velikost textu

Strategické řízení a inovace rekvalifikačních kurzů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Strategické řízení a inovace rekvalifikačních kurzů
Název v angličtině:
Strategic management and innovation of re-training courses
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Sarah Asfour
Vedoucí:
PhDr. Michaela Tureckiová, CSc.
Oponent:
PhDr. Jaroslav Veteška, PhD.
Id práce:
203997
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (N7507)
Obor studia:
Management vzdělávání (N MNGMT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
4. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
celoživotní vzdělávání, vzdělávání dospělých, kvalifikační kurzy, rekvalifikační kurzy, rozvoj, inovace, nezaměstnanost
Klíčová slova v angličtině:
lifelong learning, adult education, qualification courses, retraining courses, development, innovation, unemployment
Abstrakt:
Mgr. Sarah Asfour Vedoucí práce: PhDr. Michaela Tureckiová, CSc. Studijní program: Specializace v pedagogice Studijní obor: Andragogika a management vzdělávání ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá celoživotním vzděláváním, a to vzděláváním dospělých v otázce formálního, neformální i informální vzdělávání. V diplomové práci je pojednáváno o konceptu celoživotního vzdělávání a o efektu vzdělávání v životě jedince. Cílem je krátce porovnat a zhodnotit možnosti celoživotního vzdělávání s důrazem na neformální profesní vzdělávání, přesněji na rekvalifikační kurzy. V diplomové práci se v otázce dalšího neformálního vzdělávání věnuji strategickému řízení vzdělávání, stejně tak jako možnosti inovace zmiňovaných rekvalifikačních kurzů. Diplomová práce je rozdělena do dvou částí, a to do části teoretické a části praktické. V teoretické části je mimo jiné podrobněji pojednáváno o možnosti rekvalifikačních kurzů, dále je pojednáváno o podmínkách k získání akreditace pro pořadatele rekvalifikačních kurzů, o podmínkách a možnostech podpory zájemců o rekvalifikační kurz Úřadem práce, dále jsou také rozepsány výhody pro zaměstnavatele podporující své zaměstnance k dalšímu profesnímu vzdělávání. V diplomové práci je věnován prostor strategickému řízení a plánování vzdělávání, a to včetně důležitosti motivace účastníků ke vzdělávání. V diplomové práce je několik grafů, tabulek a statistik pro lepší orientaci v problematice. V praktické části je poté předložen návrh procesu vytvoření rekvalifikačního e-kurzu společně s inovačními prvky. KLÍČOVÁ SLOVA celoživotní vzdělávání, vzdělávání dospělých, kvalifikační kurzy, rekvalifikační kurzy, rozvoj, inovace, nezaměstnanost
Abstract v angličtině:
Mgr. Sarah Asfour Vedoucí práce: PhDr. Michaela Tureckiová, CSc. Studijní program: Specializace v pedagogice Studijní obor: Andragogika a management vzdělávání ABSTRACT This diploma thesis deals with lifelong education – adult education in formal, non-formal and informal education. The diploma thesis discusses about the concept of lifelong learning and the effect of education in the life of an individual. The aim is to briefly compare and evaluate lifelong learning opportunities with an emphasis on non-formal education, more specifically on retraining courses. In the diploma thesis, I deal with the strategic management of retraining courses in the field of non-formal education as well as the possibilities of innovation of the courses mentioned. The thesis is divided into two parts, namely the theoretical part and practical part. In the theoretical part, there are discussed in more detail the conditions for obtaining accreditation for organizers of retraining courses, conditions and possibilities of support for applicants for the retraining course by the Labour Office of the Czech Republic, there is discussed the advantages for employers to support their employees in non-formal education. The diploma thesis is devoted to the strategic management and planning of education, including the importance of motivating participants to education. In the diploma thesis, there are several graphs, tables and statistics for better orientation in the diploma thesis. The practical part then presents a proposal for the process of creating a retraining e-course together with innovative elements. KEYWORDS lifelong learning, adult education, qualification courses, retraining courses, development, innovation, unemployment
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Sarah Asfour 1.34 MB
Stáhnout Příloha k práci Sarah Asfour 456 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Sarah Asfour 61 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Sarah Asfour 57 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Michaela Tureckiová, CSc. 801 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jaroslav Veteška, PhD. 506 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jaroslav Veteška, PhD. 152 kB