velikost textu

Syntéza substituovaných arylguanidinů jako potenciálních léčiv XIII.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Syntéza substituovaných arylguanidinů jako potenciálních léčiv XIII.
Název v angličtině:
Synthesis of substituted arylguanidines as potential drugs XIII.
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Ondřej Straka
Vedoucí:
PharmDr. Karel Palát, CSc.
Oponent:
Mgr. Martin Krátký, Ph.D.
Id práce:
204082
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra organické a bioorganické chemie (16-16120)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
PharmDr.
Datum obhajoby:
9. 11. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra organické a bioorganické chemie Autor: Ondřej Straka Vedoucí diplomové práce: PharmDr. Karel Palát, CSc. Název diplomové práce: Syntéza substituovaných arylguanidinů jako potenciálních léčiv XIII. Stále vzrůstající počet bakteriálních kmenů rezistentních na současně používaná antibiotika zesiluje poptávku na nové struktury s antibakteriální aktivitou. Stejně tak vysoká mortalita imunokompromitovaných jedinců způsobená patogenními houbami vyžaduje syntézu nových léčiv s antifungální aktivitou. Na katedře organické a bioorganické chemie Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy probíhá dlouholetý výzkum arylguanidinů s potencionální antifungální a antibakteriální aktivitou, na který bylo touto prací navázáno. V rámci diplomové práce byly syntetizovány dvě řady derivátů arylguanidinů, celkově sedm látek ve čtyřkrokové syntéze. V prvním kroku byl vytvořen sulfid reakcí substituovaného chlornitrobenzenu a thiolu. Nitroskupina byla v následujícím kroku redukována na aminoskupinu. Vytvořený anilin byl převeden na anilinium-chlorid pomocí plynného chlorovodíku. V posledním kroku syntézy reagoval anilinium-chlorid s kyanamidem za vzniku arylguanidinu. U syntetizovaných látek byly provedeny testy antifungální a antibakteriální aktivity na katedře biologických a lékařských věd Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy.
Abstract v angličtině:
Abstract Charles university Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Organic and Bioorganic Chemistry Author: Ondřej Straka Supervisor: PharmDr. Karel Palát, CSc Title of diploma thesis: Synthesis of substituted arylguanidines as potential drugs XIII. The ever increasing number of bacterial strains resistant to the currently used antibiotics intensifies the demand for new structures with antibacterial activity. Similarly, the high mortality of immunocompromised individuals caused by pathogenic fungi requires the synthesis of new drugs with antifungal activity. At the Department of Organic and Bioorganic Chemistry, the Faculty of Pharmacy, Charles University has been studying for many years with the potential antifungal and antibacterial activity of arylguanidins, which has been linked to this work. Two series of derivatives of arylguanidines, totaling seven substances in four-step synthesis were synthesized in the thesis. In the first step, a sulfide was formed by the reaction of substituted chloronitrobenzene and thiol. The nitro group was reduced to the amino group in the next step. The aniline formed was converted to anilinium chloride using gaseous hydrogen chloride. At the last step of the synthesis, anilinium chloride reacted with cyanamide to form arylguanidine. Antifungal and antibacterial tests were performed on the synthesized substances at the Department of Biological and Medical Sciences of the Faculty of Pharmacy, Charles University.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ondřej Straka 1.21 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Ondřej Straka 7.48 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ondřej Straka 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ondřej Straka 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PharmDr. Karel Palát, CSc. 712 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Martin Krátký, Ph.D. 1.12 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 98 kB