velikost textu

Nájem bytu a domu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nájem bytu a domu
Název v angličtině:
Residential lease
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Michelle Vokounová
Oponent:
JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.
Id práce:
204066
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
3. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Nájem, Nájem bytu a domu, Nájemní smlouva
Klíčová slova v angličtině:
Lease, Residential lease, Lease Argeement
Abstrakt:
Nájem bytu a domu Abstrakt Diplomová práce si dává za cíl zanalyzovat materii nájmu bytu a domu. Jedná se o konstantně aktuální problematiku, která se těší dynamickému vývoji jak v doktrinální, tak judikatorní oblasti. Její specifičnost spočívá v protekcionistické povaze vůči slabší straně, za kterou je považován nájemce. Díky skutečnosti, že od 1. 1. 2014, vstoupil v účinnost zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, došlo k výraznému vyvážení práv v určitých aspektech souvisejících s nájmem bytu a domu, především pak v možnostech ukončení nájmu. Vzhledem ke krátké době účinnosti občanského zákoníku dochází v důležitých pasážích práce ke srovnání s předešlou právní úpravou. Diplomová práce nezanedbává ani německou právní úpravu. Při nahlédnutí do zahraniční úpravy se věnuje institutům blízkým vnitrostátnímu právu a pokouší se tak o jejich okrajovou komparaci. Vlastní text je rozdělen do šesti kapitol. První z nich pojednává o obecné právní úpravě nájmu. Rozebrány budou jednotlivé pojmové znaky nájmu a s ním související instituty. Představeny jsou prameny mající formu zákona či soudní judikatury. Druhá část práce se pak již konkrétně věnuje nájmu bytu a domu. Interpretovány jsou zde nové pojmy, které s sebou občanský zákoník přinesl, a nastíněn je rovněž i účel nájmu. Třetí kapitola pojednává o vzniku nájemního vztahu nejen uzavřením nájemní smlouvy, ale i jinými zákonnými způsoby, jako je přechod nájmu nebo sňatek s nájemcem. Značná část kapitoly je ponechána právům a povinnostem nájemce a pronajímatele, přičemž je blíže mapována problematika placení nájemného s exkurzem do tématu regulovaného nájemného. Předposlední část kapitoly pojednává o možnosti přenechat byt či dům k užívání třetí osobě. V závěru je následně věnován prostor právní úpravě stejného tématu ve Spolkové republice Německo. Čtvrtá kapitola se zaobírá možností skončení nájmu. Cílem je postihnout všechny možnosti skončení nájmu a podrobně prozkoumat především výpověď bez výpovědní doby, jakožto nový prvek nájemního práva. Zmapována je také německá právní úprava stejného druhu výpovědi. Problematika je zakončena komparací české a německé právní úpravy. Předposlední část práce se velmi okrajově zaobírá družstevním bydlením. Daná kapitola je do práce zařazena za účelem komplexního zhodnocení tématu a nastínění rozdílů mezi soukromým a družstevním bydlením. Poslední kapitola je věnována aktuální problematice krátkodobých pronájmů a možných způsobech řešení problémů, které s sebou tyto pronájmy přináší.
Abstract v angličtině:
Residential lease Abstract This thesis aims to analyze the legal aspects of residential lease. This is a continually developing issue, which is dynamic in form both in the doctrinal sector and case law. Its specificity lies in the protectionist nature of the weaker party for which the lessee is generally considered. Since 1. 1. 2014 the enactment of Act. No. 89/2012 Coll., the Civil Code, as amended, there has been a significant balance of rights in certain aspects related to the residential lease, especially in the available options for termination of lease. Given the fact, that the said code is relatively new, the thesis also contains a comparison with the previous Act No. 40/1964 Coll., the Civil Code, as amended. This thesis does not neglect to look at German legislation, when looking for a foreign adaptation, it focuses on institutes close to national law and attempts to make some comparisons between the two. The work itself is divided into six chapters. The first chapter deals with the general legal arrangement of the lease. The individual conceptual features of the lease and the related institutes will be discussed here, and sources are presented in the form of law or case law. The second chapter is focused specifically on the residential lease. The new concepts that the Civil Code has brought about are interpreted here along with the purpose of the lease agreement. The third chapter describes the creation of a residential lease not only with a lease agreement but also by other legal ways, such as the transfer of a lease or the marriage of a lessee. A significant part of the chapter is dedicated to the legal rights and obligations of the lessor and lessee, while in part delving into the paying of rent and somewhat into regulated leases. The penultimate part of this chapter discusses the possibility of allowing third-party use of leased apartment or building. The final part of the chapter is dedicated to the legal regulation of the same topic in the Federal Republic of Germany. The fourth chapter is devoted to the possibilities of lease termination. The aim here is to capture all possibilities of terminating the lease and to examine in detail, notice without termination period, as a new element of the residential lease law. German legislation for the same type of lease termination is also outlined here. The final part of the chapter focuses on the comparison between Czech and German legal regulations. The penultimate part of the thesis is a very peripheral look at housing cooperative. The given chapter is included in the thesis to make a comprehensive assessment of the topic and outline the differences between private residential lease and housing cooperative. The final chapter of this thesis is devoted to the current issue of short-term leases and the possible ways of solving the problems, which come along with this form of lease.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Michelle Vokounová 1.44 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Michelle Vokounová 181 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Michelle Vokounová 9 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D. 218 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 344 kB