velikost textu

Formulácia a testovanie nanočastíc z vetvených polyesterov s siRNA

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Formulácia a testovanie nanočastíc z vetvených polyesterov s siRNA
Název v češtině:
Formulace a testování nanočástic z větvených polyesterů s siRNA
Název v angličtině:
Formulation and testing of siRNA-loaded branched polyesters nanoparticles
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Simona Medviďová
Vedoucí:
Doc.RNDr. Milan Dittrich, CSc.
Oponent:
PharmDr. Eva Šnejdrová, Ph.D.
Id práce:
203973
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmaceutické technologie (16-16210)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
PharmDr.
Datum obhajoby:
28. 3. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
Biodegradabilní polymery, charakterisace, rozpouštění, dispergace roztoků, granulometrie částic, zeta potenciál
Klíčová slova v angličtině:
Biodegradable polymers, characterisation, dissolution, solutions dispersion, particles granulometry, zeta potential
Abstrakt:
Abstrakt Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutickej technológie Školiteľ: doc. RNDr. Milan Dittrich, CSc. Študent: Simona Medviďová Názov diplomovej práce: Formulácia a testovanie nanočastíc z vetvených polyesterov s siRNA S napredujúcim trendom vývoja rastú súčasne kladené požiadavky na nové, efektívnejšie formulácie v oblasti vývoja liekových systémov. Zameranie tejto diplomovej práce je tak upriamené na formuláciu nanočastíc z biodegradovateľných vetvených polyesterov na báze PLGA, vhodných k transportu oligoméru malej interferujúcej nukleovej kyseliny - siRNA. Teoretická časť je zameraná na charakteristiku využiteľných polymérov, ich možné modifikácie, metódy prípravy s rozsiahlejším upriamením na použitú nanoprecipitačnú metódu, opisuje dôležité parametre ako veľkosť, zeta potenciál a polydisperzitu. Hlavnou súčasťou je taktiež charakterizácia siRNA z hľadiska štruktúry, vlastností, modifikácií a funkcie. Rozsiahlejšou je časť experimentálna, ktorá sa zaoberá vhodným výberom typu a koncentrácie polyesteru i stabilizátora, metódami prípravy, charakterizácie nanočastíc a možnosťou analýzy siRNA v nich enkapsulovaného. V kapitolách výsledky a diskusia boli porovnávané použité polyestery vetvené na tripentaerythritole a na kyseline polyakrylovej v rôznych koncentráciách z hľadiska veľkosti, polydisperzity, zeta potenciálu, stálosti. Taktiež sa sledoval efekt pridaného stabilizátora a enkapsulačná efektivita. Závery práce naznačujú vzájomnú kompatibilitu jednotlivých zložiek používaných pri príprave nanočastíc, ako aj vhodnosť samotnej metódy. Bol zaznamenaný trend narastania veľkosti so stúpajúcou koncentráciou polyesteru. Dôležitou sa javí aj stabilita nanosuspenzie, dokonca s možnosťou absencie stabilizátora. Enkapsulácia stúpala s rastúcou koncentráciou polyesteru, pričom najvyššia hodnota bola dosiahnutá pri použití polyesteru vetveného na kyseline polyakrylovej.
Abstract v angličtině:
Abstract Charles University Faculty of Pharmacy in Hradcec Králové Department of Pharmaceutical Technology Supervisor: doc. RNDr. Milan Dittrich, CSc. Student: Simona Medviďová Title of thesis: Formulation and testing of branched polyesters siRNA-loaded nanoparticles The progression of development increases demand for new and more effective drug systems formulations. This diploma thesis is focused on the preparation of nanoparticles from biodegradable branched polyesters based on PLGA, which are suitable for the transport of an oligonucleotide of a small interfering nucleic acid, siRNA. The theoretical part focuses on the characteristics of usable polymers, their possible modifications, the methods of preparation with closer look at the selected nanoprecipitation method, the important parameters such as particles size, zeta potential, and polydispersity. The main part is also characterization of siRNA in terms of structure, properties, modifications, and its function. A more extensive experimental part deals with the appropriate choice of type and concentration of polyester and stabilizer, methods of preparation and characterization of nanoparticles, and the possibility of analyzing encapsulated siRNA. Chapters results and discussion compares polyesters branched on tripentaerythritol, and polyacrylic acid in different concentrations in terms of size, polydispersity, zeta potential, and stability. The effect of added stabilizer, and encapsulation efficiency were also observed. The conclusions indicate compatibility of each component used in the preparation of nanoparticles, as well as the suitability of the method itself. With an increasing concentration of polyester, increase of particles size was observed. Important is, that stability of the nanosuspension was significant even without use of the stabilizer. Encapsulation increased with increasing concentration of polyester, the highest value was obtained using a polyester branched on polyacrylic acid.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Simona Medviďová 2.21 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Simona Medviďová 327 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Simona Medviďová 323 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc.RNDr. Milan Dittrich, CSc. 271 kB
Stáhnout Posudek oponenta PharmDr. Eva Šnejdrová, Ph.D. 278 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 94 kB