velikost textu

Formulace a (trans)dermální podání lipozómů s obsahem imiquimodu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Formulace a (trans)dermální podání lipozómů s obsahem imiquimodu
Název v angličtině:
Formulation and trans(dermal) delivery of liposomes containing imiquimod
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Petr Tirala
Vedoucí:
Mgr. Barbora Školová
Oponent:
Dr. Georgios Paraskevopoulos, Ph.D.
Id práce:
204101
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmaceutické technologie (16-16210)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
PharmDr.
Datum obhajoby:
24. 10. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
transdermální podání léčiv, lipozomy, akceleranty transdermální penetrace, imiquimod
Klíčová slova v angličtině:
transdermal drug delivery, liposomes, transdermal penetration enhancers, imiquimod
Abstrakt:
Školitel: PharmDr. Barbora Švecová, Ph.D. mů Imiquimod (IMQ), látka patřící do třídy imidazochinolinů, vykazuje po topickém podání významné imunomodulační účinky, čehož se využívá při léčbě různých virových a nádorových onemocnění kůže. V současnosti je v klinické praxi používán krém Aldara® účinné látky IMQ, který je nestabilní, dráždí a po odstranění z pokožky představuje ekologickou zátěž životní prostředí pro é práce bylo vytvořit lipozomy pro dermální podání nižším kůže in vitro. Byly použity různě přídavky prozlepšení vlastností lipozomů přísady podporující průchodnost účinné látky přes kožníbariéru do hlubších vrstev kůže. Permeační pokusy byly prováděny ve lidské kůži, aby se vytvořily podmínky co nejvíce podobné fyziologickým. Množství IMQ bylo stanoveno v nejsvrchnější části kůže, v epidermis, dermis, torové fázi simulující krevní oběh a okolní tkáni metodou HPLC. míry penetrace IMQ do kůžeprobíhalo ve třech aplikačních množství lipozomů a po čtyřiadvaceti hodinách působení. U vše připravovaných vzorků byly koncentrace IMQ v cílovém místě působení, vždy nižší ve srovnání s komerčně dostupným přípravkem Aldara. Koncentrace IMQ uvolněné z lipozomů však byly zároveň nižší v entech kůže, což je pozitivn hlediska nežádoucích účinků.
Abstract v angličtině:
Abstract Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Technology Author: Petr Tirala Supervisor: PharmDr. Barbora Švecová, Ph.D. Title of thesis: Formulation and (trans)dermal application of liposomes containing imiquimod Imiquimod (IMQ), a substance belonging to the class of heterocyclic imidazoquinolines, shows significant immunomodulatory effects after topical administration, which is used to treat a variety of viral and malignant diseases of the skin. IMQ is currently used in clinical practice in the form of cream Aldara® containing 5% of active substance, which is unstable and irritating and after removal from the skin IMQ poses an ecological load for the environment. The aim of this thesis was preparation of liposomes for topical administrativ containing lower - 1% amount of IMQ and evaluation of penetration of IMQ into human skin in vitro. To improve the properties of liposomes and promote patency of the active ingredient through the skin barrier to the deeper skin layers various additives were used. Permeation experiments were carried out in Franz diffusion cells on the human skin in order to create the conditions that are as physiological as possible. Amount of IMQ was determined in the uppermost layer of the skin, epidermis, dermis, acceptor phase simulating blood flow and surrounding tissue by HPLC. The evaluation of penetration of IMQ into the skin was conducted in three application schemes. Firstly, after eight hours of application, then after use of a double amount of liposomes, and then after twenty four hours running administration. In all cases the concentrations of IMQ in epidermis as the target site of action was always lower compared with the effect of the commercially available Aldara. The concentrations of IMQ released from the liposomes, however, were also lower in other segments of the skin, which is positive from the point of view of side effects.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petr Tirala 4.25 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petr Tirala 474 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petr Tirala 268 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Barbora Školová 273 kB
Stáhnout Posudek oponenta Dr. Georgios Paraskevopoulos, Ph.D. 286 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 95 kB