velikost textu

Vliv sportovního aerobiku na držení těla

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv sportovního aerobiku na držení těla
Název v angličtině:
The influence of sport aerobics on the posture
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Veronika Papežová
Vedoucí:
PaedDr. Květa Prajerová, CSc.
Oponent:
Mgr. Pavlína Nováková, Ph.D.
Id práce:
204046
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství (51-500300)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (N7401)
Obor studia:
Tělesná výchova a sport (TVS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
držení těla, svalová dysbalance, sportovní aerobik, kompenzační cvičení, cvičební pomůcky
Klíčová slova v angličtině:
body posture, muscle imbalance, sports aerobics, compensatory exercises, exercise aids
Abstrakt:
Abstrakt: Magisterská práce pojednává o vlivu sportovního aerobiku na správné držení těla. Na základě testování budou srovnávány dvě skupiny probandek. Jedna skupina aktivně cvičí sportovní aerobik již několik let, do druhé skupiny budou zařazeny dívky, které sportují pouze rekreačně. První skupinu tvoří dívky, které reprezentují Českou republiku na mezinárodních závodech a cvičí sportovní aerobik v I. výkonnostní třídě. Druhá skupina probandek je složena ze studentek 3. ročníku Středního odborného učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364. Práce se zaměří na srovnání vlivu sportovního aerobiku na držení těla. Dále budou navrženy kompenzační cvičení, které napomohou odstranit svalovou dysbalanci. V práci budou představeny běžné cvičební pomůcky, jež mohou mít vliv na správné držení těla a mohou být použity při cvičeních nejen na tréninku sportovního aerobiku, ale také v rámci hodin školní tělesné výchovy.
Abstract v angličtině:
Abstract: The thesis deals with the effect of sports aerobics on correct body posture. Two groups of probands will be compared based on testing. One group has been actively practicing sports aerobics for several years. On the other hand, the second group will include girls who do reacreational sports only. The first group consists of girls representing the Czech Republic at international competitions and practicing sports aerobics in the 1st performance class. The second group of probands consists of students of the 3rd year of the Secondary Vocational School, Sedlčany, Petra Bezruče 364. The thesis will focus on the comparison of the effect of sports aerobics on body posture. In addition, compensatory exercises will be designed to help to eliminate muscle imbalance. The thesis will introduce common exercise aids, which can affect the correct body posture and which can be used in exercises not only for sports aerobics training, but also within the classes of school physical education.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Veronika Papežová 2.43 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Veronika Papežová 67 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Veronika Papežová 61 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PaedDr. Květa Prajerová, CSc. 191 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Pavlína Nováková, Ph.D. 189 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Pavel Strnad, CSc. 154 kB