velikost textu

Luděk Brábník a Tomáš Jungwirth - příprava vrcholových sportovců a trenérů na sportovní TV žurnalistuiku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Luděk Brábník a Tomáš Jungwirth - příprava vrcholových sportovců a trenérů na sportovní TV žurnalistuiku
Název v angličtině:
Luděk Brábník and Tomáš Jungwirth - preparation of top athlete/coach for sports TV journalism
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Vlasta Dvořáková
Vedoucí:
Mgr. Robert Záruba
Oponent:
Mgr. Veronika Macková
Id práce:
203958
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Mediální studia (MSBCK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře (E)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Luděk Brábník, Tomáš Jungwirth, československá televizní sportovní žurnalistika, příprava na sportovní žurnalistiku
Klíčová slova v angličtině:
Luděk Brábník, Tomáš Jungwirth, Czechoslovakian television sport journalism, preparation to sport journalism
Abstrakt:
Abstrakt V bakalářské práci jsou popsány životy, sportovní kariéry a televizní činnost dvou subjektů – PhDr. Luďka Brábníka a Mgr. Tomáše Jungwirtha. Oba komentátoři inovovali tehdejší sportovní žurnalistiku svým přístupem k přípravě, při které využívali dostatek svých odborných znalostí ze sportů, na něž byl jejich sportovní komentář zaměřen. K tomu všemu je třeba připočíst i povahové vlastnostmi obou mužů, jež jim dovolovaly dostávat se ke kvalitnějším informacím. Vzhledem k těmto okolnostem můžeme o Luďku Brábníkovi a Tomáši Jungwirthovi mluvit jako o průkopnících kvalitní sportovní televizní žurnalistiky v tehdejším Československu. V práci jsou zmíněny důležité etapy jejich životů (vrcholové sportovní kariéry, studia, další životní zkušenosti), které následně formovaly jejich odbornost a vhodnost pro práci televizního sportovního komentátora. Práce se zabývá postupným vývojem těchto dvou mužů v kontextu specializace na sportovní televizní žurnalistiku. V práci je také popsána příprava každého z nich na jejich zaměstnání. Informace byly získávány metodou rozhovorů s lidmi, kteří je dobře znali (dcera, manželka a kolegové z Československé televize), z diplomových prací, které se těmito dvěma osobami zabývaly, a z dobového tisku, konkrétně z týdeníku Stadion a z měsíčníku Lehká atletika. V závěru práce jsem odkryla nejdůležitější části jejich přípravy, tedy: osobní znalost sportu, studium na vysokých školách v oborech trenér a žurnalistika, disciplinovanost a osobní přístup k subjektům komentování.
Abstract v angličtině:
Abstract In this bachelor thesis we are witnesses of lives, sport careers and television work of the two subjects – doctor Luděk Brábník and master Tomáš Jungwirth. As personas, who innovated then television sport journalism by their attitude to preparation, expert knowledge of sports they focused on and characters, which led them get to the superior information, they shall own a particular position among pioneers of quality sport television journalism in Czechoslovakia. In this document, they are mentioned important stages of their lives (professional sport careers, studies, experiences), which subsequently shaped their expertness and suitability to work as television sport commentators. Writing describes their gradual in the context of specialism on the television sport journalism. Present in this work is also their set up to this job. As the method of collection of information, I chose interviews with people who knew them well (daughter, wife and colleagues), diploma thesis which focused on these two men and period press – Stadion and Lehká atletika. I managed to find out the main subject of their preparation which was: expert knowledge in sport, university education, discipline and personal contact with the athletes, coaches and functionaries.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Vlasta Dvořáková 3.42 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Vlasta Dvořáková 68 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Vlasta Dvořáková 65 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Robert Záruba 317 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Veronika Macková 116 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. 152 kB