velikost textu

Zakladatelé zařízení pro léčbu závislosti na alkoholu na našem území na počátku 20. století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zakladatelé zařízení pro léčbu závislosti na alkoholu na našem území na počátku 20. století
Název v angličtině:
The founders of alcohol abuse treatment centers in our country at the beginning of the 20th century
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Dita Hrubá
Vedoucí:
Mgr. Jaroslav Šejvl
Oponent:
Petr Popov
Id práce:
203989
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Klinika adiktologie 1.LF UK a VFN v Praze (11-00611)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Adiktologie (BADI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
22. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
alkohol, závislost, léčba, léčebna, Čechy, 20.století
Klíčová slova v angličtině:
alcohol, addiction, treatment, sanatorium, Bohemia, 20th century
Abstrakt:
Abstrakt Východiska: Na přelomu 19. a 20. století představoval alkoholismus na historickém území Čech a Moravy již značný zdravotní i sociální problém. Počátkem 20. století vznikají na našem území první odborná zařízení pro léčbu závislosti na alkoholu. Cíl práce: Cílem této práce je popsat životy a myšlenky zakladatelů ústavní léčby proti alkoholu na našem území na počátku 20. století, zmapovat začátky oboru léčby závislosti na alkoholu v daném období a zároveň popsat vzniklá zařízení. Metody: Pro sběr dat byla použita obsahová kvalitativní analýza fixovaných dokumentů. Data byla kódována a propojována podle vzájemného vztahu v kontextu vzniku ústavní léčby závislosti na alkoholu u nás. Výsledky: Podařilo se vytvořit alespoň částečné kontinuum popisující životy a myšlenky předních zakladatelů zařízení pro léčbu závislosti na alkoholu na našem území. Závěr: MUDr. Jan Šimsa vyjadřuje potřebu léčit lidi závislé na alkoholu ve zvláštním zařízení již roku 1895. Potřebu vzniku specializovaného zařízení pro léčbu závislosti na alkoholu popisuje i p. Bedřich Konařík – Bečvan, který roku 1911 uvádí do chodu vůbec první léčebnu tohoto typu ve Velkých Kunčicích. Po první světové válce pak buduje Bedřich Konařík spolu s předsedou Československého abstinentního svazu – prof. Břetislavem Foustkou nové plně hodnotné institucionalizované zařízení pro léčbu závislosti na alkoholu v Tuchlově. Všechny tyto tři osobnosti se celý život aktivně věnovaly myšlence záchrany alkoholiků, edukaci společnosti o nežádoucích účincích alkoholických nápojů a vzniku nového modelu léčby závislosti na alkoholu. S ohledem na tyto skutečnosti lze považovat výše uvedené muže za průkopníky v léčbě závislosti na alkoholu u nás. Jejich celoživotní práce vybízí k dalšímu podrobnému zkoumání. Klíčová slova: alkohol, závislost, léčba, léčebna, Čechy, 20. století
Abstract v angličtině:
Abstract Background: At the turn of the 19th and 20th century on the historical territory of Czech and Moravia alcoholism was considerable social and health issue. At the beginning of 20th century specialized institutions for treatment of alcohol dependence are being established in our country. Aims: The goal of this thesis is to depict the lives and thoughts of the institutional alcohol treatment founders in our country at the beginning of 20th century, to map the beginning of the alcohol treatment in this period and to describe the emerging institutions. Methods: Qualitative content analysis of fixed documents was applied to collect the data. The data was coded and interconnected according to mutual relations in context of establishment of institutional alcohol treatment in our country. Results: At least a partial continuum describing the lives and thoughts of leading founders of institutions for treatment of alcohol dependence is carried out. Conclusion: Since 1895 MUDr. Jan Šimsa has already been expressing the need to treat the people dependent on alcohol in a specialized institutions. Also Mr Bedřich Konařík-Bečvan describes the need of establishing a specialized institution for dependence treatment and in 1911 in Velké Kunčice he is opening the first institution of this type. After the First World War Bedřich Konařík with the chairperson of Czechoslovakian Abstinence Union Prof. Břetislav Foustka build in Tuchlov new and fully-fledged institutionalized facility for treatment of alcohol dependence. All these three personalities have all their lives actively been devoted to the idea of rescuing the alcoholics, to educate the society about undesirable effects of alcoholic beverages and to the development of new alcohol dependence treatment model. Regarding these facts the three men can be considered as pioneers of alcohol dependence treatment in our country. Their lifelong work encourages to even further research. Key words: alcohol, addiction, treatment, sanatorium, Bohemia, 20th century
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Dita Hrubá 3.76 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Dita Hrubá 3.31 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Dita Hrubá 121 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Dita Hrubá 142 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jaroslav Šejvl 1.4 MB
Stáhnout Posudek oponenta Petr Popov 1.6 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Miroslav Barták, Ph.D. 748 kB