velikost textu

Digitalization of the Body. how new technologies of self-tracking change Czech students' perception of health and well-being

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Digitalization of the Body. how new technologies of self-tracking change Czech students' perception of health and well-being
Název v češtině:
Digitalizace těla: jak nové technologie self-trackingu ovlivňují vnímání zdraví a štěstí Českých studentů
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Yuliia Kudaieva
Vedoucí:
Mgr. Ema Hrešanová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Martin Hájek, Ph.D.
Id práce:
204051
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra sociologie (23-KS)
Program studia:
Sociologie (N6703)
Obor studia:
Sociologie (SCO)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
11. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a (F)
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Self-tracking, sebesledování, digitalizace, biomedikalizace, zdraví, zdravý životní stýl
Klíčová slova v angličtině:
Self-tracking, digitalisation, biomedicalisation, health, healthy lifestyle
Abstrakt:
Abstrakt Tématem práce je vliv digitálních technologií self-trackingu (sebesledování) jako fitness náramek a aplikace pro smartphone na individua. Používanou metódou výzkumu byly polostrukturované rozhovory a komparativní diskurzivní analýza, kde data získáne v průběhu rozhovorů byly porovnávane s diskurzem zdravého životního stylu, prezentovaného na Českých internetových portálech, a byla zodpovězená výzkumní otázka „Jak sebe-sledovatelé vnímají vliv technologií self-trackingu na jejích fyzické aktivitu a životní styl, respektive se odlíšují mezi sebou kvůli rozdílům ve vlivu a používání technologie sebesledování, a do jaké míry oni to vnímají podobně tomu jak self-tracking je prezentován na Českých internetových media portálech?“ následujícím způsobem: respondenty byli kategorizováni jako „angažování“ a „sportivní“ užívatelé, a jejích sebeidentifikace s diskurzem nebyla kompletní, nehledě na to že nabízena medií konceptualizace zdraveého životního stýlu byla využitá. Na závěr, práce nabízí teoretický přehled problému self-trackingu a diskutuje možné směry dalšího výzkumu.
Abstract v angličtině:
Abstract Topic of work is an impact of digital self-tracking technologies such as wearable fitness trackers and smartphone self-tracking applications on individual. With using the methodology of semi- structured interviews, conducted with students who are engaged in self-tracking and comparative discourse analysis, when data received from interviews were compared with healthy lifestyle discourse, manifested in Czech internet media portals, research question of “How self-trackers perceive the impact of the technology of self-tracking on their physical activities and lifestyle, respectively differentiated among themselves in terms of impact and usage of self-tracking technology, and to what extent they perceive it similarly to the way self- tracking is presented in Czech internet media portals?” was answered in a following way: respondents were categorized as ‘engaged’ and ‘sportsmen’ users, and their relation to discourse was not complete, although they were using a proposed by media conceptualization of healthy lifestyle. In addition, paper proposes a theoretical overview over a problem of self- tracking and discusses the possibilities for future research.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Yuliia Kudaieva 961 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Yuliia Kudaieva 120 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Yuliia Kudaieva 208 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Ema Hrešanová, Ph.D. 183 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Martin Hájek, Ph.D. 153 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Ondřej Císař, Ph.D. 154 kB