velikost textu

Využití Crossfitu v kondiční přípravě juniorských hokejistů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití Crossfitu v kondiční přípravě juniorských hokejistů
Název v angličtině:
Use of Crossfit in condition preparation in junior Ice Hockey players
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Jakub Drda
Vedoucí:
Prof. Ing. Václav Bunc, CSc.
Oponent:
PhDr. Aleš Kaplan, PhD.
Id práce:
204134
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Laboratoř sportovní motoriky (51-600800)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (N7401)
Obor studia:
Tělesná výchova a sport (TVS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
10. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Crossfit, lední hokej, síla, rychlost
Klíčová slova v angličtině:
Crossfit, ice hockey, power, speed
Abstrakt:
Abstrakt Název: Využití Crossfitu v kondiční přípravě juniorských hokejistů Cíle: Hlavním cílem této práce je prokázat využitelnost Crossfitového cvičení v přípravném období u hráčů ledního hokeje. Cílem bylo prokázat větší zlepšení kondiční připravenosti v porovnání se současnými styly tréninku. Hlavní oblastí zlepšení, které jsme sledovali, jsou silové a rychlostní předpoklady. Metody: V této diplomové práci, jsme použili metodu analýzy a metodu komparace. Metodu analýzy jsme aplikovali v rozboru přípravného období v ledním hokeji a metodu komparace v části porovnávání rozdílných metodách využitých během přípravného období. V přípravném období jsme využívali Crossfit jako metodu tréninku, který jsme aplikovali na juniorské hokejisti hrající druhou nejvyšší soutěž na území České Republiky. Ve sledovaném období přípravy budeme sledovat změnu explozivních silových a rychlostních předpokladů hráčů ledního hokeje. K hodnocení jsme využili testovou baterii určenou pro juniorský lední hokej v České republice. Testování bylo realizováno u juniorů ve věku 17-20 let, kteří hrají 2. nejvyšší soutěž v ČR. Výsledky: Tato práce prokazuje praktické využití Crossfitu v tréninkovém procesu juniorských hokejistů. Současně dokazuje pozitivní nárůst explozivně silových předpokladů u hráčů, kteří využívali Crossfit jako tréninkovou metodu. Největšího změny nastaly u silových schopností dolních končetin. Největší efekt zlepšení prokázali explozivní silové předpoklady dolních končetin. Toto zlepšení nastalo u 5ti-skoku. Klíčová slova: Crossfit, lední hokej, rychlost, síla
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Use of Crossfit in junior ice hockey pre-season training Objectives: Main idea of this thesis was to prove, that Crossfit is usefull in ice hockey while pre-season. We aimed to proved crossfit improvment at generally condition presupposition, compare to other training method. Main area of condition were speed and power presupposition. Methods: In our thesis we used a method of analysis and a method of comparison. We apllied the method of analysis in pre-season of ice hockey and the method of comparison in comparing the two different types of training method. We used Crossfit as training method, which was applied on junior hockey team in second junior hockey league in Czech Republic. In the period under consideration of the performance stage we assess the change of power and speed performances of the ice hockey players. To assassmnet we used battery of test which is identify for Czech junior hockey league. Most improvement was observed in power presupposition on lower body. Results: This thesis proved that Crossfit can be used in pre-season training oj junior hockey. At the same time proved that explosive power assumption on players which used Crossfit like training method. Largest effect of progression were at explosive power presupposition. This result was in skater jumps. Keywords: Crossfit, ice hockey, speed, power
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jakub Drda 2.39 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jakub Drda 108 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jakub Drda 30 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Prof. Ing. Václav Bunc, CSc. 442 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Aleš Kaplan, PhD. 269 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Pavel Hráský 154 kB