velikost textu

Phrasal Combinations in English Swearing

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Phrasal Combinations in English Swearing
Název v češtině:
Frázová kompozita anglických vulgarismů
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Anton Romanenko
Vedoucí:
PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Ondřej Tichý
Id práce:
204124
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Program studia:
Anglistika - amerikanistika (B7311)
Obor studia:
Anglistika - amerikanistika (AAA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
vulgarismy|frazeologická spojení|frázová slovesa|idiomatická spojení
Klíčová slova v angličtině:
swearing|bad language|phrasal verbs|formulaic language|idiomaticity
Abstrakt:
Abstrakt: Cílem práce je zmapovat kombinace slovesa fuck a jeho doplnění objektová a frázová typu fuck it up, fuck me off, fuck around, etc., popsat komplementaci slovesa, kolokace a význam, včetně syntaktických a sémantických omezení, i s ohledem na fakt, že slovníky poskytují informace pouze o abstraktní sémantické struktuře. Teoretická část práce stručně popíše nedávný vývoj a sociolingvistické aspekty užívání slova fuck v sekundární literatuře. Dále poskytne přehled frázových kombinací a jejich významů, jak jsou popsány v dostupných slovnících britské angličtiny a představí možnosti frazeologického popisu. V metodologické části bude řešen způsob a rozsah získání dat, primárně z aktualizované verze mluvené verze BNC. Výsledkem bude přehled získaných frazémů, jejich popis z hlediska významů a variability kombinací. Klíčová slova: vulgarismy, frazeologická spojení, frázová slovesa, idiomatická spojení
Abstract v angličtině:
Abstract: The aim of this BA thesis is to describe and analyze multi-word combinations of the word fuck, including such compounds as fuck it up, fuck me off, fuck around, etc. The thesis seeks to describe its colloqations, types of complementation, and meaning with regards to semantic and syntactic restrictions. While most dictionaries describe fuck in terms of abstract semantic structures, this thesis will analyze examples from the British National Corpus of spoken English. The theoretical part will discuss briefly the recent development observed in the uses of the word as well as socio- linguistic aspects of its use, as described in secondary literature. This part will also provide a list of possible combinations of fuck and their meaning (according to the Oxford English Dictionary) and discuss the possible terminological approaches to the phraseological description of the word and its combinations. In the methodological part, the procedure of working with the data and the British National Corpus is described. The analytical part descibes the combinations discovered in the BNC from the point of view of their meaning and the degree of their grammatical variability. Key words: swearing, bad language, phrasal verbs, formulaic language, idiomaticity
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anton Romanenko 975 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Anton Romanenko 134 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Anton Romanenko 133 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D. 564 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ondřej Tichý 235 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Clare Wallace, M.A., Ph.D. 152 kB