velikost textu

Mapování a srovnání adiktologických ambulancí pro mladistvé v České republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mapování a srovnání adiktologických ambulancí pro mladistvé v České republice
Název v angličtině:
Mapping and comparing addictology outpatient facilities for adolescents in the Czech Republic
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Tereza Metlická
Vedoucí:
Mgr. Roman Gabrhelík, PhD.
Oponent:
Mgr. Lada Broklová
Id práce:
204075
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Klinika adiktologie 1.LF UK a VFN v Praze (11-00611)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Adiktologie (BADI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
mladiství, ambulantní péče, návykové látky, problémové užívání, rizikové chování
Klíčová slova v angličtině:
adolescents, ambulant care, addictive substances, problem drug use, risk behavior
Abstrakt:
Abstrakt Východiska: V posledních letech na poli adiktologie značně rezonuje téma dětské a dorostové problematiky a tato oblast zažívá dynamické změny. Adiktologických ambulancí pro děti a dorost jen přibývá a přístup k této cílové skupině v kontextu adiktologie není plně ukotven. Cíl: Cílem práce je zmapovat a srovnat současné adiktologické ambulance pro děti a dorost v České republice, zaměřit se na vznik těchto zařízení a jeho okolnosti, popsat klientelu jednotlivých zařízení a stejně tak metody a způsoby práce s touto klientelou. Metody: Praktická část práce vychází z dotazníkového šetření, jež bylo vytvořeno pro účely této práce. Forma zmíněného dotazníkového šetření byla elektronická a dotazník je kombinací kvalitativních a kvantitativních metod. Data, která byla při sběru získána, byla po zpracování uspořádána a srovnávána. Výsledky: Práce poskytuje popis téměř celé sítě adiktologických ambulancí pro děti a dorost, mimo základních informací obsahuje i okolnosti vzniku zapojených ambulantních zařízení, popis jejich klientely a používaných nástrojů a metod způsobů práce. Závěr: Práce měla za úkol zmapovat síť adiktologických ambulancí pro děti a dorost, srovnat tato zařízení a popsat některá jejich specifika. Cíl práce byl částečně naplněn, avšak pro nepříliš relevantní výsledky by bylo zapotřebí podobný výzkum zopakovat za použití vhodnějších metod pro sběr i analýzu dat. Klíčová slova Mladiství - ambulantní péče - návykové látky - problémové užívání - rizikové chování
Abstract v angličtině:
Abstract Basis: In recent years, the topic of children and adolescents is a subject of much debate and the disciplinary field is currently undergoing many dynamic changes. The number of ambulances aimed at children and adolescents is rising while the approach to this particular group is not fully anchored in the conext of addictology. Objective: The aim of this thesis is to map and compare ambulances aimed at children and adolescents currently operating in the Czech Republic with a focus on their creation, clientele and the methods used in their work. Methodology: The practical part is based on a survey created for the purpose of this thesis. The survey was digital and combined both qualitative and quantitative methods. The data was then sorted and compared. Findings: This thesis describes almost the entire network of addictology ambulances aimed at children and adolescents. It includes basic information as well as the circumstances of their creation, description of their clientele and tools / work methods used. Conclusion: The aim of the thesis was to map and compare the network of addictology ambulances aimed at children and adolescents as well as describe their respektive specifics. The goal was partly reached, however, better suited methods for data collection and analysis would be needed for more precise and relevant findings. Key words Adolescents - ambulant care - addictive substances - problem drug use - risk behavior
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tereza Metlická 1.3 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Tereza Metlická 371 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tereza Metlická 129 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tereza Metlická 125 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Roman Gabrhelík, PhD. 366 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Lada Broklová 263 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Hana Fidesová, Ph.D. 749 kB