velikost textu

Vzdialenosť k Magellanovym mrakom

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vzdialenosť k Magellanovym mrakom
Název v češtině:
Vzdálenost k Magellanovým oblakům
Název v angličtině:
Distance to the Magellanic clouds
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Matúš Kulich
Vedoucí:
RNDr. Petr Zasche, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Daniela Korčáková, Ph.D.
Id práce:
204029
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Astronomický ústav UK (32-AUUK)
Program studia:
Fyzika (B1701)
Obor studia:
Obecná fyzika (FOF)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
galaxie, zákrytové dvojhvězdy, fotometrie, spektroskopie, světelná křivka, modul vzdálenosti
Klíčová slova v angličtině:
galaxy, eclipsing binaries, photometry, spectroscopy, light curve, distance modulus
Abstrakt:
V této práci bylo za účelem výpočtu vzdálenosti studovaných 12 zákrytových dvou- hvězdných systémů z oblasti Velkého Magellanova oblaku. Fotometrická data pochá- zejí z přehlídky OGLE, provedené na observatoři Las Campanas v Chile a spektros- kopická data pocházejí z jiných prací, kde již byly za jinými účely částečně analyzo- vány. Z těchto dat byly v mé práci prostřednictvím softwaru PHOEBE vykresleny a analyzovány světelné křivky i křivky radiálních rychlostí těchto systémů a pomocí metody syntetických křivek určené fyzikální parametry a absolutní magnitudy jejich jednotlivých složek. Porovnáním s pozorovanou zdánlivou magnitudou v I-filtru, ode- čtenou ze světelných křivek, byl při zohlednění bolometrické korekce a V-I indexu určen modul vzdálenosti Velkého Magellanova oblaku na 18,59 ± 0,4 mag, což se poměrně dobře shoduje se známými výsledky, určenými pomocí této i jiných metod v různých výzkumných pracích. Za účelem přesnějšího určení modulu vzdálenosti by však bylo nutné používat přesné, mnohem složitější modely hvězdných atmosfér a ne- vycházet pouze z obecných závislostí parametrů hvězd hlavní posloupnosti, vykazují- cích velký rozptyl.
Abstract v angličtině:
Twelve eclipsing binary systems from the region of the Large Magellanic Cloud have been studied in this thesis in order to calculate the distance. The photometric data come from the OGLE survey carried out at the Las Campanas Observatory in Chile and the spectroscopic data come from other papers where they had already been partially ana- lyzed for other purposes. From these data, the light curves and the radial velocity curves of these systems have been constructed and analyzed using the PHOEBE soft- ware, in which the physical parameters and the absolute magnitudes of their individual components have been determined by the method of synthetic curves. By comparing them to the observed apparent magnitudes in I-band deduced from the light curves and taking into account the bolometric corrections and the V-I indices, the distance modu- lus of the Large Magellanic Cloud could be determined to be 18.59 ± 0.4 mag, which fairly corresponds to the quite familiar results determined by using this and other meth- ods in various research papers. However, in order to determine the distance modulus more accurately, it would be necessary to use accurate, much more complex models of stellar atmospheres and not simply rely on the general relations of the main-se- quence stellar parameters, which exhibit quite a large variance.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Matúš Kulich 3.74 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Matúš Kulich 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Matúš Kulich 83 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Petr Zasche, Ph.D. 76 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Daniela Korčáková, Ph.D. 97 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Ivan Ošťádal, CSc. 153 kB