velikost textu

Povinné pojištění pro případ odpovědnosti za újmu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Povinné pojištění pro případ odpovědnosti za újmu
Název v angličtině:
Compulsory Insurance in Case of Liability for Damage
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Gabriela Elišáková
Vedoucí:
JUDr. Roman Vybíral, Ph.D.
Oponent:
prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.
Id práce:
204145
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
4. 11. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
povinné smluvní pojištění, odpovědnost za újmu, poskytovatelé zdravotních služeb
Klíčová slova v angličtině:
compulsory insurance, lability for damage, providers of health services
Abstrakt:
Povinné pojištění pro případ odpovědnosti za újmu Abstrakt Tato práce analyzuje českou právní úpravu institutu povinného smluvního pojištění v jeho širším kontextu. Práce se významnou měrou zaměřuje na povinné smluvní pojištění poskytovatelů zdravotních služeb. Pro naplnění cílů této práce bylo využito zejména metod analýzy, deskripce a komparace. První kapitola se věnuje historickému vývoji pojištění a pojišťovnictví ve světě i českých zemích. Jedna z podkapitol je pak konkrétně věnována historickému vývoji povinného smluvního pojištění. Předmětem druhé kapitoly je samostatný pojem povinného smluvního pojištění. Kapitola se věnuje zejména rozdílu mezi zákonným a smluvním pojištění a v rámci smluvního pojištění pak rozdílu mezi povinným a dobrovolným. Rovněž jsou zde představeny kategorie a druhy pojištění. Třetí kapitola obsahuje porovnání současné a předchozí české právní úpravy povinného smluvního pojištění a současnou právní úpravu analyzuje. Rovněž se zabývá náležitostmi pojistné smlouvy a otázkou rozsahu sjednaného povinného smluvního pojištění, zejména vzhledem k nestanovení minimálního rozsahu povinného smluvního pojištění ve většině zvláštních právních předpisů. Čtvrtá kapitola tvoří podstatnou část této práce a je zaměřena na právní úpravu povinného smluvního pojištění poskytovatelů zdravotních služeb. V první části kapitoly je popsáno, jak k zakotvení povinného smluvního pojištění u poskytovatelů zdravotních služeb došlo a jaký byl jeho vývoj. Následně se kapitola zabývá koncepcí občanskoprávní odpovědnosti u poskytovatelů zdravotních služeb. Ve čtvrté podkapitole jsou analyzovány vybrané problematické aspekty, přičemž jsou zde uvedeny i dílčí návrhy de lege ferenda. Závěrem kapitoly je porovnání pojistných smluv a koncepcí pojištění u jednotlivých poskytovatelů zdravotních služeb, zejména u fakultních nemocnic. Závěrečná kapitola se zabývá aktuálními trendy povinného smluvního pojištění, kterými jsou zejména rostoucí míra regulace a nárůst povinných smluvních pojištění v rámci českého právního řádu. Kapitola rovněž analyzuje možnosti dalšího směřování povinného smluvního pojištění, a to zejména v kontextu robotiky. Klíčová slova: povinné smluvní pojištění, odpovědnost za újmu, poskytovatelé zdravotních služeb
Abstract v angličtině:
Compulsory Insurance in Case of Liability for Damage Abstract This thesis analyzes the Czech legal regulation of compulsory contractual insurance in its broader context. The thesis is largely focused on mandatory contractual insurance for health service providers. In order to fulfil the objectives of this thesis, methods of analysis, description and comparison were used. The first chapter deals with the historical development of insurance and insurance in the world and the Czech lands. One of the subchapters is then specifically devoted to the historical development of compulsory contractual insurance. The second chapter deals with the separate concept of compulsory contractual insurance. The chapter deals in particular with the difference between statutory and contractual insurance and, within the framework of contractual insurance, the difference between mandatory and voluntary. The categories and types of insurance are also presented here. The third chapter contains a comparison of the current and previous Czech legislation on compulsory contractual insurance and analyzes the current legislation. It also deals with the essentials of the insurance contract and the question of the extent of the compulsory contractual insurance, in particular with regard to the non-stipulation of the minimum extent of compulsory contractual insurance in most special legal regulations. The fourth chapter is a substantial part of this work and is focused on the legal regulation of compulsory contractual insurance of health service providers. The first part of the chapter describes how the provision of compulsory contractual insurance for health service providers has occurred and how it was developed. Subsequently, the chapter deals with the concept of civil liability in health service providers. In the fourth subchapter, selected problematic aspects are analyzed, while partial proposals de lege ferenda are also presented. The conclusion of the chapter is a comparison of insurance contracts and insurance concepts for individual health service providers, especially at university hospitals. The final chapter deals with current trends in compulsory contractual insurance, which are in particular the growing rate of regulation and the increase in compulsory contractual insurance within the Czech legal system. The chapter also analyses the possibilities of further compulsory contractual insurance, especially in the context of robotics. Keywords: compulsory contractual insurance, lability for damage, providers of health services
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Gabriela Elišáková 1017 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Gabriela Elišáková 120 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Gabriela Elišáková 93 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Roman Vybíral, Ph.D. 576 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc. 640 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 265 kB