velikost textu

Vliv vybraných seskviterpenů na antioxidační enzymy u buněčné linie HT-29

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv vybraných seskviterpenů na antioxidační enzymy u buněčné linie HT-29
Název v angličtině:
The impact of selected sesquiterpenes on antioxidant enzymes in HT-29 cell line
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Martina Junková
Vedoucí:
RNDr. Lucie Stuchlíková, Ph.D.
Oponent:
PharmDr. Hana Jansová, Ph.D.
Id práce:
204031
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra biochemických věd (16-16160)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
PharmDr.
Datum obhajoby:
26. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Martina Junková Školitel: RNDr. Lucie Raisová Stuchlíková, Ph.D. Název diplomové práce: Vliv vybraných seskviterpenů na antioxidační enzymy u buněčné linie HT-29 Kolorektální karcinom patří mezi nejčastější nádorové onemocnění u nás. Jeho onkologická léčba sebou přináší i časté nežádoucí účinky, kvůli kterým je mnohdy pacienty špatně přijímána. Rizikem se jeví i objevující se rezistence na klasická chemoterapeutika (5-fluorouracil). Při hledání nových alternativ se staly předmětem zkoumání i některé slibně se jevící přírodní látky. Subtropický strom Myrica rubra a extrakty z něj získané obsahují mnoho biologicky aktivních látek, které jsou studovány mimo jiné pro své protirakovinné a antiproliferační účinky. Mezi hlavní seskviterpeny v silici listů M. rubra patří β-karyofylen (BCP), β-karyofylenoxid (CAO), α-humulen (HUM), trans-nerolidol (NER) a valencen (VAL). V naší práci byl zkoumán účinek silice M. rubra, HUM a NER v koncentracích 25 a 50 μg/ml po 24 hodinové inkubaci u buněčné linie HT-29 na aktivitu antioxidačních enzymů, jejich transkripci a množství proteinů. Sledovanými enzymy byly glutathionperoxidasa (GPx), glutathionreduktasa (GR), glutathion-S-transferasa (GST), katalasa (CAT), NAD(P)H chinonoxidoreduktasa 1 (NQO1) a superoxiddismutasa (SOD). Ve dvou vzorcích byla pozorována zvýšená aktivita GR a zvýšená genová exprese. U ostatních enzymů nebyla naměřena žádná statisticky významná změna. U GPx nebyla pozorována genová exprese. NQO1 nevykazoval žádnou aktivitu. Proto dál nebyla měřena změna genové exprese u tohoto enzymu ani provedena elektroforéza a Western blot.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Martina Junková Tutor: RNDr. Lucie Raisová Stuchlíková, Ph.D. Title: Effect of selected sesquiterpenes on antioxidant enzymes in the HT-29 cell line Colorectal cancer is one of the most common cancer type in Czech republic. The oncological treatment causes frequent side effects, what result in hard accepting by patients. There is also emerging resistance to classical chemotherapy (5-fluorouracil). During searching new alternatives, some promising natural substances became a subject of researches. The subtropical tree Myrica rubra and its extracts contain many biologically active substances, which are studied among others for their anti-cancer and antiproliferative effects. β-caryophyllene (BCP), β-caryophyllenoxid (CAO), α- humulene (HUM), trans-nerolidol (NER) and valencen (Val) belong to main sesquiterpenes in this essential oil Myrica rubra. In our study, effect of essential oil Myrica rubra, HUM and NER, in concentrations of 25 and 50 μg/ml, were examined after a 24-hours incubation of the HT-29 cell line on the activity of antioxidant enzymes, their transcription and amount of proteins. Monitored enzymes were glutathione peroxidase (GPx), glutathione reductase (GR), glutathione-S-transferase (GST), catalase (CAT), NAD(P)H quinone oxidoreductase 1 (NQO1) and superoxide dismutase (SOD). Increased GR activity was observed in two samples as well as increased gene expression. No other statistically significant changes were measured in other enzymes. Gene expression of GPx was not observed and enzyme of NQO1 was not showed any activity. For that reason, gene exspresion, electrophoresis and Western blot were not measured on this enzyme.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Martina Junková 3.17 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Martina Junková 415 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Martina Junková 411 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Lucie Stuchlíková, Ph.D. 278 kB
Stáhnout Posudek oponenta PharmDr. Hana Jansová, Ph.D. 280 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 146 kB