velikost textu

Hodnocení svalové síly u skupin osob s rozdílným stupněm fyzické aktivity

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hodnocení svalové síly u skupin osob s rozdílným stupněm fyzické aktivity
Název v angličtině:
Evaluation of muscle strength among groups with varying degrees of physical activity
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Sabina Voplakalová
Vedoucí:
PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D.
Oponent:
Doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D.
Id práce:
204079
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
PharmDr.
Datum obhajoby:
15. 2. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Student: Sabina Voplakalová Školitel: PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D. Název práce: Hodnocení svalové síly u skupin osob s rozdílným stupněm fyzické aktivity Cílem této práce bylo zpracovat dosavadní poznatky o složení lidského těla, svalové síle v závislosti na různém stupni fyzické aktivity a také metodách, kterými je lze hodnotit. Dalším cílem bylo sesbírání vlastních dat u zvolené skupiny osob dostupnými přístroji a nalezení statisticky významných souvislostí mezi jednotlivými parametry. Do skupiny měřených osob bylo zařazeno 24 zdravých, různě fyzicky aktivních jedinců ve věku 21-27 let (10 mužů, 14 žen), kteří byli podle průměrného energetického výdeje rozděleni do dvou skupin. Shromažďování dat zahrnovalo základní antropometrická měření, stanovení složení těla pomocí bioimpedanční spektroskopie, spirometrických parametrů a svalové síly pomocí digitálního pinchgrip/myometru. Významné statistické odlišnosti mezi měřenými skupinami byly prokázány u výšky, hmotnosti, indexu tělesné hmotnosti a vrcholové výdechové rychlosti. Při hodnocení maximální síly byly skupiny odlišné u flexe kotníku a flexe lokte. Maximální síla korelovala s energetickým výdejem ve všech svalových skupinách, ale už ne všude při přepočtu na kg hmotnosti a tukuprosté hmoty. U složení těla se očekávaná souvislost s tukuprostou svalovou hmotou nepotvrdila u flexe kotníku ani u abdukce boků. Prokázaly se významné asociace mezi spirometrickými parametry a maximální silou kromě skupiny abduktorů boků. U skupiny s vyšším energetickým výdejem jsme mohli u maximální síly pozorovat trend vyšších hodnot (významné zvýšení jen v případě flexe kotníku). Byly nalezeny statisticky významné asociace mezi maximální silou a energetickým výdejem, některými spirometrickými parametry a parametry složení těla. Ovšem ne vždy byly prokázány ve všech skupinách měřených svalů a u všech přepočtů maximální vynaložené síly na kilogramy a tukuprostou hmotu. Klíčová slova: svalová síla, fyzická aktivita, složení těla
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biological and Medical Sciences Student: Sabina Voplakalová Supervisor of master thesis: PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D. Title of master thesis: Evaluation of muscle strength among groups with varying degrees of physical activity The aim of this thesis was to elaborate the existing knowledge about the composition of the human body, muscle strength depending on the different levels of physical activity and methods that can be used for evaluation. The next goal was to collect custom data on a selected group of people using available devices and finding statistically significant associations between individual parameters. A total of 24 healthy individuals with variable physical activity, aged 21-27 years (10 males, 14 females), were divided into two groups, according to the average energy expenditure. Data collection included basic anthropometric measurements, determination of body composition by means of bioimpedance spectroscopy, spirometric parameters and muscle force by means of digital pinchgrip/myometer. Significant statistical differences between the measured groups were found in body mass, body mass index and peak expiratory flow. When evaluating maximum strength, the groups were different in flexion of ankle and elbow. The maximum force correlates with energy expenditure in all muscle groups, but not everywhere when measured against kg of body weight and lean tissue mass. In the body composition, the expected connection of lean tissue mass with maximum force has not been confirmed in the cases of flexion of the ankle nor abduction of the hips. Significant associations between the spirometric parameters and maximum force (apart from the group of hip abductors) have been demonstrated. In the group with higher energy expenditure, we could observe trend of higher values in maximum force (significantly higher values in ankle flexion only). Statistically significant associations have been found between maximum force and energy expenditure, as well as some spirometric parameters and body composition parameters. However, the correlations have not been confirmed in all measured muscle groups and measurements against kg of body weight and lean tissue mass. Key words: muscle strength, physical activity, body composition
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Sabina Voplakalová 1.72 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Sabina Voplakalová 235 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Sabina Voplakalová 231 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D. 272 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D. 313 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 288 kB