velikost textu

Ochrana spotřebitele - klientů proti úpadku cestovních kanceláří - v právu EU

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ochrana spotřebitele - klientů proti úpadku cestovních kanceláří - v právu EU
Název v angličtině:
Protection of consumers - customers against the insolvency of tour operators - in EU law
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Lenka Vysoká
Oponent:
JUDr. Aneta Vondráčková, Ph.D.
Id práce:
204049
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra evropského práva (22-KEP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
28. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
úpadek cestovních kanceláří ochrana spotřebitele souborné služby pro cesty, pobyty a zájezdy spojené cestovní služby
Klíčová slova v angličtině:
insolvency of travel service providers consumer protection package travel, package holidays and package tours linked travel arrangements
Abstrakt:
Abstrakt Ochrana spotřebitele - klientů proti úpadku cestovních kanceláří - v právu EU Tato práce se zabývá právní úpravou ochrany spotřebitele v případech úpadku cestovních kanceláří. Ve chvíli, kdy upadne cestovní kancelář do insolvence, vyvstává problém, kdo zajistí spotřebiteli návrat ze započaté dovolené domů nebo kdo mu vrátí náklady, které za neuskutečněný zájezd vynaložil. Tuto problematiku poprvé upravila směrnice 90/314 o souborných cestovních službách. Směrnici 90/314 autorka analyzuje v druhé kapitole předkládané práce. Směrnice ponechává členským státům do značné míry volnou ruku v tom, jakým způsobem dosáhnou požadovaného standardu ochrany spotřebitele. Musí však být zajištěno, že spotřebitelům budou uhrazeny veškeré náklady, které vynaložili za neuskutečněné služby. V souvislosti s tímto požadavkem tak členské státy přišly s různými variantami zajištění – např. pojištění cestovních kanceláří proti úpadku, bankovní záruka nebo garanční fondy cestovních kanceláří. Třetí kapitola práce se věnuje této implementaci do vnitrostátních právních řádů a blíže popisuje české provedení směrnice v zákoně č. 159/1999 Sb. Tento zákon jakožto způsob zajištění zvolil pojištění cestovních kanceláří pro případ úpadku. Práce se zabývá důvody této volby, stejně tak jako jejími následky. V návaznosti na to pak autorka analyzuje judikaturu českých soudů týkající se rozsahu odpovědnosti pojišťoven za plnění spotřebiteli. Čtvrtá kapitola práce představí novou směrnici 2015/2302 vztahující se nejen na souborné služby (zájezdy), ale i na spojené cestovní služby. Tato směrnice ztělesňuje snahu modernizovat právní úpravu odvětví a reflektovat trend přesunu prodejů cestovních služeb na internet. Těžiště této práce je v její čtvrté kapitole, kde je podrobně analyzován standard ochrany spotřebitele předvídaný směrnicí 2015/2302 pro případy úpadku poskytovatelů cestovních služeb. Míra ochrany spotřebitele ve směrnici 2015/2302 je poté srovnána s tou ve směrnici 90/314. Pravidla, která směrnice přináší, mají být provedena do vnitrostátního práva a použitelná od července 2018. Pátá kapitola práce se proto ve stručnosti věnuje plánované transpozici nové směrnice. Diplomová práce ve svých 5 kapitolách přináší zevrubný obrázek toho, jak se vyvíjela úprava ochrany spotřebitele v oblasti úpadků cestovních kanceláří, jaké implikace bude mít tento vývoj pro současnost a jaké jsou výhledy do budoucna.
Abstract v angličtině:
Abstract Protection of consumers – customers against the insolvency of tour operators – in EU law This thesis examines the legal regulation of consumer protection in the cases of the bankruptcy of travel agencies. In the event of the insolvency of a travel agency, a problem arises as to who will ensure that the consumers are repatriated from summer resorts and their expenses for the unperformed travel services are reimbursed. This issue was first dealt with by Directive No. 90/314 on package travel. The Directive 90/314 will be analyzed in the second chapter of this paper. The Directive leaves a large margin of discretion for national legislators as to how they achieve the required consumer protection standard. However, the EU Member States must ensure that consumers recover the entire loss they have incurred due to the failure of tour operators to provide services. The Member States have come up with a number of implementation solutions – e.g. insurance of the guarantee for the case of insolvency, bank guarantee or guarantee fund of the travel operators. This implementation into national legal systems is described in the third chapter of this thesis. That chapter further introduces the Czech implementation affected in Act No. 159/1999 Coll. This Act has opted for insurance of travel agencies as the means of ensuring consumer satisfaction in the event of the insolvency of tour operators. This thesis deals with the reasons behind this particular choice, as well as its consequences. With regard to the consequences, the extensive Czech national case law related to the extent of the liability of insurance companies in securing compensation for consumers is also summarized in the third chapter. The fourth chapter of the paper analyses a new Directive No. 2015/2302 on package travel and linked travel arrangements. The new scope of the Directive embodies an effort to modernize the Directive and to reflect on the advent of the internet, technology, and the increase of online purchases of travel services. Thus, the focal point of this thesis is its fourth chapter, which analyses in detail the standard of consumer protection envisaged by the Directive 2015/2302 for the cases of the bankruptcy of travel service providers. The level of consumer protection in Directive 2015/2302 is consequently compared with that of the Directive 90/314. The rules contained in the Directive have to be properly transposed into national law and should be applied as of July 2018. The fifth chapter of the paper, therefore, deals briefly with the planned transposition of the new directive into Czech national law. As such, this thesis is divided into 5 chapters and it presents a comprehensive analysis of how the legal instruments for consumer protection in the event of bankruptcy of a tour operator have developed. It also summarises the implications of past development on the current state of play and it suggests future prospects for the area.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lenka Vysoká 1.92 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Lenka Vysoká 332 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lenka Vysoká 199 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lenka Vysoká 262 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Aneta Vondráčková, Ph.D. 100 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 366 kB