velikost textu

Výslechová sugestibilita adolescentů z pohledu psychologie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Výslechová sugestibilita adolescentů z pohledu psychologie
Název v angličtině:
Interrogative suggestibility of adolescents from the perspective of psychology
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Karel Straka
Vedoucí:
PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. David Čáp
Id práce:
204155
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (N7701)
Obor studia:
Psychologie (PSG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
sugestibilita|výslech|adolescence
Klíčová slova v angličtině:
suggestibility|interrogation|adolescence
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce nejprve pojednává o výslechové sugestibilitě a porovnává základní přístupy k jejímu zkoumání – Gudjonssonův přístup individuálních rozdílů a experimentální přístup Loftusové a dalších. Následně jsou zmíněny různé sugestivní výslechové techniky a podrobněji je srovnána Reidova technika s výslechovým modelem PEACE. Dále je pojednáno o psychologických aspektech výslechové sugestibility, konkrétně o věku a vybraných kognitivních a psychosociálních faktorech. Poslední teoretická kapitola se zabývá možnostmi měření výslechové sugestibility a kriticky hodnotí nejpoužívanější Gudjonssonovy škály sugestibility (GSS). Výzkumná část práce se zaměřila na bližší prozkoumání vztahu jednotlivých dimenzí GSS a vybraných proměnných (věku, pohlaví a typu školy) u vzorku adolescentů.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis first discusses interrogative suggestibility and compares the basic approaches to its investigation – Gudjonsson’s approach of individual differences and experimental approach of Loftus and others. Subsequently, various suggestive interrogation techniques are mentioned and the Reid technique is compared in detail with the interrogation model PEACE. Furthermore, psychological aspects of interrogative suggestibility, specifically age and selected cognitive and psychosocial factors are discussed. The last theoretical chapter deals with the possibilities of measuring interrogative suggestibility and critically evaluates the most used Gudjonsson Scale of Suggestibility (GSS). The research part of the thesis focuses on closer examination of the relationship of individual dimensions of GSS and selected variables (age, sex and type of school) in the sample of adolescents.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Karel Straka 1.15 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Karel Straka 252 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Karel Straka 83 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Karel Straka 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D. 86 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. David Čáp 92 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc. 153 kB