velikost textu

Obraz samoživitelek ve vybraných masových médiích

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Obraz samoživitelek ve vybraných masových médiích
Název v angličtině:
Media image of the single-mothers in selected mass media
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Daniel Hlásek
Vedoucí:
Mgr. Eva Hejzlarová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Karolína Dobiášová
Id práce:
204105
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Program studia:
Sociologie (N6703)
Obor studia:
Veřejná a sociální politika (VERASPK)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
17. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Samoživitelství, samoživitelky, masmédia
Klíčová slova v angličtině:
Lone-Parent Families, Single-Mothers, Mass media
Abstrakt:
Předkládaná diplomová práce se zaměřuje na obraz samoživitelek ve vybraných masových médiích, resp. nejčtenějších českých denících. Práce se opírá o několik teorií a konceptů, jakými jsou masová média a nastolování agendy pro veřejnou politiku, stigmatizace neúplných rodin – samoživitelek, teorie sociální konstrukce cílových skupin Schneider a Ingram, neúplná rodina a chudoba, feminizace chudoby a koncept sociální exkluze. Hlavním cílem práce je popis obrazu samoživitelek ve vybraných masových médiích a hledání souvislostí zejména ve vztahu k veřejné politice. Součástí práce je tedy nastínění problematiky matek samoživitelek podpořené statistickými daty, zmíněné teorie a koncepty, představení analyzovaných deníků a důkladný popis použité metody a s tím spojených náležitostí. Pro výzkum byla vybrána kvantitativní obsahová analýza, která je nejvhodnější metodou pro zkoumání velkého počtu textů pocházejících z delšího časového úseku, což přesně odpovídá předmětu výzkumu této diplomové práce. Texty byly vybrány dle předem určených klíčových slov. Výsledky výzkumu jsou prezentovány formou tabulek, případně grafů, přičemž tyto jsou v závěru práce vztaženy ke zmíněným teoretickým východiskům.
Abstract v angličtině:
The present thesis focuses on the image of single-mothers in the selected mass media – that is to say the most read Czech newspapers. The thesis pursues several theories and the concepts such as mass media and their role in setting the agenda for public policy, the stigmatization of lone-parent families (single-mothers), the theory of social construction of target groups (Schneider and Ingram), the topic of lone-parent families and poverty, the feminization of poverty, and concept of social exclusion. The main aim of the thesis is to determine the description of single-mothers in the selected mass media and to find the links, namely between this broadly adopted picture and public policy. Thus, the thesis contains the basic characterization of the situation of single-mothers based on various statistic data, the above mentioned theories and concepts, the presentation of the analyzed newspapers and a detailed description of the method used for the research. The chosen method in the present thesis is the quantitative content analysis. It is the most suitable way to analyze a large number of texts originating from a longer period – which is exactly the case of this study. The texts were selected based on pre-determined keywords. The results of the research are presented in charts and tables – both- in the conclusion of the thesis, related to the theory base mentioned above.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Daniel Hlásek 1.92 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Daniel Hlásek 3.15 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Daniel Hlásek 77 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Daniel Hlásek 56 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Eva Hejzlarová, Ph.D. 670 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Karolína Dobiášová 926 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D. 152 kB