velikost textu

Sanace rodiny s výchovně nezkušenými matkami

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sanace rodiny s výchovně nezkušenými matkami
Název v angličtině:
Family recovery of mothers inexperienced in raising a child
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Kristýna Závišková, DiS.
Vedoucí:
PaedDr. Mgr. Hana Žáčková
Oponent:
Mgr. Monika Nová
Id práce:
204119
Fakulta:
Husitská teologická fakulta (HTF)
Pracoviště:
HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Program studia:
Sociální práce (N7508)
Obor studia:
Sociální a charitativní práce (SACH)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Sanace rodiny, nezralá matka, problematická rodina, ohrožené dítě
Klíčová slova v angličtině:
Family rehabilitation, immature mother, problematic family, endangered child
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se zabývá problematikou sanace rodiny s výchovně nezkušenými matkami, které jsou nezralé pro zvládání role matky. Práce je rozdělena do šesti kapitol, přičemž pět kapitol je teoretických a jedna je praktická. Teoretická část je zaměřena na pojem výchovně nezkušená matka, na sanaci rodiny, typy ohrožení dítěte, komunikační techniky využívané při sanaci rodiny a možnosti pomoci. Praktická část vychází ze získaných poznatků z teoretické části a je vypracována formou kvalitativního průzkumu, metodou rozhovorů se sociálními pracovníky OSPOD. V této části je formulována hlavní průzkumná otázka a dvě dílčí průzkumné otázky. Průzkum je poté analyzován a zobrazen v grafech. Dále následuje shrnutí výsledků, diskuze a závěr. Klíčová slova Sanace rodiny, nezralá matka, problematická rodina, ohrožené dítě
Abstract v angličtině:
Abstract The diploma thesis engages in rehabilitation of families with inexperienced mothers, who are immature to handle the role of mother. Thesis is divided into six chapters, where five chapters are theoretical and one is practical. Theoretical part is focused on the term inexperienced mother in raising a child, family rehabilitation, types of threats for child, communication techniques used in rehabilitation of families and options of assistance. Practical part is based on findings from theoretical part and is accomplished in form of qualitative research, using the method of interviews with social workers from OSPOD. In this part the main research question and two minor research questions are formulated. Research is then analyzed a displayed in graphs. Next comes summary of results, discussion and conclusion. Key words Family rehabilitation, immature mother, problematic family, endangered child
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kristýna Závišková, DiS. 1.5 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Kristýna Závišková, DiS. 270 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kristýna Závišková, DiS. 257 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kristýna Závišková, DiS. 175 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PaedDr. Mgr. Hana Žáčková 546 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Monika Nová 578 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc. 152 kB