velikost textu

Politický bulvár na příkladech titulů Na vlastní oči Praha 10 a Na vlastní oči

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Politický bulvár na příkladech titulů Na vlastní oči Praha 10 a Na vlastní oči
Název v angličtině:
Political tabloid press on examples of titles "Na vlastní oči Praha 10" and "Na vlastní oči"
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Jiří Komrska
Vedoucí:
doc. PhDr. Barbora Osvaldová
Oponent:
Doc. MgA. Martin Štoll, Ph.D.
Id práce:
203971
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Mediální studia (MSNK)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (D)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
bulvár, bulvarizace, Tomio Okamura, Evropská unie, Svoboda a přímá demokracie, SPD, nacionalismus, patriotismus, mediální konstrukce, vlastenectví, Na vlastní oči, Praha 10, kvalitativní analýza
Klíčová slova v angličtině:
tabloid, tabloidization, Tomio Okamura, European Union, SPD, nationalism, patriotism, media construction, patriotism, qualitative analysis
Abstrakt:
Abstrakt Hlavním cílem této diplomové práce bylo nalézt na stránkách titulu Na vlastní oči schémata, která charakterizují bulvární tisk ve své specifické podobě politického bulváru. Předmětem analýzy se stal časový úsek let 2016 až 2019, během něhož vyšel uvedený titul celkem ve čtyřech vlnách, které vždy souvisely s příslušnou předvolební kampaní. Titul Na vlastní oči byl vydáván nejprve anonymně, teprve později se k jeho vydávání přihlásil Jan Čížek, vydavatel regionálních radničních novin a kandidát strany Svoboda a přímá demokracie (SPD). Konečným zadavatelem novin se stala v dalším období přímo tato politická strana V první vlně vydavatelské činnosti se autoři tohoto titulu soustředili na dehonestační kampaň proti tehdejší kandidátce do Senátu Parlamentu České republiky a v širších souvislostech pak i celé tehdejší opozice v rámci Zastupitelstva městské části Praha 10. V pozdějších vydáních titul pracoval především s tématy, jejichž cílem bylo vyvolání strachu z blíže nedefinovaného nebezpečí spojeného s uprchlickou krizí a z obav z neznámého v podobě islámského náboženství, které bylo vždy spojováno s hrozbou terorismu. V souvislosti s volebním programem SPD byla komunikována i nepodložená kritika Evropské unie a rovněž je kladen vysoký důraz na ochranu národních zájmů, patriotismus a nacionalismus. Z politických konkurentů na domácí politické scéně se cílem této antikampaně stala především Česká pirátská strana, která byla v předmětném období novou politickou entitou, s velkými nadějemi na vstup do parlamentní politiky země. Politika negativní kampaně, založená na masové publikaci nepodložených tvrzení, pomluv, hoaxů a polopravd se na stránkách tohoto titulu koncentrovala do ojedinělé formy tištěného politického bulváru. Ve svém obsahu splňuje titul Na vlastní oči veškeré grafické i obsahové znaky bulvárního tisku. S těmito formáty aktivně pracoval titul v rovině tiskového rozložení stran, kdy používal neproporčně velké titulky, které ve srovnání s textovou částí novin, v mnoha případech nekorespondovaly s prezentovaným nadpisem. Fotografie pak byly užívány jako specifický komunikát, zcela poplatný danému kódu ve vztahu ke kontextu tohoto média. Práce s kolážemi, infografikou a barevným spektrem u kritizovaných osob a stran byla v kontrastu s vizuální prezentací představitelů a kandidátů SPD, stejně jako politiků blízkých této straně. Tito evropští a světoví politici byli v rámci titulu opakovaně použiti pro demonstraci šíře hnutí, které není pouze lokálního charakteru a odvolává se na širší změnu ve světové politice. Bulvarni tisk přirozeně působí velmi emotivně a v rovině politické kampaně jde o výraznou snahu SPD využít tohoto vlivu při rozhodování voličů v době politického volebního souboje. Dosažené volební výsledky naznačují, že tato taktika je úspěšná především u voleb do zastupitelských orgánů, při nichž je omezen přímý kontakt mezi kandidáty a voliči. V situaci voleb do místních ogránů samosprávy dosáhla strana relativně nižších úspěchů, navzdory velmi masivní celoplošné propagaci.
Abstract v angličtině:
Abstrakt The main goal of this diploma thesis was to find patterns on the pages of Na vlastní oči (With One’s Own Eyes) title that define gutter press in its specific form of political tabloid. The analysis was concerned with the time period from 2016 to 2019 during which the said title was published in total of four waves each of which related to the relevant pre-election campaign. The Na vlastní oči title was initially published anonymously and only later Jan Čížek, publisher of the regional town-hall newspaper and a Freedom and Direct Democracy Party (SPD) candidate, claimed to be the publisher. SPD subsequently became the final sponsor of the newspaper. In the first wave of publishing activity, the authors of the title focused on a disparaging campaign against the then-candidate for the Senate of the Parliament of the Czech Republic Parliament and, in a broader context, against the whole opposition within the City Council of the Prague 10 City Ward. In its later publications, the newspaper dealt mostly with topics aimed at spreading fear of an unspecified danger associated with the refugee crisis and concerns about the unknown in the form of the Islamic Religion which was always associated with the threat of terrorism. In the context of its election programme, SPD also communicated groundless criticism of the European Union and placed a strong emphasis on the protection of national interests, patriotism and nationalism. Amongst the political rivals on the domestic political scene, this anti-campaign targeted mainly the Czech Pirate Party which in the relevant period represented a new political entity with high hopes for joining the country’s parliamentary politics. The policy of negative campaign based on mass publications of groundless claims, slanders, hoaxes and half-truths concentrated on this newspaper’s pages into a unique form of a printed political tabloid press. In terms of content, the Na vlastní oči title meets all graphic and substantive elements of a tabloid press. The title actively operated with these formats in terms of layout of pages where it used disproportionately big headlines which, in comparison with the textual part of the newspaper, in many cases did not correspond with the presented headline. Furthermore, photographs were used as a specific communication tool, being completely the product of the given code in relation to the context of the media. The collages, infographics and colour spectrum used with respect to the criticized persons and parties contrasted with the visual presentation of SPD’s representatives and candidates, as well as politicians close to this party. The title used these European and world politicians repeatedly to demonstrate the breadth of the movement which is not only a local movement but calls for a broader change in the world politics. By nature, tabloid press presentation is very emotional and in terms of political campaign SPD aims significantly to make use of such influence on voter decision-making at the time of a political election contest. The attained election results suggest that this strategy is especially successful during elections to representative bodies where direct contact between the candidates and the voters is limited. Despite quite massive overall propaganda, the party was relatively less successful during elections to local self-governing bodies.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jiří Komrska 8.21 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jiří Komrska 190 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jiří Komrska 191 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Barbora Osvaldová 238 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. MgA. Martin Štoll, Ph.D. 240 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. MgA. Martin Štoll, Ph.D. 152 kB