velikost textu

Spojuje nás Drum and Bass: Charakteristiky posluchačů Drum and Bass ve vztahu k tomuto žánru

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Spojuje nás Drum and Bass: Charakteristiky posluchačů Drum and Bass ve vztahu k tomuto žánru
Název v angličtině:
Drum and Bass Connect us: the Characteristics of Drum and Bass Listeners Related to this Genre
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Vojtěch Krátký
Vedoucí:
Mgr. Anna Oravcová
Oponent:
Mgr. David Mitrenga
Id práce:
204042
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra sociologie (23-KS)
Program studia:
Sociologie (B6703)
Obor studia:
Sociologie a sociální politika (SOSP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře (E)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Drum and Bass, DnB, subkultura
Klíčová slova v angličtině:
Drum and Bass, DnB, subculture
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce se zaměřuje na charakteristiky posluchačů hudebního žánru zvaného Drum and Bass (DnB). Výzkum byl uskutečněn pomocí polostrukturovaných výzkumných rozhovorů s respondenty formou kvalitativního přístupu a zúčastněným terénním pozorováním. Respondenty výzkumu jsou dlouholetí posluchači DnB, terénem pozorování jsou kluby a festivaly v průběhu roku 2018, kde se Drum and Bass vyskytovalo. Drum and Bass je původně britským hudebním žánrem, který v českých podmínkách existuje již několik let. Tato práce se zaměřuje na vnímání Drum and Bass dlouholetými posluchači, úlohou Drum and Bass v jejich osobním i společenském životě, vztahem k ostatním posluchačům či transformací tohoto žánru během jejich aktivního vyhledávání. Posluchači jsou různorodou skupinou. Netvoří subkulturu, avšak zaujímají společné charakteristiky v pohledu na současné Drum and Bass a oplývají zájmem aktivně se angažovat v DnB jako DJové.
Abstract v angličtině:
Abstract (in English) This bachelor’s degree focuses on the characteristics of listeners of the music genre Drum and Bass (DnB). The main method of research were semi-structured interviews with respondents in the form of qualitative research and participant observation. The respondents are long-term DnB listeners, the participant observation took place in clubs and festivals focusing on Drum and Bass throughout 2018. Drum and Bass is originally a British music genre that has existed in the Czech Republic for many years now. This bachelor’s degree focuses mainly on the long-term listeners perception of Drum and Bass, the role Drum and Bass has in their personal and social lives, the relationships they have with other listeners and the transformation of this genre during their active research. The listeners are a diverse group that do not form a subculture, but do share similar characteristics and views about contemporary Drum and Bass and are also interested in actively engaging in DnB as DJ’s.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Vojtěch Krátký 1.43 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Vojtěch Krátký 789 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Vojtěch Krátký 353 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Vojtěch Krátký 353 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Anna Oravcová 423 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. David Mitrenga 287 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Jakub Grygar, Ph.D. 152 kB