velikost textu

Vliv léčebně tělovýchovného programu u diabetiků 2. typu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv léčebně tělovýchovného programu u diabetiků 2. typu
Název v angličtině:
Effect of therapeutic physical program of patients with 2nd type diabetes mellitus
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Karolína Babková
Vedoucí:
PhDr. Jitka Vařeková, Ph.D.
Oponent:
MUDr. Michaela Malá
Konzultanti:
Mgr. Klára Mišinová
Mgr. Eliška Vrátná
Id práce:
204007
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství (51-500300)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (N7401)
Obor studia:
Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami (APTV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
6. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
syndrom diabetické nohy, pohybová intervence, biomechanika nohy
Klíčová slova v angličtině:
diabetic foot syndrome, physical intervention, biomechanics of foot
Abstrakt:
Abstrakt Název: Vliv léčebně tělovýchovného programu u diabetiků 2. typu Cíle: Cílem diplomové práce bylo zkoumat vliv 12týdenního léčebně tělovýchovného programu na rozložení plantárního tlaku, svalovou sílu v plantární flexi, rozsah pohybu hlezenního kloubu a fyzickou zdatnost pacientů s onemocněním diabetes mellitus 2. typu a syndromem diabetické nohy. Metody: Jednalo se o kvantitativní výzkum s prvky randomizované kontrolované studie. Pro výzkum bylo vybráno 10 diabetiků 2. typu se syndromem diabetické nohy. Probandi byli rozděleni do 2 skupin, v každé byli 4 muži a 1 žena ve věku 54 – 73 let. První skupina plnila LTV program, kontrolní skupina neměla žádnou pohybovou intervenci. Intervence probíhala 5 – 7x týdně a skládala se ze 2 typů tréninkových jednotek. Jedna obsahovala 11 cviků, druhá automobilizaci kloubů nohy a chůzi. Celková vyšetření byla celkem 2. Před započetím LTV programu a ihned po jeho 12týdenním plnění. U probandů byly zjišťovány základní antropometrické údaje – hmotnost, výška, obvod pasu/boků (pásová míra, váha), rozsah pohybu hlezenního kloubu (goniometr), svalová síla plantární flexe (dynamometr), rozložení zatížení nohy ve stoji (MobileMat) a fyzická zdatnost (Senior fitness test). Výsledky byly zpracovány do tabulky a statisticky vyhodnoceny. Výsledky: Po 12 týdnech došlo u diabetiků výzkumné skupiny ke statisticky významnému rozdílu ve svalové síle v plantární flexi a rozložení zatížení oproti kontrolní skupině. Statisticky významné změny se neprokázaly v rozsahu pohybu hlezenního kloubu a fyzické zdatnosti. Klíčová slova: syndrom diabetické nohy, pohybová intervence, biomechanika nohy
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Effect of therapeutic physical program in patients with type 2 diabetes mellitus Objectives: The aim of my work was to examine the effect of 12 weeks therapeutic physical program on distribution of plantar pressure, muscle strength in plantar flexion, ankle range of motion and physical abilitity by patients with type 2 diabetes mellitus and diabetic foot syndrome. Methods: It was a quantitative research, randomized controlled trials. It was chosen 10 patients with type 2 diabetes mellitus and with diabetic foot syndrome. The patients were devided into 2 groups. In each group were four males and one female, aged from 54 to 73 years old. The first group included exercise patients and the second group nonexercise patients. The intervention took place 5 – 7 times a week and contained two types of training units. The first had 11 exercises, the second self mobilization of leg joint and walking. Basic anthropometric figures – height, weight, girth of waist and hipline (tailoring meter,weighing machine), ankle range of motion (goniometer), muscle strenght in plantar flexion (dynamometer), pressure distribution in stand (MobileMat), physical ability (Senior Fitness Test) were measured and compared in two groups after 12 weeks. The results were evaluated statistically in tables. Results: The exercising group had significant differences in muscle strength in plantar flexion and pressure distribution in stand in comparison with the control group after 12 weeks. The changes were not statistically significant in ankle range of motion and physical ability. Key words: diabetic foot syndrome, physical intervention, biomechanics of foot
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Karolína Babková 4.18 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Karolína Babková 134 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Karolína Babková 130 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jitka Vařeková, Ph.D. 145 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Michaela Malá 60 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Pavel Strnad, CSc. 154 kB