velikost textu

Die Buchgattung Erstlesebuch: Möglichkeiten der Umsetzung in den DAF-Unterricht

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Die Buchgattung Erstlesebuch: Möglichkeiten der Umsetzung in den DAF-Unterricht
Název v češtině:
Knížky prvního čtení a jejich modifikace pro výuku němčiny jako cizího jazyka
Název v angličtině:
Viability of Using Erstlesebuch in Classes Teaching German as a Foreign Language
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Šárka Holanová
Vedoucí:
PhDr. Tamara Bučková, Ph.D.
Oponent:
PaedDr. Dagmar Švermová
Id práce:
204102
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra germanistiky (41-KG)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk — německý jazyk (N ČJ-NJ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
4. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Němčina
Klíčová slova:
Erstlesebuch; Kriterien der Textschwierigkeit; Lesbarkeit; Textverständnis; GER/GeRS; Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen; DAF-Unterricht; Kinderbuch; Paul Maar; Käthe Recheis; Saskia Hula; Tatjana Weiler; Usch Luhn.
Klíčová slova v angličtině:
Erstlesebuch; criteria of text difficulty; readability; text understanding; CEFR/CEF/CEFRL; Common European Framework of Reference for Languages; German as a foreign language; books for children; Paul Maar; Käthe Recheis; Saskia Hula; Tatjana Weiler; Usch Luhn.
Abstrakt:
Abstrakt Předkládaná diplomová práce se zabývá knižním žánrem knížka prvního čtení (Erstlesebuch) coby materiálem do výuky němčiny jako cizího jazyka, a to na úrovních elementárního užívání jazyka (A0/1-A2), a zkoumá možnosti přesunutí tohoto speciálního žánru, jehož charakter se rozpíná mezi oblastí literatury, didaktikou literatury a didaktikou čtení, z německojazyčného prostředí do oblasti výuky němčiny jako cizího jazyka. Práce si klade za cíl představit didaktické možnosti práce s Erstlesebuch a stanovit kritéria při výběru vhodného textu. Teoretická část blíže popisuje kontext výuky cizího jazyka a roli literatury v tomto kontextu, mimo jiné se zřetelem ke Společnému evropskému referenčnímu rámci pro jazyky. Také je podrobně představen samotný žánr Erstlesebuch a jeho charakter. V praktické části jsou prezentovány výsledky několika výzkumů. Strukturní analýza přihlížející k literárním znakům a čtivosti šesti vybraných Erstlesebuch se zabývá vhodností těchto knih pro výuku němčiny jako cizího jazyka. Čtenářský výzkum proběhnuvší u českých žáků druhého stupně základní školy pak ukazuje, jak dalece jsou, v porovnání s rakouskými dětmi učícími se číst, ovlivňováni kritérii čtivosti textu, a zkoumána je také motivace českých žáků k práci s textem Erstlesebuch v rámci výuky německého jazyka. Na základě poznatků z teoretické a empirické části práce jsou v závěrečné kapitole formulována kritéria pro výběr vhodného textu prvního čtení pro výuku německého jazyka a jsou navrženy možnosti didaktické práce s ním. Některé konkrétní výukové aktivity jsou rovněž doplněny žákovskými výstupy. Klíčová slova: knížka prvního čtení; výuka němčiny jako cizího jazyka; SERR; čtenářský výzkum; čtivost; výzkum čtivosti; Saskia Hula; Christiane Nöstlinger; Paul Maar; Käthe Recheis; Tatjana Weiler; Usch Luhn.
Abstract v angličtině:
Abstract The diploma thesis deals with the book genre Erstlesebuch (book for beginner readers) as educational material in the context of foreign language education at the levels of Basic Users (A0/1-A2). In the context of first language teaching, this specific genre belongs to the field of literature, the didactic of literature, and the didactic of reading. The goal of this diploma thesis is to present different possibilities of didactic activities with Erstlesebuch in the context of second language teaching and to formulate criteria for choosing an appropriate text. The theoretical part describes the context of foreign language education and the role of literature in this context, with consideration for the Common European Framework of Reference for Languages. The theoretical part also presents the specifics of the book genre Erstlesebuch itself. The empirical part of this thesis is based on several investigations: firstly on a complex analysis (readability and text structure) of six Erstlesebuch and secondly on empirical research in reading with schoolchildren at higher grades of an elementary school (children at the age of 13-15). These results are compared to the results of similar research done with Austrian beginner readers (children between the ages of 7 and 9). The final part of the thesis concludes with the articutation of criteria for the right choice of an adequate text for a foreign language class. It also includes some concrete didactic activities along with some examples of students work. Keywords: Erstlesebuch; book for beginning readers; German as a foreign language; CEFR; research in reading; criteria of text difficulty; readability; Saskia Hula; Christiane Nöstlinger; Paul Maar; Käthe Recheis; Tatjana Weiler; Usch Luhn.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Šárka Holanová 2.58 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Šárka Holanová 7.91 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Šárka Holanová 482 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Šárka Holanová 423 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Tamara Bučková, Ph.D. 1.18 MB
Stáhnout Posudek oponenta PaedDr. Dagmar Švermová 132 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Milan Tvrdík, CSc. 153 kB