velikost textu

Proměna politické komunikace Národní fronty v prezidentských volbách 2002 a 2017

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Proměna politické komunikace Národní fronty v prezidentských volbách 2002 a 2017
Název v angličtině:
Transformation of Political Communication of National Front in the Presidential Election 2002 and 2017
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Nikola Prošková
Vedoucí:
PhDr. Martin Mejstřík
Oponent:
Doc., PhDr., JUDr. Ivo Šlosarčík, LL.M., PhD.
Id práce:
203998
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra evropských studií (23-KZS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (N6702)
Obor studia:
Mezinárodní teritoriální studia (NMTS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
18. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Národní fronta, Francie, Le Pen, politická komunikace, populismus, kampaň, politický marketing
Klíčová slova v angličtině:
Front National, France, Le Pen, political communication, populism, campaign, political marketing
Abstrakt:
Zvyšující se popularita populistických stran v Evropě, o které svědčí zejména jejich volební úspěchy, přitahuje stále větší pozornost akademické obce. Přestože fenomén populismu není ničím novým a byl tedy již nahlížen z řady různých pohledů, stále představuje rozmanité pole pro hlubší analýzu. Diplomová práce se z tohoto popudu zabývá případem francouzské Národní fronty a její proměny během jejích nejúspěšnějších volebních kampaní, tedy v cificky se zároveň práce zaměřuje na politickou komunikaci a zejména pak proměnu, kterou prošla na úrovni vedení. Porovnáním vystupování obou lídrů a jejich agendy umožňuje práce bližší vhled do problematiky přeměny ideologické základny a zároveň způsobů p konečném důsledku analýza porovnávající předvolební kampaň JeanMarie Le Pena a jeho dcery Marine, současné předsedkyně strany. Práce rovněž dále přispívá do debaty kolem dediabolizace neboli fronty nastartované právě pod vedením Marine Le Pen.
Abstract v angličtině:
Abstract The increasing popularity of populist parties in Europe, demonstrated in particular by their electoral success, is attracting increasing attention from the academic community. Although the phenomenon of populism is nothing new and has already been reviewed from a number of different perspectives, it still represents a diverse field for deeper analysis. The thesis deals with the case of the French National Front and its changes during its most successful election campaigns, that is in the presidential elections in 2002 and 2017. Specifically, the thesis also focuses on political communication and especially on the change it has gone through at its management level. By comparing the performance of both leaders and their agenda, the work allows a closer insight into the problem of transforming the ideological base as well as the ways of political communication. The outcome of this work is the analysis comparing the election campaign of Jean-Marie Le Pen and his daughter Marine, the current party leader. The work also contributes to the debate around dédiabolisation, or the de-demonization of the National Front launched under the leadership of Marine Le Pen.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Nikola Prošková 831 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Nikola Prošková 72 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Nikola Prošková 32 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Martin Mejstřík 88 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc., PhDr., JUDr. Ivo Šlosarčík, LL.M., PhD. 189 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. 152 kB