velikost textu

Vliv biologické ochrany rostlin na produkci sekundárních metabolitů Papaver somniferum III.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv biologické ochrany rostlin na produkci sekundárních metabolitů Papaver somniferum III.
Název v angličtině:
Influence of plant biological protection on production of secondary metabolites of Papaver somniferum III.
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Petr Kaman, DiS.
Vedoucí:
RNDr. Jitka Vytlačilová, Ph.D.
Oponent:
Doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D.
Id práce:
203993
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmaceutické botaniky (16-16130)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
PharmDr.
Datum obhajoby:
28. 3. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Papaver somniferum L., alkaloidy, biologická ochrana, Pythium oligandrum
Klíčová slova v angličtině:
Papaver somniferum L., alkaloids, biological protection, Pythium oligandrum
Abstrakt:
ABSTRAKT Kaman, P.: Vliv biologické ochrany rostlin na produkci sekundárních metabolitů Papaver somniferum III. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra farmaceutické botaniky, Hradec Králové 2018, 77 s. Práce si kladla za úkol ověřit vliv biologické ochrany na produkci opiových alkaloidů máku setého (Papaver somniferum, L.). Za tímto účelem byl vybrán biofungicidní přípravek Polyversum, jehož účinnou složkou je oomyceta Pythium oligandrum. Zkoušenými odrůdami máku byly vysokomorfinové odrůdy Orbis a Lazur. Z jednotlivých vzorků byly připraveny extrakty, které byly podrobeny analýze metodou HPLC. Sledovanými alkaloidy byly morfin, kodein, papaverin, noskapin a thebain. Průměrný obsah morfinu se pohyboval okolo 0,5 %. Největší množství 0,62 % bylo naměřeno v makovicích neošetřené varianty odrůdy Orbis. Kodein u obou odrůd dosahoval v průměru 0,07 % v makovicích u neošetřených variant. Ošetřené rostliny dosahovaly o málo nižších hodnot. Průměrný obsah papaverinu se pohyboval okolo 0,01 % v ošetřené i neošetřené variantě, ale pouze v makovicích odrůdy Lazur. Vyšší obsah noskapinu byl naměřen u makovic odrůdy Lazur, kde dosahoval v průměru 0,06 %. U odrůdy Orbis se obsah pohyboval pouze okolo 0,01 %. Obsah alkaloidů byl ve stoncích vždy nižší než v makovicích. Přítomnost thebainu nebyla prokázána ani u jednoho vzorku. Ukázalo se, že u obou odrůd měly stejný, anebo vyšší obsah alkaloidů neošetřené parcely. Z toho důvodu nelze biologickou ochranu ve formě oomycet Pythium oligandrum doporučit pro zvýšení výnosu alkaloidů. Během pokusu nebyl porost napaden houbovými onemocněními, proto nebylo možné ověřit vliv Pythium oligandrum na ochranu máku proti houbovým patogenům. Klíčová slova: Papaver somniferum L., alkaloidy, biologická ochrana, Pythium oligandrum, HPLC.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Kaman, P.: Influence of plant biological protection on production of secondary metabolites of Papaver somniferum III. Diploma thesis. Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Department of Pharmaceutical Botany, Hradec Králové, 2018, 77 pp. Diploma thesis was aimed to verify the impact of biological protection on the production of alkaloids of the opium poppy (Papaver somniferum, L.). Polyversum biofungicide was selected for this purpose, the active ingredient of which is oomycete Pythium oligandrum. The poppy tested were Orbis and Lazur high-morphine varieties. Extracts were prepared from the individual samples which were analyzed by HPLC. The following alkaloids were morphine, codeine, papaverine, noscapine and thebain. The average morphine content was around 0,5 %. The largest amount of 0,62 % was found in the poppyhead of untreated variant of the Orbis variety. Codeine for both varieties averaged 0,07 % in the poppyhead of untreated variant. Treated plants reached slightly lower values. The average papaverine content was around 0,01 % in the treated and also untreated variant, but only in poppyhead of the Lazur variety. Higher noscapine content was measured in the Lazur poppyheads, averaging 0,06 %. The content was only around 0,01 % for Orbis variety. The alkaloid content was always lower in the stem samples, than in the poppyhead samples. The presence of thebain was not proven in any sample. It also turned out that both varieties had the same or higher alkaloid content of untreated parcels. Therefore, biological protection in the form of oomycete Pythium oligandrum can not be recommended to increase the yield of alkaloids. The growth was not infected with fungal diseases during the experiment, so it was not possible to verify the effect of Pythium oligandrum and its protection of poppy against fungal pathogens. Keywords: Papaver somniferum L., alkaloids, biological protection, Pythium oligandrum, HPLC.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petr Kaman, DiS. 2.22 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petr Kaman, DiS. 362 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petr Kaman, DiS. 358 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jitka Vytlačilová, Ph.D. 275 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. 279 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 274 kB