velikost textu

Evaluace formální správnosti a obsahu o rizikovém chování stránek pedagogicko-psychologických poraden v ČR v roce 2016

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Evaluace formální správnosti a obsahu o rizikovém chování stránek pedagogicko-psychologických poraden v ČR v roce 2016
Název v angličtině:
Evaluation of formal correctness and risky behavior content on the site pedagogical-psychological counseling centers in the Czech Republic in 2016
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Lucie Hélová
Vedoucí:
Mgr. Roman Gabrhelík, PhD.
Oponent:
Mgr. Sonja Věchetová
Id práce:
204087
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Klinika adiktologie 1.LF UK a VFN v Praze (11-00611)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (N5345)
Obor studia:
Adiktologie (MADI)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
10. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
rizikové chování, pedagogicko-psychologické poradny, prevence, webové stánky
Klíčová slova v angličtině:
risk behavior, pedagogical and psychological counseling, prevention, website
Abstrakt:
Jméno: Bc. Lucie Hélová Vedoucí práce: Mgr. Roman Gabrhelík Ph.D. Název diplomové práce: Evaluace formální správnosti a obsahu o rizikovém chování stránek pedagogicko-psychologických poraden v ČR v roce 2016 ABSTRAKT Práce popisuje evaluaci formální správnosti a obsahu o rizikovém chování internetových stránek pedagogicko-psychologických poraden v České republice. Jelikož informační technologie jsou v dnešní době jedním z hlavních nástrojů, jak získáváme informace, je potřeba se zabývat kvalitou internetových prezentací. Cílem výzkumu je zhodnotit formální a obsahovou úroveň internetových stránek pedagogicko-psychologických poraden prostřednictvím průzkumu a obsahové analýzy. Teoretická část této práce vychází z odborné literatury a to jak českých, tak zahraničních odborníků, pojednává o rizikovém chování z pohledu adiktologie, dále o pedagogicko- psychologických poradnách, jejich účelu a postavení ve vzdělávacím systému. Praktickou část tvoří výzkum, realizovaný dotazníkovým šetřením. V rámci vytyčených cílů bylo zjištěno, že všechny PPP v ČR používají ke své prezentaci internetové stránky. Jejich kvalita je obecně velmi proměnlivá, a i ty nejúspěšnější nedosáhli ani 70% možných bodů hodnocení. Rozsah poskytovaných informací v problematice rizikového chování je nedostačující. Dále byly identifikovány hlavní nedostatky internetových stránek. Jednalo se především o špatné cílení pro cílové skupiny čtenářů, nedostatek informací o zkušenostech zaměstnanců a jejich profesní praxe, špatné vizuální provedení a málo moderních prvků pro komunikaci např. objednávkový formulář. Na základě zjištěných nedostatků byla navržena optimální struktura a obsahová náplň, která by vyhovovala požadavkům. Celkově se dají výsledky výzkumu interpretovat tak, že rozsah poskytovaných informací pomocí internetových stránek je nedostatečný, a to převážně z důvodu špatné struktury, nepřítomnosti požadovaných informací a relevantních odkazů. Vzhledem k tomu, že internet je dnes jeden z hlavních zdrojů informací, je žádoucí, aby informace v oblasti rizikového chování PPP odpovídaly potřebám a požadavkům a byly srozumitelné všem cílovým skupinám. Klíčová slova: rizikové chování, pedagogicko-psychologické poradny, prevence, webové stránky
Abstract v angličtině:
Jméno: Bc. Lucie Hélová Vedoucí práce: Mgr. Roman Gabrhelík Ph.D. Title: Evaluation of formal accuracy and content on the risk behavior of the webpages of pedagogical and psychological counseling centers in the Czech Republic in 2016 ABSTRACT The thesis describes the evaluation of formal accuracy and content about the risk behavior of the websites of pedagogical and psychological counseling in the Czech Republic. Since information technology is today one of the main tools for obtaining information, it is necessary to address the quality of internet presentations. The aim of the research is to evaluate the formal and content levels of the websites of pedagogical and psychological counseling through research and content analysis. The theoretical part of this thesis is based on professional literature, both Czech and foreign experts. It deals with risk behavior from the point of view of addictology, pedagogical- psychological counseling, its purpose and position in the education system. Practical part deals with practical research, which was realized by questionnaire survey. Within the stated objectives, it was found that all PPPs in the Czech Republic use a website for their presentation. Their quality is generally very variable and even the most successful ones have not reached 70% of the possible points. The extent of information provided on risk behavior is inadequate. The main weaknesses of the website were also identified. This was mainly about poor targeting for target audience groups, little information about employee experience and professional practice, poor visual performance, and few modern elements for communication, such as the order form. On the basis of the identified shortcomings, an optimal structure and content content was designed to meet the requirements. Overall, the results of the research can be interpreted as insufficient, due to the poor structure, lack of required information and relevant links. Given that the Internet is today one of the main sources of information, it is desirable that PPP risk information be tailored to needs and requirements and be understandable to all target groups. Keywords: risk behavior, pedagogical and psychological counseling, prevention, website
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Lucie Hélová 1.57 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Lucie Hélová 132 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Lucie Hélová 73 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Roman Gabrhelík, PhD. 388 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Sonja Věchetová 292 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. MUDr. Kamil Kalina, CSc. 749 kB