velikost textu

Vzdělávání zaměstnanců v sociálních službách pracujících s klienty s Alzheimerovou chorobou

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vzdělávání zaměstnanců v sociálních službách pracujících s klienty s Alzheimerovou chorobou
Název v angličtině:
The education of employees of social services who work with clients with Alzheimer’s disease
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Helena Jechová
Vedoucí:
PhDr. Eva Dragomirecká, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Pavla Kodymová, Ph.D.
Id práce:
204005
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Program studia:
Sociální politika a sociální práce (N6731)
Obor studia:
Sociální práce (SOCP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
5. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Alzheimerova choroba|Sociální služby|Vzdělávání v sociálních službách|Zaměstnanci v sociálních službách
Klíčová slova v angličtině:
Alzheimer's disease|Social Services|Education in social services|Employees in social services
Abstrakt:
Diplomová práce se zaměřuje na hodnocení vzdělávání zaměstnanců v sociálních službách, kteří pracují s klienty trpícími Alzheimerovou chorobou. Konkrétně se jedná o pracovníky, kteří vykonávají přímou obslužnou péči v rámci domovů se zvláštním režimem v zeňském Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. Teoretická část se zaměřuje na popis, projevy, fáze onemocnění a na specifika demence. Dále pojednává o formách a dostupnosti služeb reagujících na specifické potřeby osob s demencí a o s Plzeňském kraji. Důležitou kapitolou je oblast vzdělávání pracovníků v sociálních službách, která se zaměřuje na legislativní rámec vzdělávání, jeho plánování a realizaci a na vzdělávací kurzy určené pro pracovníky v přímé péči. Empirická část hodnotí vzdělávací kurzy pro pracovníky v sociálních službách a způsob jejich výběru. Pro zjištění údajů bylo použito dotazníkové šetření s cílem hodnotit vzdělávací kurzy z pohledu pracovníků v sociálních službách. Pro zjišťování výběru kurzů byl použit strukturovaný rozhovor s vedoucími pracovníky, kteří v rámci zařízení koordinují vzdělávání zaměstnanců. Výzkum se realizoval v deseti domovech se zvláštním režimem vybraných prostřednictvím záměrného výběru. výzkumu vyplývá, že pracovníci v sociálních službách hodnotí absolvované vzdělávací kurzy kladně. Význam spatřují především v prohlubování informací o nemoci, sdílení zkušeností a pochopení specifických projevů demence, a tím i lepšímu porozumění klientům. Většina pracovníků by na daných kurzech nic neměnila, pokud někteří uvádějí změnu, jedná se především o využívání více praxe a zlepšení dostupnosti kurzů. vedoucími pracovníky ukazují, že vzdělávání je realizováno především formou vzdělávacích kurzů a interního vzdělávání. Významnými faktory při výběru jsou cíle organizace, zájem a potřeby pracovníků, ekonomické faktory a reference o lektorech nebo konkrétních kurzech. Vedoucí pracovníci považují kurzy za dostupné. Klíčová slova Alzheimerova choroba; Sociální služby; Vzdělávání v sociálních službách; Zaměstnanci v sociálních službách
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis is focused on evaluation of the education of social workers in social services who work with patients who suffer the Alzheimer's disease. It is concretely about workers who do the direct service care within the special regime homes in Plzeň Region. The thesis consists of the theoretical and empiric parts. The theoretical part includes the description, symptoms and phases of the disease. It talks about forms and availability of those services for specific needs of people with dementia in Plzeň Region. The important chapter is concentrated on education of social workers with relation to the legislative area of education, its planning and realization, the training courses for the social workers with the direct care. The empiric part evaluates the training courses for the social workers and the way which are selected. For finding of the answers was used questionnaire rating, the aim was to evaluate the training courses from the point of view of social workers. How are these courses chosen was discussed with executives in the form of a semi-structured interview. These executives coordinate the education of social workers in these special regime homes. The research took place in 10 deliberately selected special regime homes. The conclusion of this research indicates that social workers evaluates the completed training courses positively. They see the meaning of training courses in deeper understanding and sharing of the experience with this disease mutually, the understanding of the specific symptoms of this disease which help them during the work with their patients. The most of them would not change anything about these courses, only significant complaints were about the usage of more examples from practice and better availability of the courses. The talks with executives show that the education of social workers is mostly realized through the training courses and internal education. The most important factors during the choice of these training courses are the aims of these organizations, the interests and need of the workers, the references of the concrete courses or their lecturers. The executives consider the training courses to be available generally. Key words Alzheimer's disease; Social Services; Education in social services; Employees in social services
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Helena Jechová 1.16 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Helena Jechová 92 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Helena Jechová 57 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Eva Dragomirecká, Ph.D. 563 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Pavla Kodymová, Ph.D. 99 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB