velikost textu

Jihlavský jazykový ostrov před rokem 1939

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Jihlavský jazykový ostrov před rokem 1939
Název v angličtině:
Language isolate of Jihlava before 1939
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Jakub Karafiát
Vedoucí:
prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.
Oponent:
PhDr. Marek Šmíd, Ph.D.
Id práce:
204106
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Dějiny evropské kultury (MDE)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
18. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Němci, Češi, jihlavský jazykový ostrov, Jihlavsko, českoněmecké vztahy, první republika
Klíčová slova v angličtině:
Germans, Czechs, jihlavský jazykový ostrov, Jihlavsko, czech-german relations, The First republic
Abstrakt:
Anotace Diplomová práce se zaměří na jihlavský jazykový ostrov, převážně na období dvacátých let dvacátého století. Na události spojené s tamními poměry v době první republiky, kdy se rozpory mezi českým a německy hovořícím obyvatelstvem začaly prohlubovat. V první části bych se rád věnoval samotnému územnímu rozdělení a vymezení, aby byly později popisované události jasně objasněny z etnického i územního hlediska. Pozornost bude upřena na presidiální spisy, které jsem již částečně použil v bakalářské práci, na kterou bych tímto chtěl navázat a prohloubit některé poznatky a skutečnosti s geografickým vymezením. Vše se budu snažit rekonstruovat, kromě literatury z archivních materiálů, se kterými jsem již pracoval při zpracování své bakalářské práce. Důraz bude kladen na politickou situaci v kraji a částečně na hlášeních tehdejších bezpečnostních orgánů, které celou situaci sledovaly a podávaly hlášení o všem podstatném, co se na území jihlavského jazykového ostrova dělo v této politicky složité době.
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this MA dissertation is to focus on the language isolate of Jihlava mostly in the 20th century. In particular, on the events regarding the situation during the First Republic, when the tension between the Czech and German speaking citizens started to increase. The first part will be dedicated to a territorial and administrative division in order to establish grounds upon which the discussed events will be clarified and described in terms of ethnic and territorial situation. To resume the topic of my BA thesis and to accentuate the facts and results with regard to geographical demarcation, I would like to focus on the presidial writings from which I have already drawn in said thesis. I will attempt to reconstruct all the sources, except for the letters taken from archives which I have already used in my BA thesis. Emphasis will be put on the policy situation and then reports of the security authorities which were monitoring the difficult situation in the language isolate of Jihlava and which were reporting all the relevant information.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jakub Karafiát 3.88 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jakub Karafiát 97 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jakub Karafiát 6 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. 393 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Marek Šmíd, Ph.D. 208 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. 153 kB