velikost textu

Televize ve světě dnešních dětí a teenagerů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Televize ve světě dnešních dětí a teenagerů
Název v angličtině:
Television in the lives of contemporary children and teenagers
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jana Hadrbolcová
Vedoucí:
Mgr. Jan Miessler
Oponent:
Mgr. Lucie Römer
Id práce:
203956
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Mediální studia (MSBCK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Děti, mládež, nová média, televize, ČT Déčko, digital natives, regulace, vysílání, účinky médií
Klíčová slova v angličtině:
Children, teenagers, new media, television, CT Déčko, digital natives, regulation, broadcasting, media effects
Abstrakt:
Abstract Dnešní děti a mládež se narodily a vyrůstaly ve světě, jehož běžnou součástí jsou digitální média. Představují generaci označovanou jako digital natives. Tzv. stará média, jako například televize ustupují do pozadí, ale zároveň se snaží držet krok s dobou. Televize byla ještě nedávno nejoblíbenějším a nejsledovanějším médiem. V dnešní době ale její vliv a působnost podle některých výzkumů ustupuje před novými digitálními technologiemi. Právě mladá generace je ta, pro níž je televize ve svém původní podobě staré médium. V minulosti se řada vědců zabývala účinky televize na děti a mládež. V současné době je televize z části regulována zákonem, co se obsahů i způsobu vysílání týká. Zvláště potom Česká televize, která se jako instituce veřejné služby, přímo věnuje i tvorbě pro děti a mládež. V této práci se zabývám vlivem televize na dnešní děti a mládež s ohledem na digitální vývoj a změny ve společnosti, který sebou přinesl, a také vývojem krajiny České televize ve tvorbě pro děti a mládež a její úspěšností u těchto divákům. Díky rozhovoru s dramaturgem dětské kanálu České televize zjišťuji aktuální situaci a přístup České televize k dětským divákům. Pro vyjasnění sledovanosti televize dětmi jsem využila metodu skupinového rozhovoru focus group, během níž jsem u čtyřech skupin dětí různých věkových kategorií, zkoumala způsob sledování televize, její místo v jejich životě i oblíbenost pořadů či programů.
Abstract v angličtině:
Abstract Today´s children and teen-agers were born and grew up in the world where the digital media are standard part of. They represent a generation called “digital natives”. So-called old media, as for example television backs away to the background, but at the same time tries to keep up with the time. Television was just recently the most popular and the most watched media. But today, its influence and activity according to some researches, gives space to the new technologies. Now the young generation is the one, for whom is television in its original form the old medium. In past, row of scientists were concerned about television influence on children and teen-agers. Today, television is partially regulated by law, relating to content and the way of broadcasting. Especially then Czech television, as a public institution is also directly involved in production for children and teen-agers. In this work I am concerned about the influence of television on today´s children and teen-agers along with digital evolution and changes in society, which it brought along, and also about development of Czech television in production for children and teen-agers, and its success with these viewers. Thanks to the interview with the dramaturge of children´s channel of Czech television, I try to find out the current situation and the access of Czech television to children´s viewers. For clarification of watching television by children, I used the method of group focus discussion, during which in four groups of children in various age categories, I examined the way of watching television, its place in their life and popularity of programs.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jana Hadrbolcová 2.27 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jana Hadrbolcová 73 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jana Hadrbolcová 75 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jan Miessler 136 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Lucie Römer 174 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Barbara Köpplová, CSc. 152 kB