velikost textu

Právna (ne)regulácia spoločnosti Airbnb

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právna (ne)regulácia spoločnosti Airbnb
Název v češtině:
Právní (ne)regulace společnosti Airbnb
Název v angličtině:
Legal (non)regulation of the company Airbnb
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Jana Kundrátová
Oponent:
JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
Id práce:
204053
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
24. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
Airbnb, zdieľaná ekonomika, občianske právo, právna regulácia
Klíčová slova v angličtině:
Airbnb, sharing economy, civil law, regulation
Abstrakt:
Abstrakt Názov rigoróznej práce: Právna (ne)regulácia spoločnosti Airbnb Rigorózna práca sa zaoberá právnou (ne)reguláciou služieb spoločnosti Airbnb s prizmou občianskeho práva. Avšak nevenovala som sa teda výhradne inštitútom občianskeho práva, ale aj finančného, európskeho, správneho, medzinárodného práva verejného a súkromného, či teórie práva. Túto prácu je možné rozdeliť do troch hlavných častí: V prvej kapitole tejto práce som sa venovala pojmu zdieľaná ekonomika (charakteristika, definícia, súvisiace pojmy, história). V druhej kapitole som vymedzila subjektov zdieľanej ekonomiky, a to: sprostredkovateľa, poskytovateľa a užívateľa služieb. V tretej kapitole s názvom “Právna regulácia” som sa zaoberala dopadmi skutočnosti, že inovácie a moderné technológie sú rýchlejšie a predbiehajú právnu reguláciu. Najprv bolo stručne pojednané o právnej regulácii obecne a teoreticky a následne som sa venovala jednotlivým regulačným prístupom vo vzťahu k Airbnb v celosvetovom merítku a v ďalšej časti výhradne v európskom. V záverečnej časti boli predstavené vybrané návrhy de lege ferenda k regulácii Airbnb v ČR a (zámerne a predovšetkým) v EÚ, ktoré odkazovali na poznatky získané v predchádzajúcich kapitolách a na ktoré kladiem v tejto práci veľký dôraz. Predstavená rigorózna práca má tieto tri hlavné ciele: 1. Rozobrať základné súvislosti nasledujúcich vybraných tém: identifikácia jednotlivých základných subjektov zdieľanej ekonomiky, ich právne postavenie (práva, povinnosti) a právna kvalifikácia služieb Airbnb (jeho fungovanie a činnosť) predovšetkým z právneho kontextu v zdieľanej ekonomike. 2. Upozorniť na málo rozvinutú (a teda fakticky nijak nevykonávanú) reguláciu v oblasti zdieľanej ekonomiky (a teda aj Airbnb) a identifikovať základné problémové oblasti. 1 3. Ponúknuť vlastné odôvodnené úvahy nad možnosťou podľa mňa najvhodnejších zmien právnej úpravy do budúcna. Kľúčové slová: Airbnb, zdieľaná ekonomika, občianske právo, právna regulácia 2
Abstract v angličtině:
Abstract Thesis title: Legal (non)regulation of the company Airbnb This rigorosum thesis concentrates on the legal (non)regulation of the company Airbnb in the prism of the civil law. The thesis can be divided into four main parts: The first part is an analysis of the essential elements of a sharing economy (characteristics, definition, key concepts and history). The specification of the subjects of the sharing economy is presented in the second part of the thesis as: Airbnb as an intermediary, host as a service provider and guest as a service user. The conclusion indicates that the current legislation regulating Airbnb is not suitably applicable in practice and contains much ambiguity. The third chapter titled « Legal regulation » describes the fact that technical innovations entirely overtake and reshape the legal regulation today. The first part briefly mentions the legal regulation in theory and than recapitulates different approaches to the regulation in the world demonstrated, with the approach of the EU institutions to the sharing economy. In the last and very important part for me, de lege ferenda for Czech Republic and for EU considerations are presented. The main aims of this rigorous thesis are three: 1. To find a comprehensive analysis of principles of the sharing economy and understand its context. Especially: identification of the subjects of the sharing economy, their legal status (their rights and obligations) and legal qualification of the services provided by Airbnb (functioning and activities of Airbnb) in the legal context of the sharing economy. 2. To point out a barely developed legal regulation of the sharing economy and problems associates with it. 1 3. To offer my own reflections de lege ferenda of the most appropriate legal regulation in the future. This thesis deals with the institutions of the civil law, financial law, European law, administration law, international public and private law and with the theory of law too. Key words: Airbnb, sharing economy, civil law, regulation 2
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Jana Kundrátová 6.32 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Jana Kundrátová 359 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Jana Kundrátová 262 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. 110 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 170 kB