velikost textu

Příprava k trestnému činu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Příprava k trestnému činu
Název v angličtině:
Crime preparation
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
David Verner
Oponent:
JUDr. Rudolf Vokoun, CSc.
Id práce:
204063
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
30. 11. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
příprava, pokus, vývojová stadia trestné činnosti
Klíčová slova v angličtině:
preparation, attempt, stages in the commission of a criminal offence
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce se komplexně věnuje problematice přípravy k trestnému činu a některým sporným otázkám, které jsou s tímto vývojovým stadiem trestné činnosti spojeny. Důraz je v práci kladen především na vymezení přípravy v českém trestním právu, přičemž jsou zohledněna relevantní soudní rozhodnutí nezbytná k výkladu poměrně stručných zákonných ustanovení. Cílem práce je kriticky zhodnotit současnou právní úpravu postihování přípravy, poukázat na problematické oblasti a případné nedostatky, které se mohou vyskytovat i v praxi. Na tomto základě se snažím navrhnout určitá řešení zjištěných problémů či alespoň přispět k diskuzi o nich. Práce je členěna do pěti kapitol, přičemž první obecně zařazuje přípravu do systému trestního práva, popisuje její jednotlivé formy, vymezuje ji k ostatním vývojovým stadiím trestné činnosti a stručně popisuje historický vývoj jejího trestání na našem území. Druhá kapitola se věnuje problematice nezpůsobilé přípravy a otázkám její trestnosti a trestání. Třetí kapitola se zabývá specifickým důvodem zániku trestní odpovědnosti za přípravu, a to sice dobrovolným upuštěním od dalšího přípravného jednání. Pozornost je věnována účelu tohoto institutu a také podmínkám, které je nutno k zániku trestnosti naplnit. Zvláštnostem trestání přípravy se věnuje kapitola čtvrtá, která zejména popisuje relevantní kritéria a také možnosti, které jsou soudům při trestání přípravy zvlášť dány. Pátá kapitola se průřezově zaměřuje na nejvýznamnější nedostatky současného zákonného vymezení přípravy, ať již ve vztahu k nepřímému pachatelství či účastenství v užším smyslu. Prostor byl také poskytnut popisu důsledků spojených s opuštěním materiálního pojetí trestného činu. Závěr práce je věnován stručnému shrnutí zjištěného a zejména úvahám de lege ferenda, ke kterým jsem došel na základě zevrubného prostudování problematiky, a to v oblastech, kde vnímám menší či větší slabiny současné zákonné úpravy přípravy a s ní souvisejících institutů trestního práva.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The master’s thesis comprehensively deals with the issue of the preparation of a criminal offence and other disputable questions related with this stage in the commission of a criminal offence. The emphasis is mainly put on its definition in the Czech criminal law, taking account of relevant judicial decisions necessary to interpret the relatively brief statutory provisions. The aim of the thesis is to carry out critical evaluation of the current legislation sanctioning preparation, to identify questionable parts and potential shortcomings that may exist in the practice. On this basis I try to suggest solutions to the identified problems or at least to contribute to the discussion about them. The thesis is divided into five parts, the first generally puts the preparation into the criminal law system, describes its various forms, distinguishes it from the other stages in the commission of the criminal offence and briefly describes the historical development of its sanctioning on our territory. The second part focuses on the problematics of the impossible preparation and issues regarding its criminalization and punishing. The third part deals with a specific reason for extinction of criminal liability for the preparation, namely the voluntary refraining from further preparatory acts. The attention is focused on the purpose of this institution and on the conditions that must be fulfilled to the extinction of criminal liability. The specificities of the punishing of the preparation are the content of the fourth part, which mainly describes the relevant criteria and the options given to the courts while punishing the preparation. The fifth part universally focuses on the most important deficiencies of the current legal definition of the preparation, whether in relation to the indirect perpetration or accessory in the strict sense. This part also deals with the consequences arising from the abandonment of the material concept of the criminal offence. The conclusion provides brief summary of the identified and particularly tries to present few de lege ferenda suggestions which I have concluded based on thorough study of the issue, especially in the parts where I perceive greater or lesser weaknesses of the current legal regulation of the preparation and its related institutions of the criminal law.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce David Verner 1.51 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce David Verner 319 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky David Verner 318 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 145 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 328 kB