velikost textu

Civilní spory mezi lékařem a pacientem

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Civilní spory mezi lékařem a pacientem
Název v angličtině:
Civil disputes between the doctor and the patient
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Suzan Saidamová
Vedoucí:
doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
Oponent:
JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
Id práce:
204056
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
21. 3. 2019
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Civilní spory Občanskoprávní odpovědnost Náhrada škody
Klíčová slova v angličtině:
Civil disputes Civil liability Damage
Abstrakt:
Abstrakt Téma rigorózní práce: Civilní spory mezi lékařem a pacientem Medicínské právo je progresivním interdisciplinárním oborem spojujícím veřejné i soukromé právo. Zdraví je jedním z nejdůležitějších atributů lidského života a existence případné újmy, která vznikne v návaznosti na protiprávní jednání lékaře, ačkoliv lékař má člověku svou péčí právě pomoci, je mimořádně citlivá a při řešení takto vzniklé újmy čelí pacient specifickým otázkám. Mezi lékařem a pacientem existuje vysoká míra informační nerovnosti, kterou je potřeba dostupnými a efektivními nástroji vyrovnávat. Jedná se zejména o procesněprávní nástroje civilního soudu, nicméně i mimosoudní metody řešení sporu mohou tuto nerovnováhu napravovat. Tato rigorózní práce se skládá ze tří hlavních kapitol. První kapitola se věnuje vymezení hmotněprávního vztahu mezi lékařem a pacientem a jeho obsahovým náležitostem, a dále vymezuje jednotlivá možná porušení povinností na straně lékaře a jejich následky. Druhá kapitola se již věnuje samotným civilním sporům mezi lékařem a pacientem při poskytování zdravotní péče. Zde je již vymezen procesněprávní vztah mezi lékařem a pacientem, a dále dokazování v civilním řízení včetně popsání informačního deficitu na straně pacienta. V části třetí je prostor ponechán alternativním metodám řešení sporů ve zdravotnictví, přičemž je uvedena základní komparace mimosoudních forem řešení ve Velké Británii, Německu a Rakousku. Cílem práce je přehledně shrnout problematiku civilních sporů mezi lékařem a pacientem v českém právním řádu, zhodnotit současnou situaci, a dále poukázat na možnosti efektivního řešení sporu již v předsoudním stádiu. Tato rigorózní práce je prací teoretickou. Je postavena na analýze současných pramenů zdravotnického práva, tedy právních předpisů. Vedle těchto předpisů je rigorózní práce založena též na analýze odborné literatury, judikatury a dalších dostupných zdrojů. Klíčová slova Civilní spory Občanskoprávní odpovědnost Náhrada škody
Abstract v angličtině:
Abstract Rigorosa title: Civil disputes between the doctor and the patient Medical law is a progressive interdisciplinary law linking both public and private law. Health is one of the most important attributes of human life. The existence of possible harm resulting from an unlawful act of a doctor may be extremely sensitive to the patient. Then the patient facing the specific issues in dealing with such a harm. There is a high rate of informational inequity between the patient and the doctor. The patient as a plaintiff needs to be balanced with available and effective instruments. These are, in particular, procedural instruments of a civil court, but also alternative dispute methods can correct this imbalance about informational inequity. This rigorous consists of three main chapters. The first chapter deals with the definition of the substantive relationship between the doctor and the patient and its content requirements, and further defines the possible violations of the duties on the part of the doctor and their consequences. The second chapter deals with the civil disputes between the doctor and the patient in the provision of health care. In this part there is the procedural relationship between the doctor and the patient defined as well as the evidence in civil process, including the description of patient information deficit. Third part of rigorosa describes the alternative dispute methods in the health care sector, with a basic comparation of out-of-court solutions in the UK, Germany and Austria. The aim of the work is to summarize the issue of civil disputes between doctor and patient in czech medical law, to evaluate the current situation, and to point out the possibilities of effective resolution of the dispute at the pre-trial stage. This rigorous is kind of theoretical thesis. It is based on the analysis of current sources of medical law – current czech legislation. In addition to these laws, the rigorous is also based on the analysis of professional literature, case law and other available sources. Keywords Civil disputes Civil liability Damage
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Suzan Saidamová 722 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Suzan Saidamová 122 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Suzan Saidamová 119 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 207 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. 95 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 206 kB