in treatment is intervention multiple targets in the brain as well. Such drugs are denoted as multi-target- directed ligands (MTDLs) and they affect different molecular abnormalities of AD. The aim of this diploma thesis was the evaluation of the ability of tacrine- phenothiazine derivatives to inhibit cholinesterases (AChE, BChE). Derivatives with two to five carbons linking chains between tacrine and phenothiazine moiety, which containing various substituents were tested. The 36 structurally different derivatives of acetylcholinesterase and butyrylcholinesterase inhibitors were used for this study. The inhibitory activity of the compounds was determined in vitro by the Ellman’s method. A concentration range of all inhibitors was established. The concentration of inhibitors solution started at a concentration 10-3 and finished at a concentration of 10-8.5 mol/l. The all necessary components of the reaction were mixed and resulting yellow coloration of the solution was measured spectrophotometrically. The inhibitory concentrations were calculated from the obtained values. The structural dependencies were confirmed comparing inhibitory concentrations. The compounds containing the chlorine atom at position 6 showed the best inhibitory activity of all tested compounds. The influence of the length of the linker chain was insignificant. Keywords: acetylcholinesterase, butyrylcholinesterase, Alzheimer´s disease, inhibitor, tacrine, phenothiazine
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lenka Pulkrábková 1.05 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lenka Pulkrábková 107 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lenka Pulkrábková 109 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D. 273 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jan Marek, Ph.D. 283 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 287 kB