velikost textu

Soutěžněprávní aspekty technické standardizace, užívání a ochrany práv duševního vlastnictví

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Soutěžněprávní aspekty technické standardizace, užívání a ochrany práv duševního vlastnictví
Název v angličtině:
Competition law aspects of technical standardization, use and protection of intellectual property rights
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Lukáš Pelcman
Vedoucí:
JUDr. Václav Šmejkal, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Aneta Vondráčková, Ph.D.
Id práce:
204004
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra evropského práva (22-KEP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
12. 12. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
soutěžní právo, duševní vlastnictví, technická standardizace
Klíčová slova v angličtině:
competition law, intellectual property, technical standardization
Abstrakt:
Soutěžněprávní aspekty technické standardizace, užívání a ochrany práv duševního vlastnictví Abstrakt Předkládaná práce se zabývá vzájemným vztahem práva duševního vlastnictví a soutěžního práva v kontextu technické standardizace – tj. procesu, který představuje významné ohnisko potencionálních střetů těchto dvou právních odvětví. Na pozadí technické standardizace je analyzováno, jakým způsobem soutěžněprávní regulace ovlivňuje výkon subjektivních práv vlastníků duševního vlastnictví, přičemž cílem této diplomové práce je posoudit, zda právní úprava, ze které tato regulace vyplývá, vykazuje potřebnou míru právní jistoty a zda se uplatní bez rozdílu na všechny typy tržních subjektů, nebo jestli ve vztahu k některým z nich vykazuje určité odchylky. Pozornost je zejména věnována soutěžněprávním aspektům samotného vzniku technických standardů v prostředí informačních a komunikačních technologií a vybraným rizikům spojeným s užíváním či ochranou práv duševního vlastnictví ve vztahu k čl. 101 a čl. 102 SFEU. První kapitola obecně vymezuje pojem technického standardu, představuje rozlišení mezi de facto a de iure standardy, popisuje způsob jejich vzniku a analyzuje možné dopady procesu technické standardizace na hospodářskou soutěž, zejm. s ohledem na čl. 101 SFEU. V návaznosti na potencionální rizika spojená s procesem technické standardizace jsou následně analyzovány podmínky tzv. bezpečného přístavu pro standardizační dohody. Druhá kapitola se věnuje rizikům, která mohou užívání a ochrana práv duševního vlastnictví představovat ve vztahu k čl. 102 SFEU, tj. za jakých okolností může např. odmítnutí poskytnout licenci, vymáhání nepřiměřených poplatků nebo výkon práva na soudní ochranu představovat zneužití dominantního postavení. V tomto ohledu je věnována náležitá pozornost institutu FRAND závazků – nástroji konstruovanému za účelem zajištění volného přístupu k technickým standardům, ale dílem i za účelem ochrany vlastníků práv duševního vlastnictví. Třetí kapitola rozebírá rizika spojená s užíváním práv duševního vlastnictví v kontextu technické standardizace ve vztahu k čl. 101 SFEU. Prostor je zejména věnován soutěžním aspektům licenčních smluv a dohod o převodu práv duševního vlastnictví v návaznosti na implementaci přijatého standardu. Detailněji je analyzován systém blokových výjimek pro některé dohody o převodu technologií, dohody o výzkumu a vývoji a specializační dohody. Pozornost je rovněž věnována souhrnnému licencování práv duševního vlastnictví v rámci tzv. patentových poolů. V závěru diplomové práce jsou shrnuty dílčí poznatky ze všech výše uvedených kapitol a čtenáři se nabízí zhodnocení právního rámce pro soutěžněprávní regulaci práv duševního vlastnictví s ohledem na právní jistotu, kterou daná právní úprava vykazuje. Konečně v závěru je rovněž shrnuto, jaké odchylky předmětná regulace vykazuje ve vztahu k některým typům tržních subjektů, zejm. pak tzv. nevyrábějícím subjektům.
Abstract v angličtině:
Competition law aspects of technical standardization, use and protection of intellectual property rights Abstract The thesis deals with mutual relationship between intellectual property law and competition law in the context of technical standardization – i.e. process which gives rise to a significant number of potential conflicts between the two legal areas. It is analysed, in the context of technical standardization, in what way are subjective rights of intellectual property right owners limited by competition law regulation. It falls within the ambit of this thesis to evaluate whether respective legal framework fulfils necessary requirements on legal certainty and whether it is applied in the same manner to each undertaking, or if there are any discrepancies as to the application of the legal framework dependent on the kind of the undertaking. This thesis particularly concerns with competition law aspects of standardization in information and communication technology sector and selected issues related to use or protection of intellectual property rights in connection to article 101 and 102 TFEU. First chapter explains what the term technical standard entails, introduces de facto and de jure standards, describes the process of their creation and analyses potential effects of this process on the competition, with respect to article 101 TFEU. In connection to potential risks that technical standardization represents it is further analysed what conditions must be fulfilled for the standardization agreement to fall within the so-called safe harbour. Second chapter deals with other risks that can arise from using or protecting intellectual property rights, especially with respect to article 102 TFEU, i.e. in what circumstances can for example refusal to grant a license, enforcement of excessive licensing fees or exercising right to judicial protection be regarded as abuse of dominance. In that context, special attention is given to the concept of FRAND commitments – a legal tool construed to ensure that the free access to a standard is provided but in part also to protect intellectual property owners. Third chapter deals with risks arising from use of intellectual property rights in the context of technical standardization and the article 101 TFEU. The focus is especially given to competition law aspects of licensing agreements or assignment agreements following implementation of technical standard. Detailed analysis is given with respect to the system of block exemptions for some technology transfer agreements, research and development agreements and specialization agreements. The issue of collective licensing within so called patent pools is also closely described. The conclusion summarizes all relevant findings from all abovementioned chapters and final evaluation of the legal framework for competition law regulation of intellectual property rights is offered to the reader, especially with due regard to question of legal certainty. Finally, it is also summed up what discrepancies the concerned regulation maintains towards some of the undertakings, especially with respect to non-practicing entities.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lukáš Pelcman 856 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lukáš Pelcman 125 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lukáš Pelcman 125 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Václav Šmejkal, Ph.D. 608 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Aneta Vondráčková, Ph.D. 114 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc. 152 kB