velikost textu

Finanční gramotnost na 1. stupni ZŠ

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Finanční gramotnost na 1. stupni ZŠ
Název v angličtině:
The Financial Literacy at the First Grade of Elementary Schools
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Radka Plichtová
Vedoucí:
Mgr. Jaroslava Kloboučková
Oponent:
Mgr. Anna Kuřík Sukniak
Id práce:
204140
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Program studia:
Učitelství pro základní školy (M7503)
Obor studia:
Učitelství pro 1. stupeň základní školy (I.ST)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
finanční gramotnost, peníze, didaktické situace z reálného prostředí, žák mladšího školního věku, konstruktivismus
Klíčová slova v angličtině:
financial literacy, money, didactic situations from real environment, pupil of a younger school age, constructivism
Abstrakt:
ABSTRAKT V diplomové práci je popsána současná situace výuky finanční gramotnosti na 1. stupni základních škol a navrženy určité změny. Je zde zpracován i didaktický přístup k této problematice. V teoretické části jsou popsány současné výstupy finanční gramotnosti v RVP ZV a v ŠVP dvou vybraných škol. Jsou zde navrženy dílčí výstupy finanční gramotnosti pro jednotlivé ročníky 1. stupně základních škol, které by mohly být zařazeny do RVP ZV při jeho revizi, případně využity učiteli při sestavování tematických plánů či plánování výuky. Ke každému výstupu je přiřazena možnost, jak ho se žáky realizovat, a to buď prostřednictvím učebnic či dalších publikací, nebo modelovou aktivitou s předpokládaným průběhem a komentářem pro učitele. V praktické části je uvedeno ověření některých navržených aktivit a popis zajímavých jevů, které se při ověřování objevily. KLÍČOVÁ SLOVA finanční gramotnost, nakupování a placení, hospodaření domácnosti, půjčky a úspory, didaktické situace z reálného prostředí, žák mladšího školního věku
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This diploma thesis describes current situation of teaching of financial literacy in elementary schools and suggests certain changes. It also presents educational approach within this issue. In the theoretical part it describes conclusions in the field of financial literacy in RVP ZV and in ŠVP of two chosen schools. It proposes particular outcomes of financial literacy in each grade of elementary schools, which could be included in the RVP ZV with its revision, also possibly could used by the teachers for creating thematic schedules or for scheduling the lessons. For each outcome there is an option added how to implement it with the pupils in a form of working with textbooks or other related publications, or through a model situation with presumed development and teacher’s commentary. In the practical part it offers verification of some of the suggested activities and description of interesting phenomena, which occured during the testings. KEYWORDS financial literacy, shopping and paying, household economy, loans and savings, didactic situations from real environment, pupil of a younger school age
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Radka Plichtová 8.1 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Radka Plichtová 1.26 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Radka Plichtová 180 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Radka Plichtová 176 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jaroslava Kloboučková 303 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Anna Kuřík Sukniak 45 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D. 153 kB